Βωμός

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

480 - 323 π.Χ. (EL)
Βωμός (EL)
Cylindrical shrine (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Τρία συνανήκοντα τεμάχια εκ του μαρμαρίνου κυλινδρικού βωμού. (EL)
ΕΡΓΟΝ 1962,σ. 34, εικ.43 (EL)
Three fragments from the marble cylindrical shrine. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Κλασική περίοδος (EL)
Classical period (EN)

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.