Λεκάνη με μία λαβή.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


3300 - 2400 π.Χ. (EL)
Λεκάνη με μία λαβή. (EL)
One-handled large basin. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Λεκάνη με μία λαβή, τυπικό αγγείο της κεραμικής του λάκκου. (EL)
Μ. Παντελίδου Γκόφα, Νεκροταφείο Τσέπι Μαραθώνος, ΠΑΕ 1999, πιν. 27β. (EL)
One-handled large basin: Typical vessel of the deposit pit. (EN)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Πρωτοελλαδική/Πρωτοκυκλαδική Ι - αρχές Πρωτοελλαδικής/Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (EL)
Early Helladic/Early Cycladic I - beginning of Early Helladic/Early Cycladic II period (EN)

1999

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.