Πρωτοελλαδικός τάφος.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

3300 - 2400 π.Χ. (EL)
Πρωτοελλαδικός τάφος. (EL)
Early Helladic grave. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Η είσοδος του τάφου 36. (EL)
Μ. Παντελίδου Γκόφα, Τσέπι Μαραθώνος, Έργον 1998, 21 εικ.8. (EL)
Grave 36. The entrance. (EN)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Πρωτοελλαδική/Πρωτοκυκλαδική Ι - αρχές Πρωτοελλαδικής/Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (EL)
Early Helladic/Early Cycladic I - beginning of Early Helladic/Early Cycladic II period (EN)

1998

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.