Η φατνωματική πλάκα 383 της οροφής της βόρειας πρόστασης

RDF 

 
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριο
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1983 μ.Χ. (EL)
Η φατνωματική πλάκα 383 της οροφής της βόρειας πρόστασης (EL)

Coffer slab 383 of the north porch ceiling (EN)

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου (EL)
Erechtheion restoration work team (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση (EL)
Βόρεια πρόσταση (EL)
Οροφή (EL)
Φατνωματική πλάκα (EL)
Erechtheion (EN)
Erechtheion - North Porch (EN)
North porch (EN)
Ceiling (EN)
Coffer slab (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) (EL)
Acropolis Restoration Service (YSMA) (EN)

35mm (EL)
35mm (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1983-11-1

Εικόνα

Ασπρόμαυρο (EL)
Black & White (EN)

Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο (EL)
No linguistic content (EN)