Τι είναι

Το SearchCulture.gr είναι ο ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση.

Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι πολιτιστικοί φορείς- η ανάδειξη και διασύνδεση τους και η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή του και την επανάχρηση εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.

Με το σύνολο των υπηρεσιών και διεργασιών αυτών το ΕΚΤ αναδεικνύει την ψηφιακή μας κληρονομιά μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.

Το περιεχόμενο και οι φορείς

Χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας πολιτιστικών φορέων της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διατίθενται στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ, διατηρώντας συνδέσμους στον δικτυακό τόπο των συλλογών του κάθε φορέα. Το ψηφιακό περιεχόμενο διατίθεται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons ή άλλες παρόμοιες άδειες χρήσης.

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές του που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής του και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του.

Στο searchculture μπορεί να διαθέσει περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο, υποβάλλοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το ξεκίνημα

Το ξεκίνημα της ανάπτυξης της υπηρεσίας Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Περιεχομένου SearchCulture.gr έγινε στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου". Σε πρώτη φάση εντάχθηκε το ψηφιακό υλικό των φορέων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση” της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η υπηρεσία ανέβηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο στις αρχές του 2015. Έκτοτε εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας και αναβαθμίζεται με λειτουργίες προστιθέμενης αξίας.

Τεχνολογική e-υποδομή

Το ΕΚΤ ανέπτυξε μία σύγχρονη υποδομή συσσώρευσης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του περιεχομένου, από την συγκομιδή, και τον έλεγχο, στον σημασιολογικού εμπλουτισμού και την «έξυπνη», ανοικτή διάθεση.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων Harvester, το οποίο συλλέγει μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία από επί μέρους ιστοτόπους και αποθετήρια φορέων. Μετά την συγκομιδή, το περιεχόμενο ελέγχεται από το σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και περιεχομένου Validator και εμπλουτίζεται σημασιολογικά από το σύστημα λεξιλογίων και σημασιολογικού εμπλουτισμού Semantics.gr. Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον συσσώρευσης Aggregator και το περιεχόμενο τελικά δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr. Για τους φορείς που το επιθυμούν προσφέρεται η υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακών πόρων Preservator. Τόσο η πλατφόρμα όσο και τα επιμέρους υποσυστήματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από το EKT.

Η προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ προσθέτει αξία στο περιεχόμενο και στην ευρεσιμότητά του μέσω μιας σειράς υπηρεσιών που έχει αναπτύξει και προσφέρει:

Υπηρεσία πιστοποίησης προδιαγραφών περιεχομένου

Η υπηρεσία ελέγχει τη συμμόρφωση περιεχομένου με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές, προσφέροντας στους φορείς υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας του περιεχομένου τους.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή http://validator.ekt.gr που χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Παράγει αναφορές με τα αποτελέσματα των ελέγχων και προσφέρει δυνατότητες ενσωμάτωσης περισσότερων ελέγχων και επέκτασής τους σε άλλα σχήματα μεταδεδομένων, εφόσον το επιθυμεί ο φορέας.

Οι προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν για τους δικαιούχους φορείς των προσκλήσεων 31 και 31.2 αφορούν σε πρότυπα μεταδεδομένων, ψηφιοποίησης υλικού και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας και αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης οι οποία βασίστηκε στην πολύχρονη εμπειρία του ΕΚΤ, σε διεθνείς καλές πρακτικές και σε καθιερωμένα πρότυπα. Στις προδιαγραφές έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης ανά κατηγορία υλικού (π.χ. έντυπο υλικό, φωτογραφίες, χάρτες, έργα τέχνης κλπ.) καθώς και οι απαιτήσεις διάθεσης του υλικού στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana και σε άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

Για τις συλλογές φορέων πέραν των προσκλήσεων 31 και 31.2, οι οποίες προστίθενται στη πύλη SearchCulture.gr, έχουν απλουστευτεί κατά το δυνατό οι τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας ώστε να καταστεί ευκολότερη ένταξή τους.

Υπηρεσία σημασιολογικoύ εμπλουτισμού

Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στην διαδικτυακή πύλη του SearchCulture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και θησαυρούς όρων και το ομογενοποιεί, βελτιώνοντας, έτσι, τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης του SearchCulture.gr.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Σύστηματος Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού semantics.gr του ΕΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα φιλικό εργαλείο για μαζικό ημιαυτόματο σημασιολογικό εμπλουτισμό και ομογενοποίηση περιεχομένου.

Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει τις αναφορές στους όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» συνυπολογίζοντας, σε πολλές περιπτώσεις, τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος». Έτσι, το περιεχόμενο του SearchCulture.gr ταξινομείται σε ένα συμπαγές και ισορροπημένο σύνολο τύπων αποκτώντας σημασιολογική συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευρεσιμότητα, στην παρουσίαση και στην πολυγλωσσικότητά του.

Επιπλέον, το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύει με ομογενοποιημένη χρονολόγηση και το ταξινομεί σε ιστορικές περιόδους βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων που δημιούργησε. Tα τεκμήρια εμπλουτίζονται με δύο νέα χρονικά πεδία, «EKT Χρονολόγηση» και «EKT Ιστορική Περίοδος». Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των πεδίων «χρονική κάλυψη», «ημερομηνία» ή «ημερομηνία δημιουργίας» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας το πεδίo «τίτλος». Αρχικά ομογενοποιείται η χρονολόγηση των τεκμηρίων, και στη συνέχεια η κάθε εγγραφή εμπλουτίζεται με τους αντίστοιχους όρους από το λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων. Τα τεκμήρια που εξ αρχής εντάσσονται σε ιστορικές περιόδους, αντιστοιχούνται με τις τιμές του λεξιλογίου του ΕΚΤ και εν συνεχεία εμπλουτίζονται με τα αντίστοιχα χρονολογικά διαστήματα. Έτσι, ο χρήστης μπορεί πλέον να αναζητήσει το περιεχόμενο αλλά και να φιλτράρει τα αποτελέσματα και με χρονικά κριτήρια (διαστήματα χρονολογιών και ιστορικές περιόδους) καθώς και να περιηγηθεί μέσω του διαδραστικού χρονολογίου.

Υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης

Οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια διαφύλαξη του αξιοποιώντας την υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ .

H υπηρεσία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτό. Έτσι, οι φορείς απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε συστήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής και αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, λόγω καταστροφών ή παλαιότητας του εξοπλισμού τους.

Αναζήτηση και εξερεύνηση περιεχομένου

Η μηχανή αναζήτησης της πύλης SearchCulture.gr προσφέρει στους χρήστες προηγμένη αναζήτηση και εξελιγμένες υπηρεσίες εξερεύνησης του υλικού, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

Η αναζήτηση μπορεί να εξειδικευθεί ανά συλλογή και να συνδυάζει πολλές σημασιολογικές κατηγορίες (π.χ. τίτλος, ΕΚΤ τύπος, ΕΚΤ ιστορική περίοδος, δημιουργός, θέμα). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σελιδοποιημένα, ενώ για κάθε τεκμήριο προβάλλεται εικόνα προεπισκόπησης, συνοδευόμενη από βασικές πληροφορίες όπως τίτλος, συλλογή, φορέας και άδεια χρήσης.

Μία επιπλέον υπηρεσία εξερεύνησης του περιεχομένου προσφέρει την δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων μέσω facet queries, η οποία επιτρέπει την επιλογή προβολής συγκεκριμένων εγγραφών βάσει μιας μεγάλης γκάμας πεδίων, που περιλαμβάνει τον ομογενοποιημένο τύπο τεκμηρίου, τον πρωτότυπο τύπο, την ομογενοποίημένη χρονική περίοδο, χρονολογικά διαστήματα, τη θεματική κατηγορία, την άδεια χρήσης, τον τύπο της Europeana και τη συλλογή. Η καρτέλα τεκμηρίου περιγράφει το τεκμήριο, προβάλει την RDF αναπαράστασή του και περιλαμβάνει συνδέσμους στη σελίδα τεκμηρίου στον ιστότοπο του φορέα και για μεταφόρτωση του ψηφιακού αρχείου.

Επιπλέον, παρέχονται και εναλλακτικοί τρόποι ανακάλυψης περιεχομένου, όπως ιεραρχική περιήγηση σε όλους τους τύπους τεκμηρίων, νέφος δημοφιλών τύπων και διαδραστικό χρονολόγιο.

Με την υλοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης, περιήγησης και εξερεύνησης, επιτυγχάνεται η αύξηση της ευρεσιμότητας του υλικού και ως εκ τούτου της ανάδειξής του, αποδίδοντας στο χρήστη αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια και σημασιολογική συνοχή.