Εξερευνήστε 159178 τεκμήρια ποικίλων τύπων*
από 42 φορείς περιεχομένου...

* Η ταξινόμηση του περιεχομένου σε ενιαίο λεξιλόγιο τύπων πραγματοποιήθηκε απο το ΕΚΤ

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Άγνωστος
Ιωνικό κιονόκρανο με σύμφυτο επίθημα. Οι λοξότμητες στενές πλευρές του επιθήματος κοσμούνται με φύλλα άκανθας και στο μέσο σταυρό με πεπλατυσμένες τις απολήξεις των κεραιών. Το ιωνικό τμήμα είναι ιδιαίτερα συμπιεσμένο και συρρικνωμένο σε σχέση με το επίθημα.Τα θέματα που κοσμούν τις επιφάνειες του επιθήματος είναι αρκετά συνηθισμένα και χαρακτηριστικά της Πρωτοβυζαντινής γλυπτικής. Το Ιωνικό κιονόκρανο αποτελεί δημιούργημα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Υιοθετήθηκε από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι δημιούργησαν τις δικές τους παραλλαγές και το ενέταξαν στις αισθητικές και αρχιτεκτονικές ανάγκες της εποχής τους. Το επίθημα, τη χρήση του οποίου επέβαλε η ανάγκη διεύρυνσης της επιφάνειας έδρασης, αρχικά ήταν ξεχωριστό μέλος. Σταδιακά έγινε σύμφυτο με το κιονόκρανο και οι διαστάσεις του αυξήθηκαν, ενώ το ιωνικό μέρος σταδιακά συρρικνώθηκε και εκφυλίστηκε.
Φορέας: Αποθετήριο Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας