Αποτύπωση του λίθου 690 της βορειοανατολικής παραστάδας

RDF 

 
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση .
κοινοποιήστε το τεκμήριο
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Αποτύπωση του λίθου 690 της βορειοανατολικής παραστάδας (EL)

Survey of block 690 of the northeast anta (EN)

Βοναπάρτη, Α. (EL)
Vonaparti, A. (EN)

Στρώση 10 (EL)
Δημοσιευμένο (EL)
Course 10 (EN)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Βοναπάρτη, Α. (EL)
Designer: Vonaparti, A. (EN)

Σχεδιαστική αποτύπωση (EL)
Survey (EN)

Ερέχθειο (EL)
Ερέχθειο - Βόρειος Τοίχος (EL)
Βορειοανατολική παραστάδα (EL)
Τοίχος (EL)
Στρώση (EL)
Λίθος παραστάδας (EL)
Erechtheion (EN)
Erechtheion - North Wall (EN)
Northeast anta (EN)
Wall (EN)
Course (EN)
Anta block (EN)

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) (EL)
Acropolis Restoration Service (YSMA) (EN)

Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

Εικόνα

1:10 (EL)
Μολύβι (EL)
1:10 (EN)
Pencil (EN)

Ελληνικά (EL)
Greek (EN)