Ένταξη συλλογών

Οι φορείς που συμμετέχουν στο SearchCulture.gr

Ο εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο φορέων. Μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες αλλά και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συμμετέχουν στη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό και αυξάνουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του υλικού τους, προάγοντας παράλληλα το σύνολο του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.

Οι πόροι που απαρτίζουν τις συλλογές μπορούν να είναι σε μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο, χαρτογραφικού υλικού ή υλικού που δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ένα διαδραστικό παιχνίδι) και χρονολογικά καλύπτουν όλες τις περιόδους ελληνικής ιστορίας και τέχνης.

Γιατί να συμμετάσχω

 • Το SearchCulture.gr, ως βασικός κόμβος ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου και έχοντας ήδη υψηλή επισκεψιμότητα, αυξάνει την ανακάλυψη των επί μέρους συλλογών. Επιπλέον, η συλλογή σας τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έγκριτου πολιτιστικού περιεχομένου και έτσι αναδεικνύεται περισσότερο η αξία του
 • Προβάλλεται ο φορέας και η συλλογή του τόσο στην καρτέλα τεκμηρίου όσο και στη σελίδα του δικτύου
 • Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του φορέα, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου της συλλογής αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα και των δύο ιστοτόπων
 • Το ΕΚΤ εμπλουτίζει με όρους έγκριτων δίγλωσσων λεξιλογίων το περιεχόμενο που διατίθεται από το SearchCulture.gr αυξάνοντας έτσι την ευρεσιμότητά του. Επιπλέον ακόμα κι αν η τεκμηρίωσή σας έχει γίνει μόνο στα ελληνικά χάρη στον σημασιολογικό εμπλουτισμό του ΕΚΤ καθίσταται αναζητήσιμο και από αγγλόφωνο κοινό.
 • Το SearchCulture.gr παρέχει προηγμένες λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο (σύνθετη αναζήτηση, χρονολόγιο, ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους και ιστορικές περιόδους, φίλτρα αποτελεσμάτων κ.α.)
 • Το ΕΚΤ ως Εθνικός Συσσωρευτής για την Europeana θα διαθέσει τις συλλογές σας, εφόσον το επιθυμείτε, στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή βιβλιοθήκη, εξασφαλίζοντας την διεθνή προβολή του περιεχομένου σας, αλλά και την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας μέσω συνδέσμων ανακατεύθυνσης

Ποιός μπορεί να συμμετάσχει στο SearchCulture.gr;

Στο SearchCulture.gr μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε φορέας εφόσον α) έχει νομική μορφή, β) διαθέτει συλλογές πολιτιστικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, γ) οι συλλογές είναι ψηφιοποιημένες, τεκμηριωμένες και διατίθενται μέσα από ένα δημόσια προσβάσιμο αποθετήριο και δ) συμμορφώνονται με τις Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας του ΕΚΤ:

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων (2η έκδοση | Ιούλιος 2024)
Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων (2η έκδοση | Ιούλιος 2024)

Η διαδικασία ένταξης των συλλογών στο SearchCulture.gr

 1. Ο φορέας εκδηλώνει ενδιαφέρον συνεργασίας επικοινωνώντας μέσω του searchculture@ekt.gr ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Ελέγχεται η καταλληλότητα των συλλογών για ένταξη
 3. Υπογράφεται τυποποιημένο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του ΕΚΤ
 4. Ο εκπρόσωπος του φορέα ή/και του τεχνικού του αναδόχου εγγράφεται στην Υπηρεσία Απομακρυσμένης Υποστήριξης eHelpdesk ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που παρέχονται στην πλατφόρμα. Το eHelpdesk είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων του φορέα και της ομάδας του SearchCulture.gr. Μέσω του eHelpdesk διεκπεραιώνεται το σύνολο των διαδικασιών της υποβολής των συλλογών για έλεγχο συμμόρφωσης με τις Βασικές Προδιαγραφές, ένταξη και δημοσίευση στο SearchCulture.gr και τη Europeana.
 5. Αφού υποβληθεί η συλλογή για έλεγχο συμμόρφωσης με τις Βασικές Προδιαγραφές και ολοκληρωθούν τυχόν διορθώσεις που θα γίνουν από την ομάδα του SearchCulture.gr, η ομάδα αναλαμβάνει να εμπλουτίσει τη συλλογή με τα σημασιολογικά λεξιλόγια του ΕΚΤa ως προς τα θέματα, τους τόπους, τα πρόσωπα, τις ιστορικές περιόδους και τους τύπους των τεκμηρίων. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να πάρουν από λίγες ώρες έως λίγες εβδομάδες ανάλογα και με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της συλλογής.
 6. Δεδομένου ότι το σύνολο των προδιαγραφών του SearchCulture.gr εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Europeana, η διαδικασία ένταξης των συλλογών στην τελευταία γίνεται από το προσωπικό του SearchCulture.gr χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από το φορέα

Για ερωτήσεις ή σχόλια στείλτε μας email στο searchculture@ekt.gr.