ΕΚΤ ιστορικές περίοδοι

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ομογενοποιημένη χρονολόγηση και την ιεραρχική ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους που πραγματοποιει το ΕΚΤ βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο λειτουργιών χρονικής ταξινόμησης, τον «ευρύτερο» και τον «αυστηρότερο». Στον «ευρύτερο» τρόπο, σε μία ιστορική περίοδο προσμετρώνται τεκμήρια όταν απλώς επικαλύπτεται με την ιστορική περίοδο ή το εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογούνται τα τεκμήρια. Μπορείτε να επιλέξετε «αυστηρότερο» τρόπο κατάταξης τεκμηρίων σε ιστορικές περιόδους. Στην επιλογή αυτή, ένα τεκμήριο προσμετράται σε μία ιστορική περίοδο μόνο εάν η τελευταία είτε ταυτίζεται ή περιλαμβάνει πλήρως την ιστορική περίοδο ή εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογείται το του τεκμηρίου.

Εποχή του Χαλκού (3200 - 1050 π.Χ.)  | 1.980 τεκμήρια