ΕΚΤ ιστορικές περίοδοι

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ομογενοποιημένη χρονολόγηση και την ιεραρχική ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους που πραγματοποιει το ΕΚΤ βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων.
Tα τεκμήρια εμπλουτίζονται με δύο νέα χρονικά πεδία, «EKT Χρονολόγηση» και «EKT Ιστορική Περίοδος». Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των πεδίων «χρονική κάλυψη», «ημερομηνία» ή «ημερομηνία δημιουργίας» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας το πεδίo «τίτλος». Αρχικά ομογενοποιείται η χρονολόγηση των τεκμηρίων, και στη συνέχεια η κάθε εγγραφή εμπλουτίζεται με τους αντίστοιχους όρους από το λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων. Τα τεκμήρια που εξ αρχής εντάσσονται σε ιστορικές περιόδους, αντιστοιχούνται με τις τιμές του λεξιλογίου του ΕΚΤ και εν συνεχεία εμπλουτίζονται με τα αντίστοιχα χρονολογικά διαστήματα.
Ταξινόμηση τεκμηρίων αυστηρώς μέσα στα όρια ιστορικών περιόδων

Εποχή του Χαλκού (3200 - 1050 π.Χ.)  | 1.980 τεκμήρια