Ιστορικές περίοδοι

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ομογενοποιημένη χρονολόγηση και την ιεραρχική ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους που πραγματοποιει το ΕΚΤ. Tα τεκμήρια εμπλουτίζονται με δύο νέα χρονικά πεδία, το «EKT Χρονολόγηση» με ομογενοποιημένες χρονολογίες και το «EKT Ιστορική Περίοδος» με αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου Ελληνικών ιστορικών περιόδων.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο λειτουργιών χρονικής ταξινόμησης, τον «ευρύτερο» και τον «αυστηρότερο». Στον «ευρύτερο» τρόπο, σε μία ιστορική περίοδο προσμετρώνται τεκμήρια όταν απλώς επικαλύπτεται με την ιστορική περίοδο ή το εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογούνται τα τεκμήρια. Μπορείτε να επιλέξετε «αυστηρότερο» τρόπο κατάταξης τεκμηρίων σε ιστορικές περιόδους. Στην επιλογή αυτή, ένα τεκμήριο προσμετράται σε μία ιστορική περίοδο μόνο εάν η τελευταία είτε ταυτίζεται ή περιλαμβάνει πλήρως την ιστορική περίοδο ή εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογείται το του τεκμηρίου.

Νεολιθική Περίοδος (7000 - 2800 π.Χ.)  | 4.052 τεκμήρια


Εποχή του Χαλκού (3200 - 1050 π.Χ.)  | 11.898 τεκμήρια

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού  | 3.471 τεκμήρια
Μέση Εποχή του Χαλκού  | 3.872 τεκμήρια
Ύστερη Εποχή του Χαλκού  | 8.172 τεκμήρια
Υστεροελλαδική περίοδος Μυκηναϊκός πολιτισμός  | 957 τεκμήρια
Υστερομινωική περίοδος Μινωικός πολιτισμός  | 454 τεκμήρια

Γεωμετρική περίοδος (1050 - 700 π.Χ.)  | 3.080 τεκμήρια


Αρχαϊκή περίοδος (700 - 480 π.Χ.)  | 9.043 τεκμήρια


Κλασική περίοδος (480 - 323 π.Χ.)  | 12.724 τεκμήρια


Ελληνιστική περίοδος (323 - 31 π.Χ.)  | 18.365 τεκμήρια
Βυζαντινή περίοδος (324 - 1453 )  | 19.422 τεκμήρια
Νεότερη Ελλάδα (1821 - 2020 )  | 489.832 τεκμήρια