Ιστορικές περίοδοι

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ομογενοποιημένη χρονολόγηση και την ιεραρχική ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους που πραγματοποιει το ΕΚΤ βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο λειτουργιών χρονικής ταξινόμησης, τον «ευρύτερο» και τον «αυστηρότερο». Στον «ευρύτερο» τρόπο, σε μία ιστορική περίοδο προσμετρώνται τεκμήρια όταν απλώς επικαλύπτεται με την ιστορική περίοδο ή το εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογούνται τα τεκμήρια. Μπορείτε να επιλέξετε «αυστηρότερο» τρόπο κατάταξης τεκμηρίων σε ιστορικές περιόδους. Στην επιλογή αυτή, ένα τεκμήριο προσμετράται σε μία ιστορική περίοδο μόνο εάν η τελευταία είτε ταυτίζεται ή περιλαμβάνει πλήρως την ιστορική περίοδο ή εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογείται το του τεκμηρίου.

Νεολιθική Περίοδος (7000 - 2800 π.Χ.)  | 4.051 τεκμήρια


Εποχή του Χαλκού (3200 - 1050 π.Χ.)  | 11.882 τεκμήρια

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού  | 3.471 τεκμήρια
Μέση Εποχή του Χαλκού  | 3.856 τεκμήρια
Ύστερη Εποχή του Χαλκού  | 8.172 τεκμήρια
Υστεροελλαδική περίοδος Μυκηναϊκός πολιτισμός  | 957 τεκμήρια
Υστερομινωική περίοδος Μινωικός πολιτισμός  | 454 τεκμήρια

Γεωμετρική περίοδος (1050 - 700 π.Χ.)  | 3.080 τεκμήρια


Αρχαϊκή περίοδος (700 - 480 π.Χ.)  | 9.042 τεκμήρια


Κλασική περίοδος (480 - 323 π.Χ.)  | 12.724 τεκμήρια


Ελληνιστική περίοδος (323 - 31 π.Χ.)  | 18.370 τεκμήρια
Βυζαντινή περίοδος (324 - 1453 )  | 21.048 τεκμήρια
Νεότερη Ελλάδα (1821 - 2020 )  | 482.275 τεκμήρια