ΕΚΤ ιστορικές περίοδοι

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ομογενοποιημένη χρονολόγηση και την ιεραρχική ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους που πραγματοποιει το ΕΚΤ βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο λειτουργιών χρονικής ταξινόμησης, τον «ευρύτερο» και τον «αυστηρότερο». Στον «ευρύτερο» τρόπο, σε μία ιστορική περίοδο προσμετρώνται τεκμήρια όταν απλώς επικαλύπτεται με την ιστορική περίοδο ή το εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογούνται τα τεκμήρια. Μπορείτε να επιλέξετε «αυστηρότερο» τρόπο κατάταξης τεκμηρίων σε ιστορικές περιόδους. Στην επιλογή αυτή, ένα τεκμήριο προσμετράται σε μία ιστορική περίοδο μόνο εάν η τελευταία είτε ταυτίζεται ή περιλαμβάνει πλήρως την ιστορική περίοδο ή εύρος ιστορικών περιόδων στις οποίες χρονολογείται το του τεκμηρίου.

Νεολιθική Περίοδος (7000 - 2800 π.Χ.)  | 160 τεκμήρια


Εποχή του Χαλκού (3200 - 1050 π.Χ.)  | 2.187 τεκμήρια

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού  | 435 τεκμήρια
Μέση Εποχή του Χαλκού  | 337 τεκμήρια
Ύστερη Εποχή του Χαλκού  | 1.696 τεκμήρια
Υστεροελλαδική περίοδος Μυκηναϊκός πολιτισμός  | 957 τεκμήρια
Υστερομινωική περίοδος Μινωικός πολιτισμός  | 454 τεκμήρια

Γεωμετρική περίοδος (1050 - 700 π.Χ.)  | 575 τεκμήρια


Αρχαϊκή περίοδος (700 - 480 π.Χ.)  | 1.505 τεκμήρια


Κλασική περίοδος (480 - 323 π.Χ.)  | 2.827 τεκμήρια


Ελληνιστική περίοδος (323 - 31 π.Χ.)  | 2.289 τεκμήρια
Βυζαντινή περίοδος (324 - 1453 )  | 5.412 τεκμήρια
Νεότερη Ελλάδα (1821 - 2020 )  | 457.040 τεκμήρια