Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της γραφικής διεπαφής, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων επί των οποίων το ΕΚΤ έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή έκδοση 4.0.

Όλα τα Μεταδεδομένα που εκτίθενται μέσω του SearchCulture.gr δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.

To SearchCulture.gr περιλαμβάνει επίσης εξωτερικούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε Αρχεία προεπισκόπισης που διατηρεί το ΕΚΤ καθώς και σε Περιεχόμενο που φιλοξενείται από Παρόχους Δεδομένων του SearchCulture.gr (edm:object and edm:isShownBy). Τα αρχεία με το παραπάνω Περιεχόμενο (εφεξής Ψηφιακά Αρχεία) δεν διατίθενται με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, όπως συμβαίνει με τα Μεταδεδομένα. Τα Ψηφιακά Αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το ψηφιακό αντικείμενο όπως περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο SearchCulture.gr στις σελίδες τεκμηρίου, στο πεδίο «χρησιμοποιήστε το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης» ή μέσω του SearchCulture API στο πεδίο edm_rights ή στην RDF αναπαράσταση του τεκμηρίου στο γνώρισμα edm:rights. (σημείωση: υπάρχουν κάποιες χρήσεις όπως η ενσωμάτωση ή η διασύνδεση που δεν απαιτούν άδεια στις περισσότερες εθνικές δικαιοδοσίες). Αν δεν υπάρχει δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων που να περιέχεται στο πεδίο: edm: rights ή εάν λείπει το πεδίο edm: rights, ο Χρήστης μπορεί να υποθέσει ότι τα Ψηφιακά Αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο ιστότοπος του εκάστοτε Παρόχου δεδομένων διαθέτει την Προεπισκόπηση και/ή το Περιεχόμενο με διαφορετική άδεια Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οπότε και πρέπει να τηρείται η προσήκουσα άδεια κάθε φορά.

© EKT, 2018