Προδιαγραφές ένταξης

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων (Οκτώβριος 2020)

Ο νέος οδηγός που δημοσίευσε το ΕΚΤ τον Οκτωβριο του 2020 απευθύνονται σε φορείς περιεχομένου - αλλά και στους αναδόχους που τους υποστηρίζουν - και περιλαμβάνει συνοπτικά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου τους, τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων, που καθιστούν δυνατή την ένταξη των συλλογών τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και στην Europeana.


Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων


 Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για την ένταξη συλλογών στο SearchCulture.gr, όπως η υποστήριξη του πρωτοκόλλου OAI-PMH, η διάθεση των μεταδεδομένων σε ένα από τα υποστηριζόμενα σχήματα, τα υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων, οι άδειες χρήσης ψηφιακών αρχείων που υποστηρίζονται και οι ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας για τα ψηφιακά αρχεία  

Οι Βασικές Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο του ΕΚΤ

To σεμινάριο διοργάνωσε το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (πρώην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ) στις 29 Ιουνίου 2022 με αντικείμενο τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή SearchCulture.gr για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας με απλό και εύληπτο τρόπο, ώστε να καταστεί όσο πιο εύκολη η υιοθέτησή τους από τους δικαιούχους.Δείτε την παρουσίαση και τα XML παραδείγματα στην σελίδα του σεμιναρίου στο Αποθετήριο Αριάδνη του ΕΚΤ

Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (Οκτώβριος 2020)

Ο παρών οδηγός που επικαιροποίησε το ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2020 απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλών πρακτικών και προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, διάθεσης και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που μεγιστοποιούν την ευρεσιμότητα και την επανάχρησή του και επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, καθώς και σε τρίτα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά με δημιουργικό τρόπο.

Ο οδηγός καλύπτει μία ευρεία θεματολογία, όπως διάθεση ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, χρήση μόνιμων προσδιοριστών, το μοντέλο δεδομένων EDM, άδειες χρήσης, διάθεση μεταδεδομένων σε πρότυπα σχήματα, χρήση λεξιλογίων και θησαυρών όρων στην τεκμηρίωση, προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων για διαδικτυακή διάθεση, τεχνικές ψηφιοποίησης και βασικές αρχές ψηφιακής διατήρησης.

Με την καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα και διεθνώς, και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου ιδιαίτερα ωφέλιμου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημιουργική επανάχρηση.


Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου


 Απευθύνονται σε Δικαιούχους υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ψηφιοποίησης πολιτισμού με σκοπό την διασφάλιση της προσβασιμότητας, τη μεγιστοποίηση της ευρεσιμότητας και της επανάχρησης και τη μακροχρόνια διατήρηση του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου  


Διάθεση Λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς (Μάιος 2023)

Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε φορείς για την αξιοποίηση των λεξιλογίων του ΕΚΤ στις υποδομές τους. Παρουσιάζονται όλα τα λεξιλόγια του SearchCulture.gr, τα διαθέσιμα ανοικτά APIs τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τρίτη εφαρμογή για να τα προσπελάσει ή για να αναζητήσει όρους και κάποιες βασικές κατευθύνσεις για την διασύνδεσή τους με τα λογισμικά DSpace και Omeka-s.


Διάθεση Λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς


 Για την υποστήριξη της τεκμηρίωσης ή της καταλογογράφησης, την βελτίωση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και της ποιότητας τεκμηρίωσης των πρωτογενών συλλογών, την εξ’ αρχής παραγωγή εμπλουτισμένων μεταδεδομένων και την βελτίωση της εμπειρίας αναζήτησης και πλοήγησης στις υποδομές των φορέων