Προδιαγραφές ένταξης

Βασικές ελάχιστες προδιαγραφές ένταξης στο SearchCulture.gr και την Europeana

Οποιοσδήποτε φορέας διαθέτει ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να παρέχει τις συλλογές του στον συσσωρευτή SearchCulture.gr εφόσον πληροί κάποιες ελάχιστες βασικές προδιαγραφές.

Αναλυτικότερα:

  • Ως προς τη συλλογή των μεταδεδομένων, αυτή θα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, το οποίο είναι ένα πολύ δημοφιλές πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων που υποστηρίζουν πλέον όλα σχεδόν τα αποθετήρια και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες.
  • Tα μεταδεδομένα θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH ως XML και κατά προτίμηση ακολουθώντας το πρότυπο ESE που προτείνει ο ευρωπαϊκός συσσωρευτής Europeana ή το πρότυπο EDM, που είναι η μετεξέλιξη του ESE.
  • Από τα πεδία του Dublic Core (βασικό σύνολο ή από το DCMI Metadata Terms σύνολο) θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν τιμή τα βασικά: τίτλος (dc:title), τύπος (dc:type), θέμα (dc:subject), χρονολόγηση (dc:date ή dcterms:created ή dcterms:temporal), ενώ συνιστάται έντονα να έχουν τιμή και τα πεδία τοπικής κάλυψης (dcterms:spatial), περιγραφής (dc:description ή dc:tableOfContents ή dcterms:abstract), και δημιουργού/συντελεστή (dc:creator ή dc:contributor). Κάθε τιμή των πεδίων αυτών θα πρέπει να συνοδεύεται από την γλώσσα (γνώρισμα xml:lang).
  • Επιπλέον, στα ESE ή EDM μεταδεδομένα θα πρέπει να παρέχονται δύο (2) URLs: η δικτυακή διεύθυνση της σελίδας τεκμηρίου (στο πεδίο ese:isShownAt / edm:isShownAt ή εναλλακτικά στο dc:identifier) και, η δικτυακή διεύθυνση της εικόνας προεπισκόπησης (στο πεδίο ese:object / edm:object). Συνιστάται να μας παρέχεται και η δικτυακή διεύθυνση του βασικού ψηφιακού αρχείου (στο πεδίο ese:isShownBy / edm:isShownBy) προκειμένου να είναι δυνατή η απευθείας αναδρομολόγηση στη διεύθυνση του ψηφιακού σας αρχείου.
  • Στα ESE ή EDM μεταδεδομένα, στο πεδίο ese:rights (ή edm:rights) θα πρέπει να ορίζεται μία άδεια χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου: ή μία από τις creative commons άδειες (http://creativecommons.org) ή η “In Copyright (InC)” (http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/) άδεια.
  • Για τα μεταδεδομένα, το SearchCulture, όπως και η Europeana, υιοθετεί οριζόντια για όλες τις συλλογές χρήση της CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.
  • Στα ESE ή EDM μεταδεδομένα, στο πεδίο ese:type (ή edm:type) θα πρέπει να ορίζεται ο Europeana τύπος (TEXT, IMAGE, AUDIO, VIDEO, 3D), ανάλογα με το είδος του βασικού ψηφιακού αρχείου.
  • Για τεκμήρια με Europeana τύπο TEXT, το πεδίο dc:language είναι υποχρεωτικό.

Αν η OAI-PMH υπηρεσία του αποθετηρίου σας δεν υποστηρίζει τους τύπους ESE ή EDM, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και ο default τύπος OAI-DC του OAI-PMH πρωτοκόλλου ή ένας από τους τύπους Qualified DC (QDC), HEAL, MODS ή DC-DS-XML, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (να είναι δυνατή η διάθεση των εικόνων προεπισκόπησης ή η άντλήσή τους από τις σελίδες τεκμηρίων, να ορίζεται η άδεια χρήσης ψηφιακού περιεχομένου).


Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η συλλογή σας πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις στο searchculture@ekt.gr.

Νέες Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου (Μάρτιος 2019)

Ο νέος οδηγός που δημοσίευσε το ΕΚΤ τον Μάρτιο του 2019 απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, καθώς και σε τρίτα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά με δημιουργικό τρόπο.

Με την καθιέρωση ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα και διεθνώς, και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου ιδιαίτερα ωφέλιμου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημιουργική επανάχρηση. Απευθύνονται σε Δικαιούχους υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ψηφιοποίησης πολιτισμού με σκοπό την διασφάλιση της προσβασιμότητας, τη μεγιστοποίηση της ευρεσιμότητας και της επανάχρησης και τη μακροχρόνια διατήρηση του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου  


Οι βασικές αρχές υλοποίησης για την επίτευξη ευρέσιμου, ανοικτού, διαλειτουργικού, μηχαναγνώσιμου, αξιόπιστου και επαναχρησιμοποιήσιμου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων, τις οποίες καλύπτει ο οδηγός αφορούν, ενδεικτικά, χρήση μόνιμων προσδιοριστών, προσβασιμότητα και σχεδιασμό εμπειρίας χρήσης, διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων (OAI-PMH, Web APIs), διάθεση μηχαναγνώσιμων μεταδεδομένων - διαλειτουργικών σε δομικό και σημασιολογικό επίπεδο -, άδειες χρήσης και ανοικτά δεδομένα, διαδικτυακή διάθεση ποιοτικών ψηφιακών αρχείων σε δημοφιλή και ανοικτά πρότυπα και, τέλος, συστάσεις για ψηφιακή διατήρηση και μακροχρόνια διαθεσιμότητα.