ΕΚΤ Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 18.563 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη | 7.410 τεκμήρια
Εκπαιδευτικός πληθυσμός | 795 τεκμήρια
Επιστήμη  | 14.069 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία | 6.106 τεκμήρια
Γεωμορφολογία | 1.941 τεκμήρια
Τοπογραφία | 1.941 τεκμήρια
Γεωλογικοί σχηματισμοί | 1.863 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής | 1.609 τεκμήρια
Υγεία | 1.279 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος | 6 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα | 2 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα | 2 τεκμήρια
Ήλιος | 2 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας | 2.147 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια | 339 τεκμήρια
Καταστροφές | 336 τεκμήρια
Υδρολογία | 1.491 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες | 508 τεκμήρια
Βοτανική | 235 τεκμήρια
Βλάστηση | 234 τεκμήρια
Χλωρίδα | 223 τεκμήρια
Φυτά | 215 τεκμήρια
Ζωολογία | 60 τεκμήρια
Ζώα | 59 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα | 1 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι | 1.502 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι | 1 τεκμήρια
Οικοσυστήματα | 602 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας | 832 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 88 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 78 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων | 78 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι | 83 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 50.019 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης | 22.835 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές | 1.143 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός | 900 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη | 850 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί | 9.109 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι | 11.713 τεκμήρια
Τοπίο | 9.172 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία | 84 τεκμήρια
Αστικές περιοχές | 3.285 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη | 411 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη | 139 τεκμήρια
Στέγαση | 4.114 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα | 2.579 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες | 2.570 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 2.133 τεκμήρια
Έγκλημα | 213 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 1.195 τεκμήρια
Εξάρτηση | 466 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες | 1.059 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία | 3 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία | 2 τεκμήρια
Άτομα με σωματική μειονεξία | 3 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά | 20 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 15.073 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση | 557 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη | 557 τεκμήρια
Κοινωνική δομή | 4.394 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά | 3.840 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες | 787 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον | 1.069 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή | 838 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες | 719 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα | 4 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες | 271 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια | 1.920 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία | 11 τεκμήρια
Οικογένεια | 5.442 τεκμήρια
Συγγενείς | 40 τεκμήρια
Γονείς | 40 τεκμήρια
Πληθυσμός | 11.118 τεκμήρια
Δημογραφία | 7 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή | 4.872 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες | 4.872 τεκμήρια
Εφηβεία | 739 τεκμήρια
Παιδική ηλικία | 4.133 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή | 4.214 τεκμήρια
Φύλο | 4.214 τεκμήρια
Άνδρες | 823 τεκμήρια
Γυναίκες | 3.393 τεκμήρια
Μετανάστες | 2.516 τεκμήρια
Μετανάστευση | 1.086 τεκμήρια
Ψυχολογία | 131 τεκμήρια
Συμπεριφορά | 123 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 38.278 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών | 21.934 τεκμήρια
Αναμετάδοση | 143 τεκμήρια
Τηλεόραση | 10 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία | 1.320 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας | 404 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης | 13 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία | 28 τεκμήρια
Τύπος | 13.985 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική | 5.403 τεκμήρια
Επικοινωνία | 5.276 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας | 671 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών | 11.306 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα | 62 τεκμήρια
Έγγραφα | 8.002 τεκμήρια
Οπτικό υλικό | 3.228 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό) | 1.234 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 156 τεκμήρια
Υπολογιστές | 423 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός | 3 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 68.434 τεκμήρια
Βιομηχανία | 5.330 τεκμήρια
Γεωργία | 3.388 τεκμήρια
Γεωπονία | 85 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 19.251 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις | 2.987 τεκμήρια
Πόλεμος | 2.926 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 8.858 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις | 6.338 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική | 2.042 τεκμήρια
Διεθνείς οργανισμοί | 1.809 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία | 69 τεκμήρια
Ειρήνη | 222 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια | 9.127 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 15.195 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός | 191 τεκμήρια
Μηχανές | 2.683 τεκμήρια
Οχήματα | 5.273 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός | 942 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών | 3.495 τεκμήρια
Εργασία | 3.753 τεκμήρια
Απασχόληση | 1.180 τεκμήρια
Νομικά συστήματα | 3.007 τεκμήρια
Οικονομία | 10.483 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας | 1.827 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση | 3.360 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις | 3.360 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση | 5.022 τεκμήρια
Επιχειρήσεις | 4.046 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση | 34.745 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική | 16.594 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα | 2.153 τεκμήρια
Κοινοβούλιο | 654 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία | 5.657 τεκμήρια
Κυβέρνηση | 10.639 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση | 9.115 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση | 269 τεκμήρια
Πολιτικοί θεσμοί | 305 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα | 1.493 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα | 11.016 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες | 26.821 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες | 2.702 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός | 773 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός | 2 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία | 1.228 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα | 2.561 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα | 318 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα | 292 τεκμήρια
Καύσιμα | 204 τεκμήρια
Μέταλλα | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά | 826 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες | 5.710 τεκμήρια
Μεταφορές | 2.057 τεκμήρια
Ταξίδια | 3.723 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο | 8.972 τεκμήρια
Χρηματοδότηση | 4.016 τεκμήρια
Φορολογική πολιτική | 946 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 383.173 τεκμήρια
Γλωσσολογία | 1.821 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες | 83.741 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική | 33.195 τεκμήρια
Κτήρια | 3.774 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια | 12.485 τεκμήρια
Κατοικίες | 1.534 τεκμήρια
Μνημεία | 22.342 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες | 3.607 τεκμήρια
Σχέδιο | 3.175 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες | 688 τεκμήρια
Καλές τέχνες | 12.807 τεκμήρια
Ζωγραφική | 5.317 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής | 5.200 τεκμήρια
Χαρακτική | 1.492 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες | 7.188 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη | 3.479 τεκμήρια
Φωτογραφία | 19.504 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα | 7.449 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία | 3.316 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος | 19.664 τεκμήρια
Τουρισμός | 384 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες | 18.935 τεκμήρια
Άθληση | 6.022 τεκμήρια
Αθλήματα | 3.696 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης | 1.232 τεκμήρια
Γυμναστική | 34 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία | 13 τεκμήρια
Στίβος | 427 τεκμήρια
Δρόμοι | 168 τεκμήρια
Ρίψεις | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες | 3.902 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 3.505 τεκμήρια
Παραστάσεις | 2.692 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις | 2.682 τεκμήρια
Θρησκεία | 15.212 τεκμήρια
Θεολογία | 38 τεκμήρια
Θρησκείες | 1.160 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες | 1.006 τεκμήρια
Χριστιανισμός | 779 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα | 15 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα | 1.115 τεκμήρια
Εκκλησία | 867 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια | 10.947 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες | 2.832 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες | 2.610 τεκμήρια
Ιστορία | 108.578 τεκμήρια
Αρχαιολογία | 62.315 τεκμήρια
Εθνική ιστορία | 42.079 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία | 57.610 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία | 3.019 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού | 243 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία | 7.548 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 6.472 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821 | 1.519 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους | 681 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α' | 383 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα | 295 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 24.216 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι | 944 τεκμήρια
Δικτατορία της 21ης Απριλίου | 954 τεκμήρια
Εμφύλιος | 557 τεκμήρια
Κατοχή | 920 τεκμήρια
Μεταπολίτευση | 1.046 τεκμήρια
Μετεμφυλιακή περίοδος | 7 τεκμήρια
Μικρασιατική εκστρατεία | 1.665 τεκμήρια
Εραλδική | 584 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία | 650 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη) | 21.005 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι | 1.477 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι | 73.108 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία | 63.128 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία | 8.085 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία | 1.920 τεκμήρια
Β Παγκόσμιος Πόλεμος | 1.048 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 8.664 τεκμήρια
Δημιουργοί | 5.110 τεκμήρια
Συγγραφείς | 5.110 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 5.224 τεκμήρια
Λογοτεχνικά είδη | 2.076 τεκμήρια
Λαϊκή λογοτεχνία | 207 τεκμήρια
Ποίηση | 183 τεκμήρια
Πρόζα | 946 τεκμήρια
Παραστατικές τέχνες | 35.624 τεκμήρια
Θέατρο | 15.387 τεκμήρια
Όπερα | 1.210 τεκμήρια
Κινηματογράφος | 3.337 τεκμήρια
Μουσικά είδη | 1.347 τεκμήρια
Μουσική | 15.237 τεκμήρια
Ταινίες | 59 τεκμήρια
Χορός | 2.173 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα) | 14.397 τεκμήρια
Πολιτισμικές συνθήκες | 11.587 τεκμήρια
Πολιτιστική ζωή | 11.587 τεκμήρια
Καθημερινή ζωή | 10.963 τεκμήρια
Πολιτισμική ταυτότητα | 1 τεκμήρια
Πολιτιστική πολιτική και σχεδιασμός | 178.352 τεκμήρια
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά | 174.281 τεκμήρια
Ήθη και παραδόσεις | 20.463 τεκμήρια
Τέχνη | 109.227 τεκμήρια
Εθνική τέχνη | 2.567 τεκμήρια
Ασιατική τέχνη | 1 τεκμήρια
Θεωρία της τέχνης | 141 τεκμήρια
Καλλιτέχνες | 13.254 τεκμήρια
Καλλιτέχνες (εκτελεστές) | 1.543 τεκμήρια
Μουσικοί | 1.140 τεκμήρια
Τέχνες | 92.862 τεκμήρια
Έργα τέχνης | 81.932 τεκμήρια
Ανθρώπινη φιγούρα | 10.895 τεκμήρια
Μέρη σώματος | 6.334 τεκμήρια
Ζώα | 2.473 τεκμήρια
Πορτραίτο | 18.837 τεκμήρια
Τεχνοτροπίες | 33.229 τεκμήρια
Θρησκευτική τέχνη | 3.842 τεκμήρια
Σύγχρονη τέχνη | 14.182 τεκμήρια
Χώρες και ομαδοποίηση χωρών  | 20.081 τεκμήρια
Αμερική και Καραϊβική  | 358 τεκμήρια
Αμερική | 395 τεκμήρια
Ασία και Ειρηνικός | 12.543 τεκμήρια
Ασία | 12.547 τεκμήρια
Τουρκία | 11.336 τεκμήρια
Αφρική  | 9 τεκμήρια
Ευρώπη | 5.830 τεκμήρια
Ελλάδα | 72.639 τεκμήρια
Ήπειρος | 1.918 τεκμήρια
Θεσσαλία | 2.648 τεκμήρια
Μαγνησία | 8 τεκμήρια
Θράκη | 2.428 τεκμήρια
Έβρος | 1 τεκμήρια
Κρήτη | 2.540 τεκμήρια
Μακεδονία | 22.858 τεκμήρια
Ημαθία | 4.639 τεκμήρια
Πέλλα | 63 τεκμήρια
Νησιά Αιγαίου Πελάγους | 6.097 τεκμήρια
Δωδεκάνησα | 884 τεκμήρια
Κυκλάδες | 2.128 τεκμήρια
Λέσβος | 313 τεκμήρια
Νησιά Ιονίου Πελάγους | 2.356 τεκμήρια
Πελοπόννησος | 3.450 τεκμήρια
Αργολίδα | 524 τεκμήρια
Αρκαδία | 182 τεκμήρια
Αχαΐα | 405 τεκμήρια
Κορινθία | 230 τεκμήρια
Λακωνία | 318 τεκμήρια
Στερεά Ελλάδα | 16.277 τεκμήρια
Αιτωλοακαρνανία | 78 τεκμήρια
Αττική | 13.090 τεκμήρια
Εύβοια | 1.357 τεκμήρια
Φθιώτιδα | 57 τεκμήρια
Φωκίδα | 293 τεκμήρια