ΕΚΤ Θέματα

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του SearchCulture.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε θέματα που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα».


Εκπαίδευση  | 109.028 τεκμήρια
Διδακτέα ύλη | 7.410 τεκμήρια
Επιστήμη  | 31.066 τεκμήρια
Βιολογία | 59 τεκμήρια
Κύκλος της ζωής | 20 τεκμήρια
Φυσιολογία | 32 τεκμήρια
Γεωγραφία και ωκεανογραφία | 22.570 τεκμήρια
Γεωμορφολογία | 2.002 τεκμήρια
Τοπογραφία | 2.002 τεκμήρια
Γεωλογικοί σχηματισμοί | 1.875 τεκμήρια
Επιστήμες της Ιατρικής | 2.054 τεκμήρια
Ιατρικό επάγγελμα | 228 τεκμήρια
Ιατρικό προσωπικό | 218 τεκμήρια
Υγεία | 1.637 τεκμήρια
Επιστήμες του Διαστήματος | 33 τεκμήρια
Αστρονομία | 25 τεκμήρια
Αστρονομικά συστήματα | 6 τεκμήρια
Ηλιακό σύστημα | 2 τεκμήρια
Ήλιος | 2 τεκμήρια
Επιστήμη και διαχείριση της έρευνας | 2.390 τεκμήρια
Επιστημονικό προσωπικό | 54 τεκμήρια
Επιστήμονες | 54 τεκμήρια
Παθολογία | 29 τεκμήρια
Περιβαλλοντικές επιστήμες και μηχανική | 3.042 τεκμήρια
Ρύπανση, καταστροφές και ασφάλεια | 441 τεκμήρια
Καταστροφές | 438 τεκμήρια
Υδρολογία | 1.494 τεκμήρια
Φυσικές επιστήμες | 516 τεκμήρια
Βοτανική | 235 τεκμήρια
Βλάστηση | 235 τεκμήρια
Χλωρίδα | 224 τεκμήρια
Φυτά | 215 τεκμήρια
Ζωολογία | 59 τεκμήρια
Ζώα | 59 τεκμήρια
Υδρόβια ζώα | 1 τεκμήρια
Φυσικοί πόροι | 1.978 τεκμήρια
Επισιτιστικοί πόροι | 17 τεκμήρια
Οικοσυστήματα | 602 τεκμήρια
Πηγές ενέργειας | 1.007 τεκμήρια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 88 τεκμήρια
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 253 τεκμήρια
Πόροι καυσίμων | 78 τεκμήρια
Φυτικοί πόροι | 85 τεκμήρια
Χερσαίοι πόροι | 257 τεκμήρια
Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  | 70.441 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης | 24.417 τεκμήρια
Αγροτικές περιοχές | 1.316 τεκμήρια
Αγροτικός πληθυσμός | 1.024 τεκμήρια
Αγροτική ανάπτυξη | 1.175 τεκμήρια
Ανθρώπινοι οικισμοί | 9.110 τεκμήρια
Ανοιχτοί χώροι | 12.447 τεκμήρια
Τοπίο | 9.906 τεκμήρια
Πολιτιστικά τοπία | 86 τεκμήρια
Αστικές περιοχές | 3.497 τεκμήρια
Αστική ανάπτυξη | 434 τεκμήρια
Πολεοδομικός σχεδιασμός | 426 τεκμήρια
Κοινοτική ανάπτυξη | 153 τεκμήρια
Στέγαση | 4.202 τεκμήρια
Εθνοτικά ζητήματα | 4.028 τεκμήρια
Διεθνικές σχέσεις | 1 τεκμήρια
Εθνοτικές ομάδες | 3.054 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 3.968 τεκμήρια
Έγκλημα | 1.398 τεκμήρια
Κοινωνικά προβλήματα | 2.241 τεκμήρια
Εξάρτηση | 466 τεκμήρια
Υποσιτισμός | 22 τεκμήρια
Μειονεκτούσες ομάδες | 1.195 τεκμήρια
Άτομα με αναπηρία | 3 τεκμήρια
Άτομα με πολυαναπηρία | 2 τεκμήρια
Άτομα με σωματική μειονεξία | 3 τεκμήρια
Μειονεκτούντα παιδιά | 22 τεκμήρια
Κοινωνικά συστήματα | 28.984 τεκμήρια
Κοινωνική διαστρωμάτωση | 2.565 τεκμήρια
Κοινωνική τάξη | 2.543 τεκμήρια
Κοινωνική δομή | 6.217 τεκμήρια
Κοινωνική συμπεριφορά | 11.415 τεκμήρια
Κοινωνικοί κανόνες | 831 τεκμήρια
Κοινωνικό περιβάλλον | 1.259 τεκμήρια
Κοινωνική αλλαγή | 1.028 τεκμήρια
Κοινωνικές επιστήμες | 1.577 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα | 4 τεκμήρια
Κοινωνικοί επιστήμονες | 1.119 τεκμήρια
Κοινωνική πολιτική και πρόνοια | 2.461 τεκμήρια
Κοινωνική εργασία | 11 τεκμήρια
Οικογένεια | 5.929 τεκμήρια
Συγγενείς | 40 τεκμήρια
Γονείς | 40 τεκμήρια
Πληθυσμός | 20.433 τεκμήρια
Δημογραφία | 323 τεκμήρια
Δημογραφική έρευνα | 42 τεκμήρια
Ηλικιακή κατανομή | 12.646 τεκμήρια
Ηλικιακές ομάδες | 12.646 τεκμήρια
Εφηβεία | 8.432 τεκμήρια
Παιδική ηλικία | 4.214 τεκμήρια
Κατα φύλο κατανομή | 4.426 τεκμήρια
Φύλο | 4.426 τεκμήρια
Άνδρες | 847 τεκμήρια
Γυναίκες | 3.581 τεκμήρια
Μετανάστες | 3.562 τεκμήρια
Μετανάστευση | 1.130 τεκμήρια
Ψυχολογία | 287 τεκμήρια
Συμπεριφορά | 273 τεκμήρια
Πληροφορία και επικοινωνία  | 46.552 τεκμήρια
Βιομηχανία των πληροφοριών | 26.555 τεκμήρια
Αναμετάδοση | 143 τεκμήρια
Τηλεόραση | 10 τεκμήρια
Εκδοτική βιομηχανία | 2.826 τεκμήρια
Προσωπικό επικοινωνίας | 406 τεκμήρια
Προσωπικό πληροφοριών/βιβλιοθήκης | 13 τεκμήρια
Προσωπικό αρχείων | 3 τεκμήρια
Ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία | 28 τεκμήρια
Τυπογραφία | 249 τεκμήρια
Τεχνικές εκτύπωσης | 1 τεκμήρια
Τύπος | 17.038 τεκμήρια
Κοινωνική έρευνα και πολιτική | 6.633 τεκμήρια
Επικοινωνία | 5.868 τεκμήρια
Επικοινωνία ομάδας | 1.362 τεκμήρια
Πηγές πληροφοριών | 14.619 τεκμήρια
Δευτερογενή έγγραφα | 282 τεκμήρια
Έγγραφα | 10.146 τεκμήρια
Οπτικό υλικό | 3.390 τεκμήρια
Τεχνολογία πληροφοριών (υλισμικό) | 1.251 τεκμήρια
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός | 157 τεκμήρια
Υπολογιστές | 423 τεκμήρια
Φωτογραφικός εξοπλισμός | 19 τεκμήρια
Πολιτική, δίκαιο και οικονομία  | 133.702 τεκμήρια
Βιομηχανία | 6.241 τεκμήρια
Γεωργία | 3.862 τεκμήρια
Γεωπονία | 96 τεκμήρια
Διαχείριση προσωπικού | 810 τεκμήρια
Επαγγέλματα | 810 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 35.376 τεκμήρια
Διεθνείς συγκρούσεις | 8.790 τεκμήρια
Πόλεμος | 8.178 τεκμήρια
Διεθνείς σχέσεις | 14.715 τεκμήρια
Εξωτερικές σχέσεις | 7.369 τεκμήρια
Διεθνής πολιτική | 4.039 τεκμήρια
Διεθνής συνεργασία | 143 τεκμήρια
Ειρήνη | 2.325 τεκμήρια
Κρατική ασφάλεια | 15.565 τεκμήρια
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις | 16.170 τεκμήρια
Επιστημονικές εγκατστάσεις | 196 τεκμήρια
Επιστημονικός εξοπλισμός | 294 τεκμήρια
Μηχανές | 2.684 τεκμήρια
Οχήματα | 5.376 τεκμήρια
Στρατιωτικός εξοπλισμός | 1.197 τεκμήρια
Όπλα | 671 τεκμήρια
Υποδομή μεταφορών | 3.781 τεκμήρια
Εργασία | 6.318 τεκμήρια
Απασχόληση | 1.199 τεκμήρια
Νομικά συστήματα | 17.095 τεκμήρια
Νομικό επάγγελμα | 102 τεκμήρια
Οικονομία | 15.473 τεκμήρια
Kύκλος οικονομικής δραστηριότητας | 1.930 τεκμήρια
Αλληλοεξάρτηση | 4.762 τεκμήρια
Οικονομικές σχέσεις | 4.762 τεκμήρια
Οργάνωση και διαχείριση | 6.216 τεκμήρια
Επιχειρήσεις | 3.707 τεκμήρια
Πολιτική και διακυβέρνηση | 75.586 τεκμήρια
Εσωτερική πολιτική | 25.066 τεκμήρια
Εκλογικά συστήματα | 3.642 τεκμήρια
Κοινοβούλιο | 991 τεκμήρια
Πολιτική ηγεσία | 10.307 τεκμήρια
Κυβέρνηση | 16.112 τεκμήρια
Δημόσια διοίκηση | 13.020 τεκμήρια
Κεντρική κυβέρνηση | 978 τεκμήρια
Πολιτικοί θεσμοί | 494 τεκμήρια
Πολιτικά κινήματα | 28.307 τεκμήρια
Πολιτικά συστήματα | 12.775 τεκμήρια
Αποικιακές χώρες | 1 τεκμήρια
Πολιτικές επιστήμες | 34.175 τεκμήρια
Πολιτικές ιδεολογίες | 3.782 τεκμήρια
Ιμπεριαλισμός | 92 τεκμήρια
Κολλεκτιβισμός | 1.065 τεκμήρια
Ολοκληρωτισμός | 32 τεκμήρια
Πολιτική κοινωνιολογία | 5.486 τεκμήρια
Υλικά και προϊόντα | 3.243 τεκμήρια
Αγροτικά προϊόντα | 958 τεκμήρια
Ζωικά προϊόντα | 342 τεκμήρια
Καύσιμα | 204 τεκμήρια
Μέταλλα | 86 τεκμήρια
Οικοδομικά υλικά | 826 τεκμήρια
Δομικοί λίθοι | 825 τεκμήρια
Υπηρεσίες | 7.360 τεκμήρια
Μεταφορές | 3.504 τεκμήρια
Ταξίδια | 3.931 τεκμήρια
Χρηματοοικονομικά και εμπόριο | 13.261 τεκμήρια
Χρηματοδότηση | 6.987 τεκμήρια
Φορολογική πολιτική | 1.409 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα)  | 536.729 τεκμήρια
Γλωσσολογία | 1.831 τεκμήρια
Εικαστικές τέχνες | 88.744 τεκμήρια
Αρχιτεκτονική | 34.553 τεκμήρια
Κτήρια | 4.825 τεκμήρια
Δημόσια κτήρια | 12.868 τεκμήρια
Κατοικίες | 1.534 τεκμήρια
Μνημεία | 22.918 τεκμήρια
Γραφικές τέχνες | 4.024 τεκμήρια
Σχέδιο | 3.389 τεκμήρια
Διακοσμητικές τέχνες | 688 τεκμήρια
Καλές τέχνες | 14.062 τεκμήρια
Ζωγραφική | 6.036 τεκμήρια
Έργα ζωγραφικής | 5.286 τεκμήρια
Χαρακτική | 1.658 τεκμήρια
Πλαστικές τέχνες | 7.639 τεκμήρια
Κεραμική τέχνη | 3.480 τεκμήρια
Υαλοτεχνία | 58 τεκμήρια
Φωτογραφία | 20.302 τεκμήρια
Χειροτεχνήματα | 8.490 τεκμήρια
Κλωστοϋφαντουργία | 3.337 τεκμήρια
Ελεύθερος χρόνος | 22.272 τεκμήρια
Τουρισμός | 384 τεκμήρια
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες | 21.543 τεκμήρια
Άθληση | 6.154 τεκμήρια
Αθλήματα | 3.701 τεκμήρια
Αθλήματα πάλης | 235 τεκμήρια
Αθλήματα σφαίρισης | 1.232 τεκμήρια
Γυμναστική | 35 τεκμήρια
Ενόργανη γυμναστική | 10 τεκμήρια
Κωπηλασία | 13 τεκμήρια
Στίβος | 427 τεκμήρια
Δρόμοι | 168 τεκμήρια
Ρίψεις | 2 τεκμήρια
Σύνθετα αθλήματα | 10 τεκμήρια
Υγρός στίβος | 134 τεκμήρια
Αθλητικοί αγώνες | 3.909 τεκμήρια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις | 4.189 τεκμήρια
Παραστάσεις | 4.834 τεκμήρια
Δημόσιες παραστάσεις | 2.684 τεκμήρια
Θρησκεία | 33.033 τεκμήρια
Θεολογία | 89 τεκμήρια
Θρησκείες | 2.021 τεκμήρια
Αρχαίες θρησκείες | 1.860 τεκμήρια
Χριστιανισμός | 1.592 τεκμήρια
Θρησκευτικά γεγονότα | 101 τεκμήρια
Θρησκευτικά ιδρύματα | 2.731 τεκμήρια
Εκκλησία | 2.259 τεκμήρια
Θρησκευτικά κτήρια | 11.227 τεκμήρια
Θρησκευτικές δραστηριότητες | 4.800 τεκμήρια
Θρησκευτικές ομάδες | 18.339 τεκμήρια
Μυστικισμός | 25 τεκμήρια
Μαγικά | 20 τεκμήρια
Ιστορία | 236.132 τεκμήρια
Αρχαιολογία | 62.491 τεκμήρια
Εθνική ιστορία | 175.022 τεκμήρια
Ελληνική Ιστορία | 182.068 τεκμήρια
Αρχαία Ελληνική Ιστορία | 3.111 τεκμήρια
Εποχή του Χαλκού | 243 τεκμήρια
Κλασική εποχή | 2.667 τεκμήρια
Περσικοί πόλεμοι | 2 τεκμήρια
Βυζαντινή Αυτοκρατορία | 9.478 τεκμήρια
Ύστερη βυζαντινή περίοδος | 1.166 τεκμήρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία | 38.169 τεκμήρια
Επανάσταση του 1821 | 19.123 τεκμήρια
Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους | 20.372 τεκμήρια
Βασιλεία Γεωργίου Α' | 837 τεκμήρια
Περίοδος Όθωνα | 308 τεκμήρια
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία | 34.712 τεκμήρια
Βαλκανικοί πόλεμοι | 1.401 τεκμήρια
Δικτατορία της 21ης Απριλίου | 1.330 τεκμήρια
Εμφύλιος | 1.622 τεκμήρια
Κατοχή | 3.027 τεκμήρια
Μεταπολίτευση | 1.046 τεκμήρια
Μετεμφυλιακή περίοδος | 3.637 τεκμήρια
Μικρασιατική εκστρατεία | 3.804 τεκμήρια
Εραλδική | 584 τεκμήρια
Θρησκευτική ιστορία | 702 τεκμήρια
Ιστορία (επιστήμη) | 35.709 τεκμήρια
Ιστορικές μέθοδοι | 1.853 τεκμήρια
Ιστορικές περίοδοι | 74.846 τεκμήρια
Αρχαία ιστορία | 63.911 τεκμήρια
Μεσαιωνική ιστορία | 8.629 τεκμήρια
Παγκόσμια ιστορία | 5.973 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 9.972 τεκμήρια
Δημιουργοί | 5.766 τεκμήρια
Συγγραφείς | 5.766 τεκμήρια
Λογοτεχνία | 4.982 τεκμήρια
Λογοτεχνικά είδη | 2.015 τεκμήρια
Λαϊκή λογοτεχνία | 219 τεκμήρια
Ποίηση | 566 τεκμήρια
Πρόζα | 488 τεκμήρια
Παραστατικές τέχνες | 37.564 τεκμήρια
Θέατρο | 15.020 τεκμήρια
Όπερα | 1.173 τεκμήρια
Κινηματογράφος | 3.354 τεκμήρια
Μουσικά είδη | 1.397 τεκμήρια
Μουσική | 17.510 τεκμήρια
Ταινίες | 59 τεκμήρια
Χορός | 2.174 τεκμήρια
Πολιτισμός (κουλτούρα) | 17.825 τεκμήρια
Πολιτισμικές συνθήκες | 14.587 τεκμήρια
Πολιτιστική ζωή | 14.587 τεκμήρια
Καθημερινή ζωή | 13.490 τεκμήρια
Θάνατος | 622 τεκμήρια
Πολιτισμική ταυτότητα | 1 τεκμήρια
Πολιτιστική πολιτική και σχεδιασμός | 180.226 τεκμήρια
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά | 176.154 τεκμήρια
Ήθη και παραδόσεις | 21.730 τεκμήρια
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς | 4.030 τεκμήρια
Τέχνη | 130.997 τεκμήρια
Εθνική τέχνη | 2.611 τεκμήρια
Ασιατική τέχνη | 1 τεκμήρια
Είδη τέχνης | 34.551 τεκμήρια
Θρησκευτική τέχνη | 3.887 τεκμήρια
Σύγχρονη τέχνη | 15.360 τεκμήρια
Θεωρία της τέχνης | 196 τεκμήρια
Καλλιτέχνες | 13.445 τεκμήρια
Καλλιτέχνες (εκτελεστές) | 1.688 τεκμήρια
Μουσικοί | 1.202 τεκμήρια
Τέχνες | 114.913 τεκμήρια
Έργα τέχνης | 104.415 τεκμήρια
Ανθρώπινη φιγούρα | 11.207 τεκμήρια
Μέρη σώματος | 6.327 τεκμήρια
Ζώα | 2.488 τεκμήρια
Πορτραίτο | 19.402 τεκμήρια
Φιλοσοφία και ηθική | 1.341 τεκμήρια
Μεταφυσική | 74 τεκμήρια
Φιλοσοφία | 1.229 τεκμήρια
Φιλοσοφικές σχολές | 4 τεκμήρια
Χώρες και ομαδοποίηση χωρών  | 28.573 τεκμήρια
Αμερική και Καραϊβική | 1.003 τεκμήρια
Αμερική | 1.003 τεκμήρια
Ασία και Ειρηνικός | 16.645 τεκμήρια
Ασία | 16.645 τεκμήρια
Τουρκία | 15.142 τεκμήρια
Αφρική | 82 τεκμήρια
Ευρώπη | 6.250 τεκμήρια
Ελλάδα | 83.844 τεκμήρια
Ήπειρος | 2.630 τεκμήρια
Θεσσαλία | 2.901 τεκμήρια
Μαγνησία | 63 τεκμήρια
Θράκη | 3.123 τεκμήρια
Έβρος | 1 τεκμήρια
Κρήτη | 4.469 τεκμήρια
Μακεδονία | 24.249 τεκμήρια
Ημαθία | 4.639 τεκμήρια
Πέλλα | 63 τεκμήρια
Νησιά Αιγαίου Πελάγους | 6.511 τεκμήρια
Δωδεκάνησα | 1.065 τεκμήρια
Κυκλάδες | 2.128 τεκμήρια
Λέσβος | 373 τεκμήρια
Νησιά Ιονίου Πελάγους | 2.726 τεκμήρια
Πελοπόννησος | 6.493 τεκμήρια
Αργολίδα | 547 τεκμήρια