Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Προδιαγραφές

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Οι προδιαγραφές απευθύνονται σε φορείς περιεχομένου - αλλά και στους αναδόχους που τους υποστηρίζουν - και περιλαμβάνουν συνοπτικά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου τους, τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, αλλά και τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων, που καθιστούν δυνατή την ένταξη των συλλογών τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και στην Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ

Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο οδηγός απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Γλώσσα : ΕΛ


Εγχειρίδια και οδηγοί

SearchCulture.gr, ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Μία επισκόπηση του SearchCulture.gr και των σχετικών με τον Ψηφιακό Πολιτισμό δράσεων του ΕΚΤ.

Γλώσσα : ΕΛ

Οδηγός χρήσης του SearchCulture.gr | Επικαιροποίηση 2023

Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο παρών επικαιροποιημένος οδηγός αποτελεί ένα βοήθημα για τους επισκέπτες του SearchCulture.gr. Παρουσιάζει τις διαφορετικές λειτουργικότητες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο, τους τρόπους παρουσίασης και επιμερισμού των αποτελεσμάτων και τη σωστή επανάχρηση του περιεχομένου σύμφωνα με την αδειοδότηση των τεκμηρίων.

Γλώσσα : ΕΛ

Διάθεση Λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς

Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο οδηγός απευθύνεται σε φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα λεξιλόγια του SearchCulture.gr στα αποθετήριά τους. Στόχος είναι η υποστήριξή τους στη τεκμηρίωση ή την καταλογογράφηση του υλικού τους, την βελτίωση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και της ποιότητας τεκμηρίωσης των συλλογών τους, την εξ’ αρχής παραγωγή εμπλουτισμένων μεταδεδομένων και την βελτίωση της εμπειρίας αναζήτησης και πλοήγησης στις υποδομές τους.

Γλώσσα : ΕΛ

Μια τεχνική ματιά στη συσσώρευση ψηφιακού περιεχομένου από το ΕΚΤ

Αθήνα 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο οδηγός αυτός περιγράφει την υποδομή συσσώρευσης aggregator/SearchCulture.gr που ανέπτυξε το ΕΚΤ παρουσιάζοντας τα λειτουργικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Γλώσσα : ΕΛ

Aνοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα

Αθήνα 2014: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού

Γλώσσα : ΕΛ


Webinars

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΕΚΤ

Αθήνα 2024: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ, από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 στο οποίο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την τρισδιάστατη αναπαράσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.



Έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο για την εκπαιδευτική κοινότητα από το ΕΚΤ

Αθήνα 2024: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ σε συνεργασία με την ομάδα Συμβούλων Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για την αξιοποίηση του SearchCulture.gr και άλλων υποδομών ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ ως πρωτογενείς πηγές στη διδασκαλία.



Καλές πρακτικές και ζητήματα για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε εκδήλωση του ΕΚΤ

Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τροφοδοτηθεί ο διάλογος γύρω από το ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσων για την καταγραφή, την αναπαράσταση, την ερμηνεία, την προβολή και την αξιοποίησή της από διαφορετικά κοινά.



12.000 τόποι: O ελληνικός πολιτισμός στον χάρτη του SearchCulture.gr

Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 με θέμα την πολιτιστική γεωγραφία. Μέσα από παρουσιάσεις και σενάρια χρήσης παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, που αναπτύσσεται και διατίθεται από το ΕΚΤ. Στη νέα έκδοση αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά μέσα από διαδραστικούς χάρτες και φωτίζονται οι τόποι, οι διαδρομές και οι ιστορίες του Ελληνισμού.



Δείτε τα αρχεία των παρουσιάσεων στην σελίδα του σεμιναρίου στο Αποθετήριο Αριάδνη του ΕΚΤ.


Spatial enrichments in SearchCulture.gr: Greek Culture on the map

Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Σύντομη παρουσίαση των σημασιολογικών εμπλουτισμών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ στο περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr ως προς τη γεωχωρική πληροφορία. Παρουσίαση της νέας λειτουργικότητας αναζήτησης και παρουσίασης αποτελεσματων σε χάρτη. Η παρουσίαση έγινε στο Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Συσσωρευτών της Europeana τον Απρίλιο του 2023.



Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη Europeana, στο επίκεντρο διεθνούς διαδικτυακού φόρουμ

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για την επαύξηση του διαθέσιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana, διερευνήθηκαν στο Διήμερο Διαδικτυακό Forum “Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη Europeana: Προκλήσεις - Προοπτικές” που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022.



Τα θέματα της εκκαθάρισης και της αδειοδότησης δικαιωμάτων του πολιτιστικού περιεχομένου σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΚΤ

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου με σκοπό να προσφέρει μία σύντομη εισαγωγή στο πολυσύνθετο πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στις βασικές αρχές που το διέπουν, στα κύρια σχετικά νομοθετήματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στα επίπεδα δικαιωμάτων και τις διαδικασίες εκκαθάρισης που θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ένας φορέας ώστε να είναι σε θέση να διαθέσει τις ψηφιακές αναπαραγωγές των τεκμηρίων του διαδικτυακά, καθώς και στις τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης Creative Commons και RightsStatements που χρησιμοποιούνται και από τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και τη Europeana για την αδειοδότηση του ψηφιακού υλικού με σκοπό την ενίσχυση της σύννομης περαιτέρω χρήσης του.



Δείτε την παρουσίαση στην σελίδα του σεμιναρίου στο Αποθετήριο Αριάδνη του ΕΚΤ


Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ποιότητας για Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού του ΕΣΠΑ

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (πρώην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ) στις 29 Ιουνίου 2022 με αντικείμενο τις "Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή SearchCulture.gr" που έχει εκδώσει το ΕΚΤ για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν οι προδιαγραφές διαλειτουργικότητας με απλό και εύληπτο τρόπο, ώστε να καταστεί όσο πιο εύκολη η υιοθέτησή τους από τους δικαιούχους.



Δείτε την παρουσίαση και τα XML παραδείγματα στην σελίδα του σεμιναρίου στο Αποθετήριο Αριάδνη του ΕΚΤ


100 χρόνια από το 1922: Διδασκαλία από τις πηγές με τη χρήση του SearchCulture.gr

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 18 Μαϊου 2022 με θέμα την εκπαιδευτική χρήση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, μέσα από σενάρια χρήσης, ιδέες για διδασκαλία μέσα από πρωτογενείς πηγές και συζήτηση. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές, ιστορικοί και ενδιαφερόμενοι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δουν παραδείγματα χρήσης του συσσωρευτή για αναζήτηση και εντοπισμό πηγών που "φωτίζουν" τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, τη μετατόπιση πληθυσμών και τις αλλαγές για την ελληνική κοινωνία που έφερε το πέρας του πολέμου.



Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης στο SearchCulture.gr

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 10 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα την γνωριμία των συμμετεχόντων με τον καινούργιο τρόπο ανακάλυψης περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου, SearchCulture.gr, μέσα από τις εμβληματικές μορφές που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.



Αναζητώντας τεκμήρια σχετικά με την Επανάσταση του 1821 στον Εθνικό Συσσωρευτή SearchCulture.gr

Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Στο παρόν βίντεο παρουσιάζονται οι δυνατότητες πλοήγησης και οι διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης τεκμηρίων στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων SearchCulture.gr. Χρησιμοποιείται ως παράδειγμα η αναζήτηση περιεχομένου που σχετίζεται με την Επανάσταση του 1821. Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης του ΕΚΤ στον "Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Wikipedia Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής!" που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ωνάση και την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.



Αξιοποιώντας θησαυρούς και λεξιλόγια στο SearchCulture.gr

Αθήνα 2021: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Παρουσίαση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικών Δεδομένων και της αξιοποίησης θησαυρών και λεξιλογίων για τη βελτίωση της αναζήτησης και της πλοήγησης, στο πλαίσιο Ημερίδας με τίτλο "Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services" που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Έρευνας (ΙΤΕ) και η Ερευνητική Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.



Το SearchCulture.gr ως τόπος συνάντησης έργων τέχνης: Μια συζήτηση για την τέχνη της Χαρακτικής

Αθήνα 2021: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Συμμετέχοντας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2021, το ΕΚΤ διοργάνωσε μια διαδικτυακή συζήτηση για την ιστορία της Ελληνικής Χαρακτικής, για τους μεγάλους χαράκτες και για την αξία της έρευνας με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι το SearchCulture.gr. Ο χαράκτης και καθηγητής χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ Μανόλης Γιανναδάκης και ο Γιάννης Μπόλης, ιστορικός τέχνης συζήτησαν με την Έλενα Λαγούδη, Μουσειολόγο, ΕΚΤ, για την τέχνη της Χαρακτικής.



Ο Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο: Ένα σεμινάριο γνωριμίας με το SearchCulture.gr

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Διαδικτυακό σεμινάριο γνωριμίας με τον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr για φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Στο webinar παρουσιάζονται το περιεχόμενο, οι φορείς που συμμετέχουν, τα οφέλη, οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη των συλλογών και η ροή ένταξης, αλλά και οι εργασίες που συμβαίνουν στην αφανή πλευρά του συσσωρευτή, όπως οι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί που επιτρέπουν την ανάπτυξη έξυπνων φίλτρων αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο.




Europeana Common Culture webinar: Semantic Enrichment Strategy at SearchCulture.gr

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί και διαθεματικοί συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου στην προσπάθειά τους να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης στον μεγάλο ετερογενή όγκο δεδομένων που συλλέγουν, βρέθηκαν στο επίκεντρο του webinar που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.





Επιστημονικά άρθρα και τεχνικές αναφορές



Παρουσιάσεις

Enriching the Greek National Cultural Aggregator with Key Figures in Greek History and Culture: Challenges, Methodology, Tools and Outputs
Πάδοβα, Ιταλία 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ποιότητας για Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Storymaking by design: curating querybased virtual exhibitions on the greek national cultural aggregator
Αθήνα 2022: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Ο Ρόλος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου για τη Europeana
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

SearchCulture.gr: Ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου
Αθήνα 2018: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

The semantic enrichment strategy for types, chronologies and historical periods in SearchCulture.gr
Ταλιν, Εσθονία 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

SearchCulture.gr: Ο συσσωρευτής ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου του ΕΚΤ
Αθήνα 2023: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ


SearchCulture.gr: Open access in Cultural Heritage digital content
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Unified search of digital cultural content: Searching culture
Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ


Το SearchCulture.gr στα ΜΜΕ

National Documentation Centre


Επικοινωνιακό υλικό

Φυλλάδιο
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ
Κάρτα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ