SearchCulture.gr, ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τι είναι

Το SearchCulture.gr είναι ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση.

Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική πρόσβαση και ενιαία διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι φορείς παραγωγής τους- η ανάδειξη και διασύνδεση τους, η ασφαλής διαφύλαξή τους και η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Tο ΕΚΤ αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.


Το περιεχόμενο και οι φορείς

Χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας φορέων πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορείες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διατίθενται στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ, διατηρώντας συνδέσμους στον δικτυακό τόπο των συλλογών του κάθε φορέα. Το ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρχαιολογικά μνημεία, ιστορικά έγγραφα και χειρόγραφα, λαογραφικά αντικείμενα και κειμήλια, έργα καλών τεχνών, θρησκευτικά έργα τέχνης, χαρτογραφικό υλικό, τεκμήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και βιβλία. Διατίθεται με άδειες χρήσης που έχουν ορίσει οι φορείς, όπως ανοικτές άδειες Creative Commons ή άλλες άδειες σε συμφωνία με τους όποιους περιορισμούς θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές του που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής του και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του.

Στο SearchCulture.gr μπορεί να διαθέσει περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο, υποβάλλοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος.


Το ξεκίνημα

Μέσω του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ) και συγκεκριμένα των Προσκλήσεων 31 και 31.2 έγκριτοι φορείς χρηματοδοτήθηκαν για έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου. Το ΕΚΤ όρισε τις σχετικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία του στο πεδίo, το διεθνές περιβάλλον και τα πρότυπα στις αντίστοιχες περιοχές και ανέπτυξε τις εξής τρεις υπηρεσίες: την Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Περιεχομένου και Συμμόρφωσης με Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (Validator), τoν Ενιαίο Κατάλογο Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος SearchCulture.gr και την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου (Preservator). Οι φορείς δημιούργησαν συστήματα απόθεσης για την διάχυση του παραγόμενου υλικού. Το ΕΚΤ συνέλεξε το περιεχόμενο, έλεγξε και πιστοποίησε με το σύστημα Validator την ποιότητά του ως προς τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, το εμπλούτισε σημασιολογικά, το δημοσίευσε στον συσσωρευτή SearchCulture.gr, το αποθήκευσε στο σύστημα Preservator με όρους ασφαλούς διαφύλαξης και, τέλος, διαθέτει σταδιακά τα μεταδεδομένα του στην Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη Europeana.

Η πρώτη φάση ανάπτυξης του SearchCulture.gr εντάχθηκε στο έργο "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" που υλοποίησε το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015, οπότε και ανέβηκε η διαδικτυακή πύλη για πρώτη φορά στο διαδίκτυο.

Έκτοτε το ΕΚΤ εμπλουτίζει συνεχώς την διαδικτυακή πύλη με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας και την αναβαθμίζει με λειτουργίες προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικά αναφέρονται, σελίδες παρουσίασης φορέων και συλλογών, σημασιολογικός εμπλουτισμός και ομογενοποίηση περιεχομένου, νέες λειτουργίες αναζήτησης και πλοήγησης, διαδραστικές εφαρμογές πλοήγησης, πληροφοριακές σελίδες και φόρμες για την ένταξη νέων συλλογών).

Το 2018, το ΕΚΤ προχώρησε στην αναδιοργάνωση της υποδομής συσσώρευσης που αναπτύσσει. Το OpenArchives.gr, η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης, αναβαθμίστηκε και απέκτησε σαφή επιστημονικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτιστικές συλλογές που φιλοξενούσε πλέον είναι αναζητήσιμες μέσω του SearchCulture.gr.

Το SearchCulture.gr εντάσσεται στη δέσμη υπηρεσιών eContentΕΚΤ Pro που διατίθενται προς φορείς έγκριτου περιεχομένου της χώρας. Οι υπηρεσίες eContentΕΚΤ Pro εστιάζουν στη τεκμηρίωση, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου όπως τα Αποθετήρια ΕΚΤ, το openABEKT και το ePublishing, στην ενιαία αναζήτηση και ανακάλυψη περιεχομένου με τις υπηρεσίες SearchCulture.gr και OpenArchives.gr και σε εργαλεία έρευνας (Ευρετήριο ΑΚΕ, Ενιαίος Κατάλογος openABEKT, κ.ά.).Τεχνολογική e-υποδομή

Το ΕΚΤ ανέπτυξε μία σύγχρονη υποδομή συσσώρευσης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της συσσώρευσης περιεχομένου, από την συγκομιδή, τον έλεγχο και τον σημασιολογικό εμπλουτισμό, στην «έξυπνη», ανοικτή διάθεση και στην ασφαλή διαφύλαξη των ψηφιακών πόρων.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων Harvester, το οποίο συλλέγει μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία από επί μέρους ιστοτόπους και αποθετήρια φορέων. Μετά την συγκομιδή, το περιεχόμενο ελέγχεται από το σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και περιεχομένου Validator και εμπλουτίζεται σημασιολογικά από το σύστημα λεξιλογίων και σημασιολογικού εμπλουτισμού Semantics.gr. Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον συσσώρευσης Aggregator και το περιεχόμενο τελικά δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr. Για τους φορείς που το επιθυμούν προσφέρεται η υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακών πόρων Preservator. Τόσο η πλατφόρμα όσο και τα επιμέρους υποσυστήματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από το EKT.


Η προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ προσθέτει αξία στο περιεχόμενο και στην ευρεσιμότητά του μέσω μιας σειράς υπηρεσιών που έχει αναπτύξει και προσφέρει:

Υπηρεσία πιστοποίησης συμμόρφωσης με προδιαγραφές περιεχομένου

Η υπηρεσία ελέγχει τη συμμόρφωση περιεχομένου με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές και παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Validator την οποία χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΕΚΤ. Παράγει αναφορές με τα αποτελέσματα των ελέγχων και προσφέρει δυνατότητες ενσωμάτωσης περισσότερων ελέγχων και επέκτασής τους σε άλλα σχήματα μεταδεδομένων

Οι προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν για τους δικαιούχους φορείς των Προσκλήσεων 31 και 31.2 αφορούν σε πρότυπα μεταδεδομένων, ψηφιοποίησης υλικού και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας και αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης οι οποία βασίστηκε στην πολύχρονη εμπειρία του ΕΚΤ, σε διεθνείς καλές πρακτικές και σε καθιερωμένα πρότυπα. Στις προδιαγραφές έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης ανά κατηγορία υλικού (π.χ. έντυπο υλικό, φωτογραφίες, χάρτες, έργα τέχνης κλπ.) καθώς και οι απαιτήσεις διάθεσης του υλικού στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana και σε άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

Το ΕΚΤ επικαιροποίησε πρόσφατα τις προδιαγραφές και τις δημοσίευσε σε δύο ξεχωριστούς οδηγούς, έναν με προδιαγραφές και πρότυπα τεκμηρίωσης & διαλειτουργικότητας και έναν με προδιαγραφές ψηφιοποίησης και ψηφιακών αρχείων. Οι οδηγοί αυτοί συστήνεται να ακολουθηθούν ως καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια τεκμηρίωσης και παραγωγής ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να εξασφαλιστεί η επανάχρηση και η μακροχρόνια διαφύλαξή του.

Για την ευκολότερη ένταξη νέων συλλογών στη πύλη SearchCulture.gr (πέραν των Προσκλήσεων 31 και 31.2), έχουν απλουστευτεί κατά το δυνατό οι τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας και διαλειτουργικότητας.


Υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακού περιεχομένου

Οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια διαφύλαξη του αξιοποιώντας την υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ. Η υπηρεσία παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Preservator την οποία χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΕΚΤ. Αξιοποιεί το σύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΤ το οποίο φιλοξενεί εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και μια βιώσιμη Tεχνολογική Yποδομή Νέφους (Cloud).

Καθώς ο όγκος του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου διαρκώς αυξάνεται, η ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών μεθόδων και εργαλείων διαφύλαξής του καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. H υπηρεσία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτά. Έτσι, οι φορείς απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε συστήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής και αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, λόγω καταστροφών ή παλαιότητας του εξοπλισμού τους.

Για όλους τους φορείς δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2, το ΕΚΤ παρείχε την υπηρεσία η οποία στοχεύει στην ασφαλή διαφύλαξη και στην απρόσκοπτη διάθεση στο διηνεκές των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που παρήχθησαν στο πλαίσιο της Πράξης και λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Ενιαίο Κατάλογο Πολιτιστικού Αποθέματος SearchCulture.gr.


Υπηρεσία σημασιολογικoύ εμπλουτισμού

Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στην διαδικτυακή πύλη του SearchCulture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και θησαυρούς όρων και το ομογενοποιεί, αναβαθμίζοντας, έτσι, τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης του SearchCulture.gr.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση του Σύστηματος Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού Semantics.gr του ΕΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα φιλικό εργαλείο για μαζικό ημιαυτόματο σημασιολογικό εμπλουτισμό και ομογενοποίηση περιεχομένου.

Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει τις αναφορές στους όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων που δημιουργησε το ΕΚΤ, το οποίο παραπέμπει στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» λαμβάνοντας υπόψη, σε πολλές περιπτώσεις, τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος». Έτσι, το περιεχόμενο του SearchCulture.gr ταξινομείται σε ένα συμπαγές και ισορροπημένο σύνολο τύπων αποκτώντας σημασιολογική συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευρεσιμότητα, στην παρουσίαση και στην πολυγλωσσικότητά του.

Σημαντικός εμπλουτισμός του περιεχομένου ειναι και η ομογενοποιημένη χρονολόγηση και η ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων που ανέπτυξε το ΕΚΤ, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με τον θησαυρό DBpedia. Tα τεκμήρια εμπλουτίζονται με δύο νέα χρονικά πεδία, «EKT Χρονολόγηση» και «EKT Ιστορική Περίοδος». Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των πεδίων «χρονική κάλυψη», «ημερομηνία» ή «ημερομηνία δημιουργίας» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας το πεδίo «τίτλος». Αρχικά ομογενοποιείται η χρονολόγηση των τεκμηρίων, και στη συνέχεια η κάθε εγγραφή εμπλουτίζεται με τους αντίστοιχους όρους από το λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων. Τα τεκμήρια που εξ αρχής εντάσσονται σε ιστορικές περιόδους, αντιστοιχούνται με τις τιμές του λεξιλογίου του ΕΚΤ και εν συνεχεία εμπλουτίζονται με τα αντίστοιχα χρονολογικά διαστήματα. Έτσι, ο χρήστης μπορεί πλέον να αναζητήσει το περιεχόμενο αλλά και να φιλτράρει τα αποτελέσματα και με χρονικά κριτήρια (διαστήματα χρονολογιών και ιστορικές περιόδους) καθώς και να περιηγηθεί μέσω του διαδραστικού χρονολογίου.


Υπηρεσία Αποθετηρίων

Η Υπηρεσία Αποθετηρίων του ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα σε φορείς περιεχομένου να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να διαθέσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο σε ένα αποθετήριο.

Τα αποθετήρια ΕΚΤ είναι διαδικτυακές πλατφόρμες για τη διαχείριση και ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου. Δέχονται και διαχειρίζονται ποικίλους τύπους περιεχομένου: εικόνα, κείμενο, έργα τέχνης και αντικείμενα, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις, βίντεο, χάρτες και σύνολα δεδομένων.

Τα αποθετήρια ΕΚΤ προσφέρουν μια σύγχρονη εμπειρία ανακάλυψης περιεχομένου σε μια καλαίσθητη, σύγχρονη διεπαφή. Είναι εξαιρετικά επικοινωνιακά εργαλεία για έναν φορέα, καθώς αναδεικνύουν όχι μόνο το περιεχόμενο που παράγει ή συλλέγει αλλά και φέρουν τα επικοινωνιακά του χαρακτηριστικά: εταιρικά χρώματα, εικαστικά και λογότυπα, ενισχύοντας το επικοινωνιακό του προφίλ.

Το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι τεχνικά έτοιμο να διοχετευθεί σε συσσωρευτές, όπως το SearchCulture.gr και η Europeana και να είναι εύκολα ευρέσιμο από μηχανές αναζήτησης, όπως πχ τη Google.

Μάθετε περισσότεραΤο ΕΚΤ ως Εθνικός Πάροχος για την Europeana

Οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν ταυτόχρονα να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana. Η Europeana, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, συγκεντρώνει πάνω από 50 εκατομμύρια τεκμήρια και δίνει την ευκαιρία αναζήτησης σε ποικίλες συλλογές μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης.

Το EKT, ως Εθνικός Συσσωρευτής (National Aggregator) για την Europeana, έχει αναπτύξει πρότυπες διαδικασίες για την κατάλληλη προετοιμασία και απρόσκοπτη διάθεση του υλικού των φορέων στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Η συμμετοχή στη Europeana, εξασφαλίζει κύρος για τους φορείς και ακόμη μεγαλύτερη προβολή και αξιοποίηση του έργου τους στον πολιτισμό. Μέχρι στιγμής το ΕΚΤ έχει διαθέσει στη Europeana τις συλλογές 35 φορέων συνεισφέροντας συνολικά με 151.246 τεκμήρια

Η Europeana είναι ένα Ίδρυμα (Foundation) με βάση την Ολλανδία, το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται φορείς και ενώσεις μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών από όλη την Ευρώπη, όπως το Συμβούλιο των επικεφαλής των Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, η Διεθνής Ένωση Αρχείων Τηλεόρασης, η Διεθνής Ένωση Οπτικοακουστικών Αρχείων και Αρχείων Ήχου.

Από το 2008 που συστάθηκε η Europeana κατάφερε να δημιουργήσει μία διαδικτυακή Πύλη πρόσβασης σε πάνω από 50 εκατομμύρια ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους. Η Europeana συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη μίας κοινής συνείδησης,  όχι μόνο στην κοινότητα των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων της Ευρώπης, αλλά και των πολιτών και των κοινοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ενέπλεξε φορείς και πολίτες σε μία δημιουργική αλληλεπίδραση με την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και επανάχρησης περιεχομένου. Ταυτόχρονα, ανέδειξε την αξία της συνύπαρξης ετερογενούς ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και τις δυνατότητες πολλαπλών αφηγήσεων για αντικείμενα και μαρτυρίες της υλικής και άυλης κοινής μας κληρονομιάς.

Για το χώρο του πολιτισμού λειτούργησε καταλυτικά, τόσο διαμοιράζοντας καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σχετικά με τη συσσώρευση περιεχομένου, όσο και συμμετέχοντας σε παν-ευρωπαϊκά έργα πολλαπλών εταίρων με θεματική έμφαση στη μόδα, τη μουσική, τη φωτογραφία και την κοινή Ευρωπαϊκή κληρονομιά. Για τους φορείς μνήμης λειτούργησε ως μοντέλο για την υιοθέτηση προτύπων τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, ώθησε τη δημιουργία νέων θεματικών συσσωρευτών ενισχύοντας την προβολή, ανάδειξη και χρήση επιστημονικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η αδειοδοτική της πολιτική, σε συνδυασμό με το κίνημα της ανοικτής πρόσβασης και τη χρήση αδειών «Creative Commons» συνέβαλαν τόσο στη κυκλοφορία του υλικού όσο και στη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών από αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Οι φορείς με συλλογές υλικού ή άυλου πολιτισμού που επιθυμούν να ενταχθούν στο SearchCulture.gr και στην Europeana, συμμετέχοντας σε ένα δυναμικό εθνικό και διεθνές δίκτυο φορέων πολιτισμού που αποτελείται από μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, πανεπιστήμια, συλλόγους και πολιτιστικούς οργανισμούς, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδω.