SearchCulture.gr, ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

Τι είναι

Το SearchCulture.gr είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση. Μέσω της υποδομής SearchCulture.gr, το ΕΚΤ είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana

Το ΕΚΤ, μέσω της υποδομής, συλλέγει τα μεταδεδομένα και τις εικόνες προεπισκόπησης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων από τους ιστότοπους και τις πληροφοριακές υποδομές των φορέων που συμμετέχουν και εφαρμόζει διαδικασίες μετασχηματισμού, κανονικοποίησης και σημασιολογικού εμπλουτισμού στα μεταδεδομένα. Έπειτα τα δημοσιεύει στην πύλη SearchCulture.gr, η οποία προσφέρει στους χρήστες κεντρική πρόσβαση και προηγμένες λειτουργίες ενιαίας αναζήτησης και πλοήγησης στις ψηφιακές συλλογές που φιλοξενεί. Οι σελίδες τεκμηρίων του SearchCulture.gr προβάλουν την εικόνα προεπισκόπησης, την άδεια χρήσης και βασικά περιγραφικά μεταδεδομένα και παραπέμπουν τον χρήστη, μέσω υπερσυνδέσμων, στις αντίστοιχες σελίδες τεκμηρίων στους ιστοτόπους των φορέων, για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για προβολή ή μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων υψηλής ποιότητας.

Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική πρόσβαση και ενιαία διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι φορείς παραγωγής τους- η ανάδειξη και διασύνδεση τους, η ασφαλής διαφύλαξή τους και η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
Tο ΕΚΤ αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.


Το περιεχόμενο και οι φορείς

Χιλιάδες τεκμήρια, ενός μεγάλου αριθμού και εύρους δραστηριότητας φορέων πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας μας, όπως μουσεία, αρχεία, εφορείες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικοί οργανισμοί, διατίθενται στο πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης και προηγμένης αναζήτησης SearchCulture.gr του ΕΚΤ, διατηρώντας συνδέσμους στον δικτυακό τόπο των συλλογών του κάθε φορέα. Το ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρχαιολογικά μνημεία, ιστορικά έγγραφα και χειρόγραφα, λαογραφικά αντικείμενα και κειμήλια, έργα καλών τεχνών, θρησκευτικά έργα τέχνης, χαρτογραφικό υλικό, τεκμήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και βιβλία. Διατίθεται με άδειες χρήσης που έχουν ορίσει οι φορείς, όπως ανοικτές άδειες Creative Commons ή άλλες άδειες σε συμφωνία με τους όποιους περιορισμούς θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Αξιοποιώντας τις εθνικές υποδομές του που εκ του ρόλου του διασφαλίζει το ΕΚΤ, αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου τους, ενισχύουν την αξία της τεκμηρίωσής τους και εξασφαλίζουν τις βέλτιστες προϋποθέσεις επανάχρησής του.

Στο SearchCulture.gr μπορεί να διαθέσει περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο, υποβάλλοντας εκδήλωση ενδιαφέροντος.


Ιστορικό

Μέσω του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ) και συγκεκριμένα των Προσκλήσεων 31 και 31.2 έγκριτοι φορείς χρηματοδοτήθηκαν για έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου. Το ΕΚΤ όρισε τις σχετικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία του στο πεδίo, το διεθνές περιβάλλον και τα πρότυπα στις αντίστοιχες περιοχές και ανέπτυξε τις εξής τρεις υπηρεσίες: την Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Περιεχομένου και Συμμόρφωσης με Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (Validator), τoν Ενιαίο Κατάλογο Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος SearchCulture.gr και την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου (Preservator). Οι φορείς δημιούργησαν συστήματα απόθεσης για την διάχυση του παραγόμενου υλικού. Το ΕΚΤ συνέλεξε το περιεχόμενο, έλεγξε και πιστοποίησε με το σύστημα Validator την ποιότητά του ως προς τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, το εμπλούτισε σημασιολογικά, το δημοσίευσε στον συσσωρευτή SearchCulture.gr, το αποθήκευσε στο σύστημα Preservator με όρους ασφαλούς διαφύλαξης και, τέλος, διαθέτει σταδιακά τα μεταδεδομένα του στην Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη Europeana.

Η πρώτη φάση ανάπτυξης του SearchCulture.gr εντάχθηκε στο έργο "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" που υλοποίησε το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015, οπότε και ανέβηκε η διαδικτυακή πύλη για πρώτη φορά στο διαδίκτυο.

Έκτοτε το ΕΚΤ εμπλουτίζει συνεχώς την διαδικτυακή πύλη με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας και την αναβαθμίζει με λειτουργίες προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικά αναφέρονται, σελίδες παρουσίασης φορέων και συλλογών, σημασιολογικός εμπλουτισμός και ομογενοποίηση περιεχομένου, νέες λειτουργίες αναζήτησης και πλοήγησης, διαδραστικές εφαρμογές πλοήγησης, πληροφοριακές σελίδες και φόρμες για την ένταξη νέων συλλογών).

Το 2018, το ΕΚΤ προχώρησε στην αναδιοργάνωση της υποδομής συσσώρευσης που αναπτύσσει. Το OpenArchives.gr, η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης, αναβαθμίστηκε και απέκτησε σαφή επιστημονικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτιστικές συλλογές που φιλοξενούσε πλέον είναι αναζητήσιμες μέσω του SearchCulture.gr.

Από τον Ιανουάριο του 2019, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων μέσω της υποδομής SearchCulture.gr για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Με το ρόλο αυτό τo EKT εκπροσωπείται στο Φόρουμ των εθνικών και θεματικών συσσωρευτών της Europeana ενώ συμμετείχε και στο ευρωπαϊκό έργο «Europeana Common Culture», που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2020 αυξάνοντας κατά 300.000 περίπου τα ελληνικά τεκμήρια που μπορεί κανείς να βρει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα και την προβολή του ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου διεθνώς. To έργο στόχευε, ανάμεσα στα άλλα, στην ενίσχυση του ρόλου των εθνικών συσσωρευτών πολιτιστικού περιεχομένου, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ τους, στην εναρμόνιση των πολιτικών, τεχνολογιών και υποδομών και στη συνολικότερη διάχυση του έργου τους και της Europeana.

Από το 2020, το SearchCulture.gr αναβαθμίζεται και επεκτείνεται στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα", ΕΣΠΑ | http://www.ekt.gr/el/projects/24958). Το Έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2023 και μεταξύ άλλων έχει ως στόχους την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ποιότητας του ψηφιακού περιεχομένου που παράγεται στη χώρα - με έμφαση στα νέα έργα ψηφιοποίησης, την κλιμάκωση της συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου και της κεντρικής του διάθεσης μέσα από το SearchCulture.gr και την τεχνολογική αναβάθμιση της υποδομής συσσώρευσης του ΕΚΤ και της διαδικτυακής πύλης με έμφαση στην σημασιολογική διασύνδεση του περιεχομένου και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τρόπων αναζήτησής του.

Το SearchCulture.gr εντάσσεται στη δέσμη υπηρεσιών eContentΕΚΤ Pro που διατίθενται προς φορείς έγκριτου περιεχομένου της χώρας. Οι υπηρεσίες eContentΕΚΤ Pro εστιάζουν στη τεκμηρίωση, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου όπως τα Αποθετήρια ΕΚΤ, το openABEKT και το ePublishing, στην ενιαία αναζήτηση και ανακάλυψη περιεχομένου με τις υπηρεσίες SearchCulture.gr και OpenArchives.gr και σε εργαλεία έρευνας (Ευρετήριο ΑΚΕ, Ενιαίος Κατάλογος openABEKT, κ.ά.).Τεχνολογική e-υποδομή

Το ΕΚΤ ανέπτυξε μία σύγχρονη υποδομή συσσώρευσης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της συσσώρευσης περιεχομένου, από την συγκομιδή, τον έλεγχο και τον σημασιολογικό εμπλουτισμό, στην «έξυπνη», ανοικτή διάθεση και στην ασφαλή διαφύλαξη των ψηφιακών πόρων.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων Harvester, το οποίο συλλέγει μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία από επί μέρους ιστοτόπους και αποθετήρια φορέων. Μετά την συγκομιδή, το περιεχόμενο ελέγχεται από το σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και περιεχομένου Validator και εμπλουτίζεται σημασιολογικά από το σύστημα λεξιλογίων και σημασιολογικού εμπλουτισμού Semantics.gr. Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον συσσώρευσης Aggregator και το περιεχόμενο τελικά δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr. Για τους φορείς που το επιθυμούν προσφέρεται η υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακών πόρων Preservator. Τόσο η πλατφόρμα όσο και τα επιμέρους υποσυστήματα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από το EKT.


Η προστιθέμενη αξία του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ προσθέτει αξία στο περιεχόμενο και στην ευρεσιμότητά του μέσω μιας σειράς υπηρεσιών που έχει αναπτύξει και προσφέρει:

Υπηρεσία πιστοποίησης συμμόρφωσης με προδιαγραφές περιεχομένου

Η υπηρεσία ελέγχει τη συμμόρφωση περιεχομένου με διεθνή, αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές και παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Validator την οποία χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΕΚΤ. Παράγει αναφορές με τα αποτελέσματα των ελέγχων και προσφέρει δυνατότητες ενσωμάτωσης περισσότερων ελέγχων και επέκτασής τους σε άλλα σχήματα μεταδεδομένων

Οι προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν για τους δικαιούχους φορείς των Προσκλήσεων 31 και 31.2 αφορούν σε πρότυπα μεταδεδομένων, ψηφιοποίησης υλικού και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας και αποτελούν αποτέλεσμα μελέτης οι οποία βασίστηκε στην πολύχρονη εμπειρία του ΕΚΤ, σε διεθνείς καλές πρακτικές και σε καθιερωμένα πρότυπα. Στις προδιαγραφές έχουν ληφθεί υπόψη οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης ανά κατηγορία υλικού (π.χ. έντυπο υλικό, φωτογραφίες, χάρτες, έργα τέχνης κλπ.) καθώς και οι απαιτήσεις διάθεσης του υλικού στην ευρωπαϊκή πύλη Europeana και σε άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

To ΕΚΤ επικαιροποίησε τον Οκτώβριο του 2020 τις νέες Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Περιεχομένου που απευθύνονται σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν νέες συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και τη διάθεση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο. Περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, καθώς και σε τρίτα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά με δημιουργικό τρόπο.

Με την καθιέρωση ενιαίων ελάχιστων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα του αποτελέσματος των έργων ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα και διεθνώς, και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου ιδιαίτερα ωφέλιμου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημιουργική επανάχρηση.

Για την ευκολότερη ένταξη συλλογών στη πύλη SearchCulture.gr, το ΕΚΤ δημοσίευσε ένα συνοπτικό οδηγό με τις βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τα συστήματα διάθεσης περιεχομένου και τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία.


Υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης ψηφιακού περιεχομένου

Οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια διαφύλαξη του αξιοποιώντας την υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ. Η υπηρεσία παρέχεται σε επιλεγμένους φορείς μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Preservator την οποία χειρίζονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΕΚΤ. Αξιοποιεί το σύγχρονο Υπολογιστικό Κέντρο του ΕΚΤ το οποίο φιλοξενεί εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα και μια βιώσιμη Tεχνολογική Yποδομή Νέφους (Cloud).

Καθώς ο όγκος του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου διαρκώς αυξάνεται, η ανάγκη αξιοποίησης ασφαλών μεθόδων και εργαλείων διαφύλαξής του καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική. H υπηρεσία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτά. Έτσι, οι φορείς απαλλάσσονται από την ανάγκη φύλαξης του περιεχομένου τους σε συστήματα με περιορισμένη διάρκεια ζωής και αποφεύγουν το ενδεχόμενο εκ νέου ψηφιοποίησης ήδη ψηφιοποιημένου υλικού, λόγω καταστροφών ή παλαιότητας του εξοπλισμού τους.

Για όλους τους φορείς δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2, το ΕΚΤ παρείχε την υπηρεσία η οποία στοχεύει στην ασφαλή διαφύλαξη και στην απρόσκοπτη διάθεση στο διηνεκές των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που παρήχθησαν στο πλαίσιο της Πράξης και λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Ενιαίο Κατάλογο Πολιτιστικού Αποθέματος SearchCulture.gr.


Υπηρεσία σημασιολογικoύ εμπλουτισμού

Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στην διαδικτυακή πύλη του SearchCulture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και θησαυρούς όρων και το ομογενοποιεί, αναβαθμίζοντας, έτσι, τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης του SearchCulture.gr.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση του Σύστηματος Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού Semantics.gr του ΕΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα φιλικό εργαλείο για μαζικό ημιαυτόματο σημασιολογικό εμπλουτισμό και ομογενοποίηση περιεχομένου. Σημασιολογικός εμπλουτισμός, σε αυτή τη φάση, γίνεται για κάθε τεκμήριο ως προς τον τύπο του περιεχομένου, την ιστορική περίοδο στην οποία εντάσσεται, την θεματική κάλυψη και το φυσικό πρόσωπο που συσχετίζεται με το τεκμήριο, είτε ως δημιουργός είτε ως αναφορά.

Τα τεκμήρια εμπλουτίζονται με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει τις αναφορές στους όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων που δημιουργησε το ΕΚΤ, το οποίο παραπέμπει στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» λαμβάνοντας υπόψη, σε πολλές περιπτώσεις, τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος». Έτσι, το περιεχόμενο του SearchCulture.gr ταξινομείται σε ένα συμπαγές και ισορροπημένο σύνολο τύπων αποκτώντας σημασιολογική συνοχή με θετικό αντίκτυπο στην ευρεσιμότητα, στην παρουσίαση και στην πολυγλωσσικότητά του.

Σημαντικός εμπλουτισμός του περιεχομένου ειναι και η ομογενοποιημένη χρονολόγηση και η ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους βάσει ενός πρότυπου δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων που ανέπτυξε το ΕΚΤ, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με τον θησαυρό DBpedia. Tα τεκμήρια εμπλουτίζονται με δύο νέα χρονικά πεδία, «EKT Χρονολόγηση» και «EKT Ιστορική Περίοδος». Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των πεδίων «χρονική κάλυψη», «ημερομηνία» ή «ημερομηνία δημιουργίας» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας το πεδίo «τίτλος». Αρχικά ομογενοποιείται η χρονολόγηση των τεκμηρίων, και στη συνέχεια η κάθε εγγραφή εμπλουτίζεται με τους αντίστοιχους όρους από το λεξιλόγιο ιστορικών περιόδων. Τα τεκμήρια που εξ αρχής εντάσσονται σε ιστορικές περιόδους, αντιστοιχούνται με τις τιμές του λεξιλογίου του ΕΚΤ και εν συνεχεία εμπλουτίζονται με τα αντίστοιχα χρονολογικά διαστήματα. Έτσι, ο χρήστης μπορεί πλέον να αναζητήσει το περιεχόμενο αλλά και να φιλτράρει τα αποτελέσματα και με χρονικά κριτήρια (διαστήματα χρονολογιών και ιστορικές περιόδους) καθώς και να περιηγηθεί μέσω του διαδραστικού χρονολογίου.

Επιπλέον, τα τεκμήρια εμπλουτίζονται και με ένα νέο πεδίο «EKT Θέμα» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θέματων που δημιουργησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδώ. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «θέμα». Έτσι, ο χρήστης μπορεί πλέον να αναζητήσει το περιεχόμενο αλλά και να φιλτράρει τα αποτελέσματα αναζητήσεων επιλέγοντας από ένα ευρύ σύνολο θεματικών.

Τέλος, τα τεκμήρια εμπλουτίζονται με δύο νέα πεδία «EKT Δημιουργός» και «EKT Αναφερόμενο πρόσωπο» που περιλαμβάνουν αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου καταλόγου με Σημαντικά Πρόσωπα στην Ιστορία και Τέχνη που δημιουργησε το ΕΚΤ, αντλώντας πληροφορίες από διαδεδομένες διαδικτυακές πηγές, όπως τη συλλογή «Πανδέκτης: Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού – Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τη Wikipedia, τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων Virtual International Authority Files (VIAF), την Εθνική Πινακοθήκη, τη Βιβλιονέτ κ.α. Ο εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των πεδίου «Δημιουργός», «Θέμα» και «Τίτλος» . Έτσι, ο χρήστης μπορεί πλέον να αναζητήσει το περιεχόμενο αλλά και να φιλτράρει τα αποτελέσματα αναζητήσεων επιλέγοντας από ένα ευρύ σύνολο φυσικών προσώπων.

Η διαδικασία εμπλουτισμού δεν επηρεάζει την πρωτότυπη τεκμηρίωση, ενώ οι τιμές που προκύπτουν από τη διαδικασία διαχωρίζονται με διακριτό τρόπο στην διαδικτυακή πύλη του SearchCulture.gr. Οι πρωτότυπες τιμές είναι αναζητήσιμες (ευρετηριάζονται όπως όλα τα άλλα πεδία) και εξακολουθούν να εμφανίζονται τόσο στην καρτέλα τεκμηρίου όσο και στα φίλτρα αναζήτησης
Το ΕΚΤ ως Εθνικός Συσσωρευτής για την Europeana

Έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 836.584 ψηφιακά πολιτιστικά τεκμήρια από 78 ελληνικούς φορείς πολιτισμού και έχοντας διαθέσει πάνω από 467.925 από αυτά στη Europeana ( 45 συλλογές), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει αναλάβει το ρόλο του διαπιστευμένου εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου για τη Europeana, μέσω της υποδομής SearchCulture.gr που αναπτύσσει.

Οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν ταυτόχρονα να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana. Η Europeana, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, συγκεντρώνει πάνω από 50 εκατομμύρια τεκμήρια και δίνει την ευκαιρία αναζήτησης σε ποικίλες συλλογές μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης.

Το EKT έχει αναπτύξει πρότυπες διαδικασίες για την κατάλληλη προετοιμασία και απρόσκοπτη διάθεση του υλικού των φορέων στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Η συμμετοχή στη Europeana, εξασφαλίζει κύρος για τους φορείς και ακόμη μεγαλύτερη προβολή και αξιοποίηση του έργου τους στον πολιτισμό.

Οι φορείς με συλλογές υλικού ή άυλου πολιτισμού που επιθυμούν να ενταχθούν στο SearchCulture.gr και στην Europeana, συμμετέχοντας σε ένα δυναμικό εθνικό και διεθνές δίκτυο φορέων πολιτισμού που αποτελείται από μουσεία, αρχεία, εφορείες αρχαιοτήτων, πανεπιστήμια, συλλόγους και πολιτιστικούς οργανισμούς, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδω. Η υπηρεσία διατίθεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εκείνους.


Μάθετε περισσότερα