Europeana logo Διάθεση περιεχομένου στη Europeana

Το ΕKT ως Εθνικός Συσσωρευτής για τη Europeana

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana μέσω της υποδομής SearchCulture.gr που αναπτύσσει.


Διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής για την Europeana


Στο πλαίσιο του ρόλου του ως εθνικού συσσωρευτή για την Ελλάδα, το ΕΚΤ έχει την ευθύνη της διάθεσης του περιεχομένου το οποίο συσσωρεύει στη Europeana. Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των προδιαγραφών ένταξης περιεχομένου, όσον αφορά τις τεχνικές, τεκμηριωτικές και νομικές προϋποθέσεις, αλλά και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας, του SearchCulture.gr είναι εναρμονισμένα με εκείνα της Europeana, η διάθεση των δεδομένων των πολιτιστικών φορέων που το επιθυμούν στη Europeana γίνεται με απλό τρόπο και χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία για το φορέα που διαθέτει το περιεχόμενό του στο SearchCulture.gr.

Λίγα λόγια για την Europeana

Η Europeana είναι ένα Ίδρυμα (Foundation) με βάση την Ολλανδία, το οποίο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται φορείς και ενώσεις μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών από όλη την Ευρώπη, όπως το Συμβούλιο των επικεφαλής των Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, η Διεθνής Ένωση Αρχείων Τηλεόρασης, η Διεθνής Ένωση Οπτικοακουστικών Αρχείων και Αρχείων Ήχου.


Europeana logo


Από το 2008 που συστάθηκε, η Europeana κατάφερε να δημιουργήσει μία διαδικτυακή Πύλη πρόσβασης σε πάνω από 50 εκατομμύρια ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους. Η Europeana συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη μίας κοινής συνείδησης,  όχι μόνο στην κοινότητα των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων της Ευρώπης, αλλά και των πολιτών και των κοινοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ενέπλεξε φορείς και πολίτες σε μία δημιουργική αλληλεπίδραση με την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και επανάχρησης περιεχομένου. Ταυτόχρονα, ανέδειξε την αξία της συνύπαρξης ετερογενούς ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και τις δυνατότητες πολλαπλών αφηγήσεων για αντικείμενα και μαρτυρίες της υλικής και άυλης κοινής μας κληρονομιάς. Στο πλαίσιο της πολιτικής της, συνεργάζεται με θεματικούς και εθνικούς συσσωρευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και την ένταξη των συλλογών των επιμέρους φορέων-παρόχων στη Europeana μέσω των υποδομών τους.

Για το χώρο του πολιτισμού λειτούργησε καταλυτικά, τόσο διαμοιράζοντας καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σχετικά με τη συσσώρευση περιεχομένου, όσο και συμμετέχοντας σε παν-ευρωπαϊκά έργα πολλαπλών εταίρων με θεματική έμφαση στη μόδα, τη μουσική, τη φωτογραφία και την κοινή Ευρωπαϊκή κληρονομιά. Για τους φορείς μνήμης λειτούργησε ως μοντέλο για την υιοθέτηση προτύπων τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, ώθησε τη δημιουργία νέων θεματικών συσσωρευτών ενισχύοντας την προβολή, ανάδειξη και χρήση επιστημονικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η αδειοδοτική της πολιτική, σε συνδυασμό με το κίνημα της ανοικτής πρόσβασης και τη χρήση αδειών «Creative Commons» συνέβαλαν τόσο στη κυκλοφορία του υλικού όσο και στη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών από αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΕΚΤ στους Φορείς

Στο πλαίσιο της ένταξης των φορέων που διαχειρίζονται ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο στο SearchCulture.gr και τη Europeana, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προσφέρει:

  • τεχνογνωσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και απομακρυσμένη υποστήριξη αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας
  • συμβουλευτική ως προς την επιλογή των κατάλληλων τυποποιημένων ανοικτών αδειών χρήσης
  • οδηγίες και εργαλεία ελέγχου για τη συμμόρφωση των δεδομένων του φορέα με πρότυπα ποιότητας και διαλειτουργικότητας (μορφότυποι περιεχομένου, πρωτόκολλα συγκομιδής, χρήση μόνιμων προσδιοριστών, κλπ)
  • σημασιολογικό εμπλουτισμό των δεδομένων του φορέα ως προς τον τύπο περιεχομένου, τις ιστορικές περιόδους και τα θέματα, με αξιοποίηση των καθιερωμένων λεξιλογίων Getty Art and Architecture Thesaurus, DBpedia και το θησαυρό της UNESCO.
  • δημοσίευση των δεδομένων ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και μέσω ανοικτού API
  • αυξημένα κανάλια διάχυσης και προβολής του περιεχομένου του φορέα στο διεθνές περιβάλλον
  • ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν στη Europeana

Το σύνολο των υπηρεσιών διατίθενται από το ΕΚΤ ως δημόσιες ανταποδοτικές υπηρεσίες στους φορείς περιεχομένου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτούς.

Οι φορείς που επιθυμούν να διαθέσουν τα δεδομένα τους στη Europeana μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις ή σχόλια στείλτε μας email στο searchculture@ekt.gr.

Οι βασικές προδιαγραφές ένταξης στο SearchCulture.gr και στη Europeana διατίθενται εδώ. Ειδικά για δικαιούχους νέων έργων ψηφιοποίησης πολιτισμού, το ΕΚΤ επικαιροποίησε τον Οκτώβριο του 2020 τον Οδηγό Καλών Πρακτικών και Προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, με σκοπό την διασφάλιση της προσβασιμότητας, τη μεγιστοποίηση της ευρεσιμότητας και της επανάχρησης και τη μακροχρόνια διατήρηση του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου.

Συμμετοχή του ΕΚΤ στο έργο Europeana Common Culture

Από τον Ιανουάριο του 2019, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο Europeana Common Culture, έργο το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών συσσωρευτών με τη Europeana μέσα από την αύξηση του περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη και στην εναρμόνιση των πολιτικών, των τεχνολογιών και των υποδομών που διέπουν τη συσσώρευση και τη συνολικότερη διάχυση του έργου της Europeana. Με την ολοκλήρωση του έργου, τον Ιούνιο του 2020, το ΕΚΤ στοχεύει στον πολλαπλασιασμό και τη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού περιεχομένου που διατίθεται στη Europeana. Το έργο συντονίζει το Europeana Foundation και συμμετέχουν 24 πάροχοι/ εθνικοί συσσωρευτές από την Ευρώπη.