Νεόφυτος ο Ταλαντίου

Νεόφυτος ο Ταλαντίου

Neofytos o Talantiou

1762-1861

Μητροπολίτες

Semantics.gr term URI