Νεολιθική Περίοδος  Semantics.gr term URI

7000 - 2800 π.Χ.