Βυζαντινή περίοδος

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος  Semantics.gr term URI

1204 - 1453