Μαλιακός Κόλπος Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Malian Gulf