Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ΚΕ.Α.ΕΠ. (πρώην Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΙΝ.ΠΑ.) ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 1997 με σκοπούς : 1) Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της πατρίδας μας 2) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιμόρφωσης , εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων 3) Την εκπόνηση ερευνητικών, αναπτυξιακών ή περιβαλλοντολογικών μελετών. Επίσης εκπόνηση μελετών αγοράς Εργασίας. 4) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών, προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, οργάνωση της πρόληψης, κ.λ.π. 5) Την προετοιμασία , παρακολούθηση, εκτέλεση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κοινοτικών πρωτοβουλιών. 6) Την ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στη μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7) Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 8) Την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων 9) Την διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων.

συλλογές