Τεχνικές προδιαγραφές ένταξης

Οποιοσδήποτε φορέας διαθέτει ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να παρέχει τις συλλογές του στον συσσωρευτή SearchCulture.gr εφόσον πληροί κάποιες ελάχιστες βασικές προδιαγραφές.

Αναλυτικότερα:

  • Ως προς τη συλλογή των μεταδεδομένων, αυτή θα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, το οποίο είναι ένα πολύ δημοφιλές πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων που υποστηρίζουν πλέον όλα σχεδόν τα αποθετήρια και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες.
  • Tα μεταδεδομένα θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH ως XML και κατά προτίμηση ακολουθώντας το πρότυπο ESE που προτείνει ο ευρωπαϊκός συσσωρευτής Europeana ή το πρότυπο EDM, που είναι η μετεξέλιξη του ESE.
  • Από τα πεδία του Dublic Core (βασικό σύνολο ή από το DCMI Metadata Terms σύνολο) θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν τιμή τα βασικά: τίτλος (dc:title), τύπος (dc:type), θέμα (dc:subject), χρονολόγηση (dc:date ή dcterms:created ή dcterms:temporal), ενώ συνιστάται έντονα να έχουν τιμή και τα πεδία τοπικής κάλυψης (dcterms:spatial), περιγραφής (dc:description ή dc:tableOfContents ή dcterms:abstract), και δημιουργού/συντελεστή (dc:creator ή dc:contributor).
  • Επιπλέον, στα ESE ή EDM μεταδεδομένα θα πρέπει να παρέχονται δύο (2) URLs: η δικτυακή διεύθυνση της σελίδας τεκμηρίου (στο πεδίο ese:isShownAt / edm:isShownAt ή εναλλακτικά στο dc:identifier) και, η δικτυακή διεύθυνση της εικόνας προεπισκόπησης (στο πεδίο ese:object / edm:object). Συνιστάται να μας παρέχεται και η δικτυακή διεύθυνση του βασικού ψηφιακού αρχείου (στο πεδίο ese:isShownBy / edm:isShownBy) προκειμένου να είναι δυνατή η απευθείας αναδρομολόγηση στη διεύθυνση του ψηφιακού σας αρχείου.
  • Στα ESE ή EDM μεταδεδομένα, στο πεδίο ese:rights (ή edm:rights) θα πρέπει να ορίζεται μία άδεια χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου: ή μία από τις creative commons άδειες (http://creativecommons.org) ή η “Europeana | Rights Reserved - Free Access” (http://www.europeana.eu/rights/rr-f/) άδεια.
  • Στα ESE ή EDM μεταδεδομένα, στο πεδίο ese:type (ή edm:type) θα πρέπει να ορίζεται ο Europeana τύπος (TEXT, IMAGE, AUDIO, VIDEO, 3D)

Αν η OAI-PMH υπηρεσία του αποθετηρίου σας δεν υποστηρίζει τους τύπους ESE ή EDM, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και ο default τύπος OAI-DC του OAI-PMH πρωτοκόλλου ή ένας από τους τύπους Qualified DC (QDC), HEAL, MODS ή DC-DS-XML, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (να είναι δυνατή η διάθεση των εικόνων προεπισκόπησης ή η άντλήσή τους από τις σελίδες τεκμηρίων, να ορίζεται η άδεια χρήσης ψηφιακού περιεχομένου).


Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η συλλογή σας πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις στο searchculture@ekt.gr.Με βάση τις διεθνείς εξελίξεις, το ΕΚΤ δημοσίευσε οδηγούς με καλές πρακτικές για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου. Οι οδηγοί περιέχουν προδιαγραφές και πρότυπα τεκμηρίωσης & διαλειτουργικότητας καθώς και ψηφιοποίησης & ψηφιακών αρχείων και συστήνεται να ακολουθηθούν ως καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια τεκμηρίωσης και παραγωγής ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να εξασφαλιστεί η επανάχρηση και η μακροχρόνια διαφύλαξή του.