Όροι Χρήσης SearchCulture API

Ορισμοί

API-key: μοναδικός και αποκλειστικός κωδικός που επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία SearchCulture API.

Αρχικοί φορείς/πάροχοι: Oι φορεις που διαθέτουν ψηφιακές συλλογές από ιστότοπους που διατηρούν οι ίδιοι μέρος των οποίων εντάσσεται στις συλλογές που SearchCulture.gr.

Περιεχόμενο: το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περιεχόμενο των αρχικών φορέων/παρόχων: Tο Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις συλλογές που διαθέτουν οι αρχικοί φορείς/πάροχοι.

Αρχείο προεπισκόπησης: Aρχείο ήχου, εικόνας κειμένου ή βίντεο περιορισμένου μεγέθους που απεικονίζει το Περιεχόμενο των αρχικών φορέων/παρόχων.

Μεταδεδομένα: πληροφορίες που εξυπηρετούν στην περιγραφή, ταυτοποίηση, ερμηνεία και ευρεσιμότητα του Περιεχομένου των αρχικών φορέων/παρόχων.

Παράγωγη εφαρμογή: υπηρεσία που αναπτύσσεται από το Χρήστη με τη χρήση της υπηρεσίας SearchCulture API.

Υπηρεσία SearchCulture API: διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών του ΕΚΤ για το συσσωρευτή SearchCulture.gr που επιτρέπει τον εντοπισμό και την ανάκτηση περιεχομένου.

Χρήστης:φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να λάβει SearchCulture API-key.

Εφαρμογή των όρων χρήσης της υπηρεσίας SearchCulture API

Με την πρόσβασή του στην υπηρεσία SearchCulture API, ο Χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και δεσμεύεται από τους παρακάτω όρους χρήσης.

Ο Χρήστης της υπηρεσίας SearchCulture API, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω του Διαδικτυακού τόπου SearchCulture.gr του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (εφεξής ΕΚΤ), πριν από την χρήση τους, και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση αυτών. Ειδάλλως, τεκμαίρεται η αποδοχή και η παραχώρηση της συγκατάθεσης του.

Το ΕΚΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή την υπηρεσία SearchCulture API, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον οικείο Διαδικτυακό Τόπο του SearchCulture.gr και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται από τον οικείο Διαδικτυακό Τόπο για κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης καθώς η χρήση της υπηρεσίας SearchCulture API και μόνο, αποτελεί τεκμήριο αποδοχής των κάθε φορά ισχυόντων ή/και τροποποιημένων όρων.

Γενικά

Απαγορεύεται η δημοσίευση/ανάρτηση παράνομου, πορνογραφικού, ρατσιστικού, προσβλητικού και συκοφαντικού περιεχομένου. [ΑΠ1] [ΕΑ2] Οποιαδήποτε δημοσίευση/ανάρτηση/περιεχόμενο μπορεί να διορθωθεί, διαγράφει οποιαδήποτε στιγμή από τους διαχειριστές του Διαδικτυακού τόπου SearchCulture API, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση, το ΕΚΤ δε φέρει ευθύνη για τα στοιχεία του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λαθών ή παραλείψεων στο Περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που θα προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης στοιχείων του Περιεχομένου που εμφανίζεται, αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή μεταδίδεται με άλλο τρόπο δια μέσου του SearchCulture API. Το EKT δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απειλητικό, εξυβριστικό, άσεμνο, προσβλητικό ή παράνομο Περιεχόμενο ή συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου και δεδομένα Χρηστών, όταν κρίνει απαραίτητο, ιδιαίτερα όταν η κοινοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου (i) να υπάρξει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, (ii) να εφαρμοστούν οι παρόντες όροι, ή (iii) να προστατευθούν τα δικαιώματα, η περιουσία ή/και η ασφάλεια των Χρηστών ή του κοινού.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος SearchCulture.gr αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου το EKT αναμένει ότι οι Χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το EKT έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.

Σε περίπτωση που οι Χρήστες θεωρούν ότι δημοσιεύεται περιεχόμενο που μπορεί να αίρει νομικά θέματα, είναι ανήθικο ή επικίνδυνο για τους επισκέπτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους διαχειριστές του ιστοτόπου, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@ekt.gr.

Χρήση του API-key

Τα API-keys είναι εμπιστευτικά και προς χρήση μόνο από τον Χρήστη. Μπορούν να διατεθούν σε τρίτα μέρη μόνο κατόπιν ρητής σύμφωνης γνώμης του ΕΚΤ.

Το κάθε API-key προορίζεται για μια Παράγωγη εφαρμογή. Ο Χρήστης θα πρέπει να αιτείται διαφορετικού API-key για κάθε νέα Παράγωγη εφαρμογή.

Το EKT διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης μεμονωμένων API-keys όταν αυτά αντλούν περιεχόμενο από την υπηρεσία SearchCulture API και το διαθέτουν κατά τρόπο παράνομο, κακόβουλο ή επιζήμιο για το κύρος του ΕΚΤ καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Παροχή υπηρεσίας SearchCulture API

Το ΕΚΤ δεν αναλαμβάνει την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Χρήστη παρά μόνο κατόπιν πρότερης συμφωνίας.

Το ΕΚΤ θα καταγράφει τη χρήση της υπηρεσίας SearchCulture API από τον εκάστοτε Χρήστη με σκοπό τον έλεγχο της υπηρεσίας και τη βελτίωση της, καθώς και την ενδεχόμενη παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

Το EKT διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των συνδιαλλαγών του Χρήστη με την υπηρεσία SearchCulture API. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να τεθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και σκοπό έχει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας SearchCulture API για όλους τους Χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Άδειες

Όλα τα Μεταδεδομένα που εκτίθενται μέσω της υπηρεσίας SearchCulture API δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.

Η υπηρεσία SearchCulture API περιλαμβάνει επίσης εξωτερικούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε Αρχεία προεπισκόπησης που διατηρεί το ΕΚΤ καθώς και σε Περιεχόμενο που φιλοξενείται από Παρόχους Δεδομένων του SearchCulture.gr (edm:object and edm:isShownBy). Τα αρχεία με το παραπάνω Περιεχόμενο (εφεξής Ψηφιακά Αρχεία) δεν διατίθενται με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, όπως συμβαίνει με τα Μεταδεδομένα. Τα Ψηφιακά Αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με το ψηφιακό αντικείμενο όπως περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο SearchCulture.gr στις σελίδες τεκμηρίου, στο πεδίο «χρησιμοποιήστε το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης» ή μέσω του SearchCulture API στο πεδίο edm_rights ή στην RDF αναπαράσταση του τεκμηρίου στο γνώρισμα edm:rights. (σημείωση: υπάρχουν κάποιες χρήσεις όπως η ενσωμάτωση ή η διασύνδεση που δεν απαιτούν άδεια στις περισσότερες εθνικές δικαιοδοσίες). Αν δεν υπάρχει δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων που να περιέχεται στο πεδίο: edm: rights ή εάν λείπει το πεδίο edm: rights, ο Χρήστης μπορεί να υποθέσει ότι τα Ψηφιακά Αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ο ιστότοπος του εκάστοτε Παρόχου δεδομένων διαθέτει την Προεπισκόπηση και/ή το Περιεχόμενο με διαφορετική άδεια Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οπότε και πρέπει να τηρείται η προσήκουσα άδεια κάθε φορά.

Οι Χρήστες της υπηρεσίας SearchCulture API επιβάλλεται να επισημαίνουν τον τρόπο κτήσης των Μεταδεδομένων κατά προτίμηση με τη χρήση της φράσης "Το περιεχόμενο διατίθεται από το SearchCulture.gr" και του σχετικού σήματος. Επίσης συνιστάται η παράλληλη χρήση συνδέσμων ανακατεύθυνσης στους αρχικούς παρόχους του περιεχομένου (πεδίο edm:isShownAt στην RDF αναπαράσταση του κάθε τεκμηρίου).

Η επανάχρηση των Ψηφιακών Αρχείων από τις παράγωγες εφαρμογές θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την άδεια χρήσης του ψηφιακού πόρου. Η άδεια αυτή επιβάλλεται να αναρτάται και στο περιβάλλον προβολής στην παράγωγη εφαρμογή.

Σύστημα ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου

Στην περίπτωση που το ΕΚΤ διαπιστώσει ότι μεταδεδομένα ή αρχεία προεπισκόπησης έχουν διατεθεί από τους αρχικούς παρόχους χωρίς τη σχετική άδεια θα προβεί άμεσα στην αφαίρεσή τους από την υπηρεσία SearchCulture API. Ο Χρήστης έχει αντιστοίχως την υποχρέωση να πάψει να επαναχρησιμοποιεί τα αφαιρεθέντα μεταδεδομένα και αρχεία προεπισκόπησης κατόπιν ενημέρωσης από το ΕΚΤ.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ΕΚΤ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους Χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης καθώς και τις ίδιες τις υπηρεσίες.

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

Το ΕΚΤ συλλέγει προσωπικά δεδομένα μετά από ρητή συναίνεση του Χρήστη της υπηρεσίας SearchCulture API α) όταν ο Χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες και υποδομές της υπηρεσίας SearchCulture API β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες SearchCulture API.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του SearchCulture API, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΚΤ και του Χρήστη του SearchCulture API και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της υπηρεσίας SearchCulture API υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως κάθε φορά ισχύει) καθώς και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας {Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679}. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του SearchCulture API.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Xρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του SearchCulture, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.