Χάλκινα αντικείμενα από τις ανασκαφές Τραγάνας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧάλκινα αντικείμενα από τις ανασκαφές Τραγάνας (EL)
Bronze items from Tragana excavations (EN)

Σπ. Ιακωβίδης (EL)
Sp. Iakovides (EN)
Σπ. Μαρινάτος (EL)
Sp. Marinatos (EN)

Φωτογραφία από σωρό χάλκινων αντικειμένων που βρέθηκαν θαμμένα σε λάκκο στον δρόμο του θολωτού τάφου Ι της Τραγάνας. Τα αγγεία βρέθηκαν παραμορφωμένα και κατεστραμμένα. Το σύνολο περιλάμβανε χάλκινο αμφορέα με δύο λαβές, τριποδικό σκεύος και άλλα, μικρότερα σκεύη. Ειδικά ο αμφορέας ήταν κομμένος στα δύο σε όλο το μήκος του. (EL)
Picture of a pile of bronze items found withing a pit on the dromos of the Tholos tomb I at Tragana. The vessels were found deformed and destroyed. The group comprised a bronze amphora with two handles, a tripod vessel and other, smaller objects and vessels. The amphora, in particular, was cut in two pieces, along its vertical axe. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 121 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, p. 121 (EN)

Φωτογραφία 1955, ευρήματα ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ περίοδος (EL)
Picture 1955, finds LHII-III period (EN)

Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ 1955, σελ. 247-254 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ 1955, pp.247-254 (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-23T09:13:41Z

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.