Ύστερη κλασική πελίκη από τα Νιχώρια

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΎστερη κλασική πελίκη από τα Νιχώρια (EL)
Late classical pelike from Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ερυθρόμορφη πελίκη κλασικής περιόδου από τη νεκρόπολη των Νιχωρίων. Εικονίζει δύο ανδρικές μορφές, όρθιες, εκ των οποίων ή μία τείνει στην άλλη ένα ογκώδες αντικείμενο. Στο λαιμό και το χείλος φέρει ερυθρή ταινία διακοσμημένη με συνεχόμενα σχηματοποιημένα λογχοειδή φύλλα. Το αγγείο έχει συγκολληθεί από θραύσματα και έχει συμπληρωθεί σε πολλά σημεία. (EL)
Red-figure pelike dating to the classical period, from the Nihoria necropolis. It depicts two male figures, standing, of which one offers a bulky item to the other. Around the neck and rim it bears a red band decorated with continuous stylized leaves. The vessel has been put together from sherds and many parts have been added. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


5ος-4ος αι. π.Χ. (EL)
5th-4th c. B.C. (EN)

Νιχώρια (EL)
Nichoria (EN)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)

2015-06-28T13:31:57Z

Εικόνα

Πηλός, επίχρισμα (EL)
Clay, slip (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.