Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ τάφος του Θρασυμήδη (EL)
The tomb of Thrasymedes (EN)

Μεσοελλαδικός-Υστεροελλαδικός τάφος στη Βοϊδοκοιλιά (EN)
Middle-Helladic to Late Helladic tomb at Voidokoilia (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το σημαντικότερο ίσως κατάλοιπο της περιοχής της Βοϊδοκοιλιας είναι ο λεγόμενος “Τάφος του Θρασυμήδη”, μυκηναϊκός θολωτός τάφος που εντόπισε πρώτος ο βρετανός περιηγητής G.B.Grundy στα τέλη του 19ου αιώνα και ανέσκαψε ο Σπ. Μαρινάτος το 1956, ενώ τον διερεύνησε περαιτέρω ο Γ. Σ. Κορρές το 1976-77, καθώς διαπίστωσε την ύπαρξη ταφικού πίθου που είχε διαφύγει της προσοχής του Μαρινάτου. Βρίσκεται στο βόρειο βραχίονα του όρμου, απέναντι από το λεγόμενο Σπήλαιο του Νέστορα. Ο τάφος φέρει ίχνη επτά τουλάχιστον ταφών και ανακομιδών. Τα κινητά ευρήματα περιλάμβαναν λίθινες αιχμές βελών, δύο περιδέραια από αμέθυστο και σάρδιο, τέσσερα χρυσά ελάσματα, δύο μυκηναϊκά αγγεία, σφονδύλια αργαλειού και πιθανόν δύο Μυκηναϊκά ειδώλια αλλά και ολόκληρος σκελετός βοοειδούς. Αν και η ακμή του τάφου τοποθετείται στη Μυκηναϊκή εποχή, οι ταφές σε πίθους που εντόπισε ο καθ. Κορρές βεβαίωσαν αρχική χρήση στη Μεσοελλαδική περίοδο. Γύρω από τον τάφο βρέθηκαν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας και στα ελληνιστικά χρόνια, ιδιαίτερα ειδώλια και πήλινα πλακίδια του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ., αλλά και ένα μικρό οικοδόμημα, σαν βωμός, που συνδέονται ενδεχομένως με λατρεία των προγόνων η αφηρωισμένου νεκρού. (EL)
The most important archaeological remain in the region of Voidokoilia is probably the so-called “Tomb of Thrasymedes”, a Mycenaean tholos first located by the British traveler G.B.Grundy at the end of the 19th century; it was excavated by Marinatos in 1956, whereas G.S. Korres discovered earlier phases in 1976-77. It is situated on the northern branch of the bay, facing the Cave of Nestor. The tomb bears traces of at least seven burials and transferrals of bones. Among the movable finds there were arrowheads made of stone, two necklaces made of amethyst and carnelian, four golden lamellae, two Mycenaean pottery vessels, spindle whorls and possibly two Mycenaen figurines, as well as an entire skeleton of a bovine. Although the peak period of the toms was the Mycenaean period, the burials in jars discovered by prof. Korres attested to an initial use in the Middle Helladic period. Around the tomb were found traces of human presence in the Hellenistic period, particularly figurines and clay small tablets with relief decoration dated to the 4th and 3rd centuries, as well as a small building, like an altar. All these items are related to the worship of an ancestor or heroized dead. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


1680-1200 π.Χ. (EL)
1680-1200 B.C. (EN)

Διάμετρος 5 μέτρων (EL)
Diameter 5 metres (EN)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T20:36:45Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.