δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηANATOLIAN 1979

DEDICATION The 1979 Anatolian is dedicated in memoriam to Polychronis Oiko- nomides, Anatolia Class of 1983, who was stricken tragically with an incurable disease and died before fulfilling the promise of his youth. Chronis entered Anatolia in the fall of 1976 as a first former. The following year his health suffered a severe blow; it was necessary for Chronis to go to London, Athens, and eventually the United States for extended treatment. Unfortunately, Chronis’ patience and endurance and the efforts of his doctors were in vain and Chronis died during the autumn of what would have been his third form year. The memory of Chronis’ kindness and warmth will remain deeply etched in the minds of all who knew him.
Frequently the question is asked. «What makes a good school?» The answers one usually hears are: superior teachers; a well - designed curriculum; fine classrooms, laboratories, library and other facilities; well-written textbooks; even good administrators. Certainly these are all important ingredients of a “good school”, and I believe they all contribute to making Anatolia the sort of school it is. However, there is yet another element more important than these. This crucial factor is simply the quality of students who create the atmosphere and shape the personality of any school. Anatolia, of course, selects its students by competitive examinations which ensure a high level of ability. But aside from purely academic strengths, Anatolia students possess another quality which I can find no better words to describe than simply that they are exceptionally interesting young people. The 1978-79 school year demonstrated this as well as any I have known, and the graduating class had more than its share of “interesting” figures. When I picture this year in my mind the image disscolves into an array of individual personalities and events. This was the year when the first Anatolia climber to reach Mytikas, the peak of Olympus, was a girl, while the entertainment at the lodge on the eve of the ascent approached professional standards with the performance of Presto and Zesto. This was the year when Anatolia’s loss in the final game of the Aegean basketball tournament was more dramatic and unforgetable than most of the tournaments we have ivon. On the same occasion, our student council officers organized and hosted the Aegean inter-school student council conference with such skill and sophistication that it was incompar ably the most successful conference in the series so far. Some of the special qualities of Anatolia students were exhibited in the events of the debate tournaments. And who among the delegates to the Model United Nations Conference will ever forget either the excitement and the triumphs of those days at The Hague or the unexpected sequence back at school which taught an even profounder lesson in political behavior? Other novel events this year included the boys dormitory traveling to Bulgaria; the philosophers of the sixth form designing their own 1984 utopia; the Greek Independence presentations which surpassed the usual panegyric standards; and Godspell, the first Anatolia musical to be produced and directed wholly by students. We may even forgive and forget the blanket antics on the Thasos excursion and recall instead those wonderful moments of discovery in the island’s mist-covered interior. These are some of the year’s happenings which stick in my mind. Others of you ivill remember different ones with equal nostalgia, for indeed the events of the year were many and diverse. For the class of 1979 had the usual proportion of able students, but far more than the normal number ot interesting individuals. Bill McGrew
ACTIVITIES AND CLUBS The Activities and Clubs 'program at Anatolia has been and remains a major force for education at our school. This year almost half of our students participated regularly in clubs ranging from small ones which met once a week to large ones which, in preparation for a tournament or performance, demanded many hours of intensive work on the part of the participants. In addition, the assembly program drew hundreds of students to lectures, musical performances, art and photo exhibits, films, and student presentations. There is not a single student at Anatolia who is not affected by the clubs and activities program, for it is part of the school environment, almost part of the air we breathe here. Certainly Anatolia would not be the same school without it.
Τό τεύχος τοΰ Yearbook πού κρατάτε στά χέρια σας είναι ή 51η έκδοση τής ετήσιας έπετηρίδας τοΰ σχολείου μας. Θά παραπονεδήτε ίσως γιατί δέν μπόρεσε νά φδάσει στά χέρια σας μέ τήν έναρξη τής σχολικής χρονιάς' αύτό ήταν κάτι πού έπιδιώξαμε άλλά πού δέν καταφέραμε έξαιτίας τής μεγάλης έλλειψης άνδρώπινου δυναμικού πού παρουσιάστηκε. Και αύτή άκριβώς ή έλλειψη είναι πού δημιουργεί καί τήν μή ικανοποιητική προβολή ώρισμένων τάξεων. Προσπαδήσαμε ή έκδοση αύτή νά παρουσιάσει όσο τό δυνατόν περισσότερες βελτιώσεις άπό τήν προηγούμενη. "Οπως δά έχετε ήδη προσέξει ή ποιότητα τού χαρτιού καί τής έκτύπωσης είναι πιό ύψηλη τό ίδιο καί τής βιβλιοδεσίας. "Οσο γιά τό περιεχόμενο αύτό δά τό κρίνετε έσεϊς. Αύτό πού έγώ δά ήδελα νά σάς παρακαλέσω είναι νά άγκαλιάσετε μέ άγάπη καί ένδιαφέρον αύτό τόν δεσμό, καί νά προσπαδήσετε μαζί μας γιά τήν βελτίωσή του. Προτείνετε ιδέες πού νομίζετε ότι δά οδηγήσουν σέ καλυτέρευση καί καλύτερη έκπροσώπηση τών γεγονότων τής χρονιάς στό Yearbook. Τέλος, δά ήδελα νά εύχαριστήσω όλους τούς άνδρώπους πού βοήδησαν καί πού νοιάστηκαν γι’ αύτή τήν έκδοση: (Τό προσωπικό τοΰ τυπογραφείου, τόν φωτογράφο τοΰ σχολείου καί τούς μαδητές τού σχολείου μας καί νά δικαιολο- Υηδώ γιά τήν άργοπορία τής έκδοσης, καδώς καί γιά τόν έκδοτη Δημήτρη Πύρρο πού άντίκαδιστώ καί πού δυστυχώς δέν μπόρεσε νά γράψει τό σημείωμα τοΰ έκδοτη. Αννα 'Εξηντάρη ’80
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ Τά οικοτροφεία άρρένων καί Θηλέων άποτελοϋν ούσιαστικό καί άναπόσπαστο τμήμα τοΰ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ». Ή άντιαυιαρχική έκπαίδευση καί ή άνάπτυξη τής ύπευθι,νότητας άποτελοϋν βασικές άρχές τών οικοτροφείων, πού προσφέρουν έτσι ένα ζεστό καί οικογενειακό περιβάλλον. 'H μελέτη είναι ένα άπό τά νευραλγικά σημεία τής οίκοτροφειακής ζωής. Δέν άποβλέπει μόνο στήν προετοιμασία στά μαθήματα τής έπομένης μέρας, άλλά έξυπη- ρετεΐ καί τήνευρύτε η πνευματική συγκρότηση καί έξέλιξη τοΰ παιδιοϋ. Ένα άπό τά μεγαλύτερα πλεονεκτήματα πού προσφέρουν τά οικοτροφεία είναι ή δυνατότητα τών μαθητών / μαθητριών νά κάνουν πρακτική έξάσκηση στήν άγγλική γλώσσα, άφοϋ άρκετοΐ Σύμβουλοι είναι άμε- ρικανοί ή άγγλοι καθηγητές. Ή ζωή τοΰ οικοτροφείου προσφέρει μιά πολλαπλή βοήθεια σέ κάθε παιδί, δί- νοντάς του τήν εύκαιρία νά άποκτήσει πολύτιμη πείρα καί νά διαπιστώσει τις ποικίλες διαστάσεις τής ζωής. Ό μαθητής/μαθήτρια χαλυβδώνεται μέσα στις συνθήκες τής συμβιώσεως καί προικίζεται μέ τήν ό- πευθυνότητα καί τήν κοινωνικότητα, στοιχεία τόσο βασικά γιά τον άνθρωπο σάν άτομο καί σάν κοινωνική όμάδα. Κεχαγιάς Α.

Book

Πύρρος,Δημήτριος--Anatolia College--Seniors--1979
Δεληβογιατζή,Άννα--Anatolia College--Seniors--1979
Falari,M.--Girls' Lykeion Dean--Anatolia College Administration--1979
Karakolis--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Ανδρεάδου,Όλγα--Anatolia College--Seniors--1979
Zika,Marika--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Draper,G.--Anatolia College Vice President--1979
Φωτιάδου,Βασιλίκα--Anatolia College--Seniors--1979
Χατζηγρηγορίου,Θωμάς--Anatolia College--Seniors--1979
Baglani,A.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Anatolia College--Thessaloniki--History
Μηντσώρη,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Kassapides,George--Anatolia College Faculty--Physical Education--1979
Ρωσσίδου,Ελένη--Anatolia College--Seniors--1979
Καπελώνης,Βασίλης--Anatolia College--Seniors--1979
Stefanidou--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Καλφόπουλος,Θόδωρος--Anatolia College--Seniors--1979
Agapis--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Δονά,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Γεωργιάδης,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Κυρτσάνη,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Martin,P.--Anatolia College Faculty--English--1979
Νικολακόπουλος,Καλλίνικος--Anatolia College--Seniors--1979
Paparallis, Ioannis--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Mavropoulos,Theodoros--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Λουκόπουλος,Νίκος--Anatolia College--Seniors--1979
Σταθάκης,Πέτρος--Anatolia College--Seniors--1979
Αρβανίτου,Κατερίνα--Anatolia College--Seniors--1979
Stein,I.--Anatolia College Faculty--English--1979
Lagopoulos--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Βειζαδές,Τόλης--Anatolia College--Seniors--1979
Μαβίδου,Ηρώ--Anatolia College--Seniors--1979
Mastoroyiannis,Aggelos--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Αναγνωστόπουλος,Κώστας--Anatolia College--Seniors--1979
Σκεπαστιανού,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Κοέν,Ζακελίν--Anatolia College--Seniors--1979
Mackendree,W.--Anatolia College Faculty--Art--1979
Kyriakakis,A.--Boys Lykeion Dean--Anatolia College Administration--1979
Γκοτζαμάνης,Κώστας--Anatolia College--Seniors--1979
Παπαδοπούλου,Πέπη--Anatolia College--Seniors--1979
Χομσιόγλου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Κούνιο,Χέλα--Anatolia College--Seniors--1979
Βαρσάνο,Ισαάκ--Anatolia College--Seniors--1979
Πελτέκη,Βίκυ--Anatolia College--Seniors--1979
Αδαμίδης,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Ιακωβίδης,Απόστολος--Anatolia College--Seniors--1979
Paraskevas,Phoivos--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Ζουργού,Λία--Anatolia College--Seniors--1979
Καριώτου,Λίλιαν--Anatolia College--Seniors--1979
Λυκάκη,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Ασλανίδης,Χρήστος--Anatolia College--Seniors--1979
Bacou,B.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Πωλογεώργη,Ελένη--Anatolia College--Seniors--1979
Μιχαέλ,Ρούθ--Anatolia College--Seniors--1979
Παντελίδης,Ηλίας--Anatolia College--Seniors--1979
Νομίδου,Μίνα--Anatolia College--Seniors--1979
Χρυσόγονος,Κώστας--Anatolia College--Seniors--1979
Γαβριηλίδης,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Μαυρίδου,Εύα--Anatolia College--Seniors--1979
Kazatzaki,P.--Anatolia College Faculty--English--1979
Πάντου,Όλγα--Anatolia College--Seniors--1979
Koltsaki,A.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Σίμηνα,Άντζελα--Anatolia College--Seniors--1979
Papadopoulou,K.--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Σαλτιέλ,Ρενέτ--Anatolia College--Seniors--1979
Σακελλαρίου,Άκης--Anatolia College--Seniors--1979
Αποστολίδης,Θωμάς--Anatolia College--Seniors--1979
Χαραλαμπίδης,Τάκης--Anatolia College--Seniors--1979
Γιαννόπουλος,Μάκης--Anatolia College--Seniors--1979
Σουλτανίδης,Μιχάλης--Anatolia College--Seniors--1979
Παπαδοπούλου,Μαριάνα--Anatolia College--Seniors--1979
Godhi,N.--Anatolia College Faculty--Home Economics--1979
Montgomery,T.--Anatolia College Faculty--English--1979
Μελέγκοβίτσ,Αλέξης--Anatolia College--Seniors--1979
Κάχου,Λίζα--Anatolia College--Seniors--1979
Σαραβέλος,Χάρης--Anatolia College--Seniors--1979
Μιχαηλίδου,Άρτεμις--Anatolia College--Seniors--1979
Κουλουκάτση,Ξένια--Anatolia College--Seniors--1979
Χριστοδούλου,Χρήστος--Anatolia College--Seniors--1979
Βελλή,Βάσω--Anatolia College--Seniors--1979
Malengou,Anna--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Καλαφάτη,Νατάσα--Anatolia College--Seniors--1979
Γάτσος,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Siegfried,N.--Anatolia College Faculty--English--1979
Christophoridou,S.--Anatolia College Faculty--Home Economics--1979
Πάικος,Θεόδωρος--Anatolia College--Seniors--1979
Δεληγιάννη,Έλσα--Anatolia College--Seniors--1979
Paparalli,S.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Himmelstein,A.--Anatolia College Faculty--English--1979
Παναγιωτόπουλος,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Ζαχαριάδης,Βαγγέλης--Anatolia College--Seniors--1979
Finnegan,J.--Anatolia College Faculty--English--1979
Πολιτίδης,Πόλης--Anatolia College--Seniors--1979
Σαραφίδου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Anatolia College--Students--Periodicals
Αντωνίου,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Τσίγγος,Αλέκος--Anatolia College--Seniors--1979
Sgourou, Eleni--Girls Gymnasium Dean--Anatolia College Administration--1979
Αλεξιάδης,Σωκράτης--Anatolia College--Seniors--1979
Ναίδης,Χρήστος--Anatolia College--Seniors--1979
Βασιλικιώτης,Χρήστος--Anatolia College--Seniors--1979
Οικονομίδου,Νανά--Anatolia College--Seniors--1979
Τάνου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Αθυρίδης--Anatolia College--Seniors--1979
Stoyiannou,A.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Πανταζίδης,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Baiter,Peter----Director of Student Services--Anatolia College Administration--1979
Μαμαλούκας,Χρίστος--Anatolia College--Seniors--1979
Γεωργιάδου,Ντόρα--Anatolia College--Seniors--1979
Μπουσίου,Έφη--Anatolia College--Seniors--1979
Φωτόπουλος,Τζόρτζης--Anatolia College--Seniors--1979
Παπαδοπούλου,Μαίρη--Anatolia College--Seniors--1979
Βαφέας,Δημήτρης--Anatolia College--Seniors--1979
Kiskira,Konstantina--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Μουσιάδης,Ηρακλής--Anatolia College--Seniors--1979
Gateley,T.--Anatolia College Faculty--English--1979
Nicolaou--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Ψάλτης,Χρήστος--Anatolia College--Seniors--1979
Δραγούμη,Μαριάννα--Anatolia College--Seniors--1979
Pendendeca,M.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Fay,P.--Anatolia College Faculty--English--1979
Platidou,T.--Anatolia College Faculty--Physical Education--1979
Barbas--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Alexiades,Byron--Business Manager--Anatolia College Administration--1979
Doucas,A.--Anatolia College Faculty--Physical Education--1979
Λαδάς,Δημήτρης--Anatolia College--Seniors--1979
Αντωνιάδη,Σοφία--Anatolia College--Seniors--1979
Baiter,P.--Anatolia College Faculty--English--1979
Godhi,Tina--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Νωίδου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Atzakas,I.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Χατζηνώτας,Αστέριος--Anatolia College--Seniors--1979
Νικολαίδου,΄Ολγα--Anatolia College--Seniors--1979
Swan,R.--Anatolia College Faculty--English--1979
Pistofidis,A.--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Πάντσιος,Αρχοντής--Anatolia College--Seniors--1979
Βαμβακά,Θοδώρα--Anatolia College--Seniors--1979
Μουχτάρης,Θόδωρος--Anatolia College--Seniors--1979
Μαυρομιχάλη,Έφη--Anatolia College--Seniors--1979
Maniou,K.--Anatolia College Faculty--Physical Education--1979
Σεφεριάδης,Μάκης--Anatolia College--Seniors--1979
Ακριτίδου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Kalfelis--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Αμμολοχίτης,Παράσχος--Anatolia College--Seniors--1979
Λαβελόπουλος,Κώστας--Anatolia College--Seniors--1979
Λιβαθηνός,Διονύσης--Anatolia College--Seniors--1979
Λαυρεντιάδης,Στέλιος--Anatolia College--Seniors--1979
Κώστογλου,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Nouskas,K.--Anatolia College Faculty--Religion--1979
Αδαμίδης,Χρήστος--Anatolia College--Seniors--1979
Delidemos,L.--Anatolia College Faculty--Music--1979
Papageorgiou,Nikolaos--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Οξύζογλου,Αλέξανδρος--Anatolia College--Seniors--1979
Papaconstantinou,V.--Anatolia College Faculty--Religion--1979
Perkins,C.--Anatolia College Faculty--English--1979
Filippides--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Woudhead,J.--Anatolia College Faculty--English--1979
Doherty,P.--Anatolia College Faculty--English--1979
Μπαγτζόγλου,Ρόσης--Anatolia College--Seniors--1979
Παπαδόπουλος,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Naoum,A.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Ιωακειμίδου,Άννα--Anatolia College--Seniors--1979
Φιλίππου,Μαριέττα--Anatolia College--Seniors--1979
Mantzios,G.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Δοσίου,Σάντυ--Anatolia College--Seniors--1979
Damala,B.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Ακουαρόνη,Άντα--Anatolia College--Seniors--1979
Τσολμεκισόγλου,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Χατζημήτσος,Παναγιώτης--Anatolia College--Seniors--1979
Χατζηνικολάου,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Efstratiadis,D.--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Kehayias,A.--Anatolia College Faculty--Religion--1979
Σπυροπούλου,Τάσα--Anatolia College--Seniors--1979
Ανδριώτου,Ζήνα--Anatolia College--Seniors--1979
Ζαρζαβατζάκη,Θεοδώρα--Anatolia College--Seniors--1979
Τσαλουχίδου,Νίκη--Anatolia College--Seniors--1979
Χριστιανάκης,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Ζαχαριάδης,Νίκος--Anatolia College--Seniors--1979
Γεωργανόπουλος,Ευριπίδης--Anatolia College--Seniors--1979
Aggelidou--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Βασιλείου,Λέλα--Anatolia College--Seniors--1979
Charanis,A.--Anatolia College Faculty--English--1979
Panayiotides,Ioannis--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Βεζερίδης,Κωστής--Anatolia College--Seniors--1979
Λαζαρίδου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Ματσούκας,Άρης--Anatolia College--Seniors--1979
Anatolia College--School Yearbooks
Παπαιωακείμ,Γιάννης--Anatolia College--Seniors--1979
Παπία,Λένα--Anatolia College--Seniors--1979
Τορνιβούκας,Κώστας--Anatolia College--Seniors--1979
Βάρκας,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Φλαμούρη,Τζένη--Anatolia College--Seniors--1979
Petmezides,K.--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Nikoltsos,A.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Σαμαρά,Έλενα--Anatolia College--Seniors--1979
Δοβλέτογλου,Μάχη--Anatolia College--Seniors--1979
Adam,V.--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Φελούς,Τόρης--Anatolia College--Seniors--1979
Κεχαγιάς,Θανάσης--Anatolia College--Seniors--1979
Sgourou,Eleni--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Σαφλέκου,Άννα--Anatolia College--Seniors--1979
Dr. McGrew, William--Anatolia College President (1974-1999)
Αυγερινίδου,Βάλια--Anatolia College--Seniors--1979
Γεωργιάδου,Φωφώ--Anatolia College--Seniors--1979
Manolopoulou,Eleni--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Δουκάκη,Τζίνη--Anatolia College--Seniors--1979
Παπαδοπούλου,Νάνσυ--Anatolia College--Seniors--1979
Γίτσιου,Λουίζα--Anatolia College--Seniors--1979
Stefa,L.--Anatolia College Faculty--English--1979
Χατζοπούλου,Δέσποινα--Anatolia College--Seniors--1979
Ραπτούλη,Τόνια--Anatolia College--Seniors--1979
Ασκαρίδης,Μάκης--Anatolia College--Seniors--1979
Σγανέζου,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Arfanakis,N.--Anatolia College Faculty--Religion--1979
Ιακωβίδης,Παναγιώτης--Anatolia College--Seniors--1979
Pentedecas,Serafeim--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Μητροπούλου,Λίτσα--Anatolia College--Seniors--1979
Αποστολίδου,Νέτα--Anatolia College--Seniors--1979
Μπινωτίδης,Σίμος--Anatolia College--Seniors--1979
Ατματζίδου,Κατερίνα--Anatolia College--Seniors--1979
Κανακίδης,Δήμος--Anatolia College--Seniors--1979
Μανώλη,Ιωάννα--Anatolia College--Seniors--1979
Λαμπρινός,Νίκος--Anatolia College--Seniors--1979
Δημητριάδου,Ελένη--Anatolia College--Seniors--1979
Τρικαλιώτης,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Μπουκουβάλας,Ζήσης--Anatolia College--Seniors--1979
Χομσιόγλου,Ηλίας--Anatolia College--Seniors--1979
Nicolaou,M.--Boys Gymnasium Dean--Anatolia College Administration--1979
Παπούλης,Γιώργος--Anatolia College--Seniors--1979
Προκοπίου,Παναγιώτης--Anatolia College--Seniors--1979
Κουίδου,Ευτέρπη--Anatolia College--Seniors--1979
Tzouma--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Xanthopoulou,M.--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Σαραφιανού,Ελένη--Anatolia College--Seniors--1979
Βελέτσου,Ελένη--Anatolia College--Seniors--1979
Λεάνη,Λουκία--Anatolia College--Seniors--1979
Δουκάκη,Μαρία--Anatolia College--Seniors--1979
Χειμωνά,Ειρήνη--Anatolia College--Seniors--1979
Tavantzis,E.--Anatolia College Faculty--English--1979
Bokovou,M.--Anatolia College Faculty--English--1979
Γκινάλης,Ερνέστος--Anatolia College--Seniors--1979
Papadimitriou,A.--Anatolia College Faculty--Physics--1979
Ζουρελίδης,Μιχάλης--Anatolia College--Seniors--1979
Σαπουνάς,Δημήτριος--Anatolia College--Seniors--1979
Nicoltsos--Anatolia College Faculty--Philology--1979
Καραβιώτης,Ηλίας--Anatolia College--Seniors--1979
Eppinga,A.--Anatolia College Faculty--English--1979
Perkins,C--Anatolia College Faculty--Psychology--1979
Kyriakakis--Anatolia College Faculty--Mathematics--1979
Πενλίδης,Σοφοκλής--Anatolia College--Seniors--1979
Σωτηρίου,Ελένη--Anatolia College--Seniors--1979


Anatolia College


2017-12-02T13:49:43Z
1979


Κείμενο/PDF

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.