Φορέας : Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος  

Πάροχος υπηρεσίας : Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος  

Η τρισδιάστατη αναπαράσταση του Ναού του Απόλλωνα των Δελφών δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης 3D4Delphi (https://3d4delphi.gr/). Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συνδυάζουν για πρώτη φορά τις σύγχρονες τεχνικές 3Δ αποτύπωσης και την μαθηματική μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας με την ενσωμάτωσή της στην ίδια την τρισδιάστατη ανασύνθεση των αρχαιολογικών μνημείων. Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιήθηκε μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Εταίροι στο έργο είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος - Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Εργαστήριο DMA (dma.hmu.gr), η Αστρολάβος Ο.Ε, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης και η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε.. Το 3D μοντέλο του Ναού του Απόλλωνα των Δελφών αποτέλεσε την πρόταση της Ελλάδας για την ευρωπαϊκή καμπάνια TwinIt!.

Ανακαλύψτε τα 1  τεκμήριο  της συλλογής