Φορέας : Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) αποτελεί ένα δικτυακό πληροφοριακό σύστημα όπου συγκεντρώνεται και διατηρείται σε ψηφιακή μορφή η πνευματική παραγωγή του οργανισμού. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ περιλαμβάνει Βιβλία, Μελέτες, Εκθέσεις, Άρθρα, Οπτικοακουστικό Υλικό, Εκπαιδευτικά πακέτα, Αφίσες, Φυλλάδια, Φωτογραφίες, Χάρτες και τεύχη του περιοδικού “ΑΜΦΙΒΙΟΝ”. Καλύπτει κατά κύριο λόγο θέματα βιοποικιλότητας, υγροτόπων, δασών, προστατευόμενων περιοχών και υδάτων. Απευθύνεται σε βιολόγους, δασολόγους, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες που εργάζονται στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, ή είναι ερευνητές ή μελετητές, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που έχει ενδιαφέρον για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη του Ψηφιακού αποθετηρίου εντάχθηκε στην Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Διάχυσης Πληροφοριών για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013.

Ανακαλύψτε τα 1.634  τεκμήρια  της συλλογής