Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) υπάγεται στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας του οποίου προάγει τις αρχές και το πνεύμα. Σκοπός του ΕΚΒΥ είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης και της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Το ΕΚΒΥ παράγει γνώση, μελετά την κατάσταση και τις τάσεις των στοιχείων της βιοποικιλότητας και των υδάτων, και εισηγείται τεκμηριωμένες προτάσεις για την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων προς όφελος της διατήρησης των οικοσυστημάτων. Υποστηρίζει την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης συμβατών με την αρχή της αειφορίας. Ευαισθητοποιεί το κοινό, προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και σε πρωτοβουλίες επιστημονικής διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση της φύσης. Το ΕΚΒΥ διατηρεί ενημερωμένα αρχεία πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανόμενων γεωχωρικών δεδομένων, και διαχέει τη γνώση αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

συλλογές