αποθετήριο

Φορέας : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ)  

Η παρούσα ψηφιακή συλλογή αφορά σε οθωμανικό κοινοτικό αρχείο του 19ου αιώνα (1894-1909) του Μανταμάδου Λέσβου. Περιέχει δικαστικές αποφάσεις, όπως διαζύγια, νομοθετικές αποφάσεις όπως η επιβολή τέλους ελλιμενισμού στο λιμάνι του Μανταμάδου, εκτελεστικές αποφάσεις για τον ορισμό ταμιών ή επιτρόπων κατόπιν ψηφοφορίας. Περιέχει επίσης διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, όπως ενοικιαστήρια, πωλητήρια, διαθήκες, διανεμητήρια, χαριστήρια, προικοσύμφωνα, πιστοποιητικά, αποδείξεις χρεών προς ιδιώτες, πρακτικά συνεδριάσεως της κοινότητας κ.α.

τεκμήρια