Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, όπως αυτά που αφορούν στην Πληροφορική, στις Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές και στην Επικοινωνία. Το Τμήμα, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή, ανάλυση, και ανάδειξη όψεων του πολιτισμού και την ποιοτική παραγωγή και διαχείριση πολιτισμικών υπηρεσιών και προϊόντων.

συλλογές