Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν. Αιγαίου υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, όπως αυτά που αφορούν στην Πληροφορική, στις Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές και στην Επικοινωνία. Το Τμήμα, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή, ανάλυση, και ανάδειξη όψεων του πολιτισμού και την ποιοτική παραγωγή και διαχείριση πολιτισμικών υπηρεσιών και προϊόντων.


αποθετήριο | 102 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ)  

Η παρούσα ψηφιακή συλλογή αφορά σε οθωμανικό κοινοτικό αρχείο του 19ου αιώνα (1894-1909) του Μανταμάδου Λέσβου. Περιέχει δικαστικές αποφάσεις, όπως διαζύγια, νομοθετικές αποφάσεις όπως η επιβολή τέλους ελλιμενισμού στο λιμάνι του Μανταμάδου, εκτελεστικές αποφάσεις για τον ορισμό ταμιών ή επιτρόπων κατόπιν ψηφοφορίας. Περιέχει επίσης διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, όπως ενοικιαστήρια, πωλητήρια, διαθήκες, διανεμητήρια, χαριστήρια, προικοσύμφωνα, πιστοποιητικά, αποδείξεις χρεών προς ιδιώτες, πρακτικά συνεδριάσεως της κοινότητας κ.α.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (102), Έγγραφο (102), Νομικό κείμενο (75), Πιστοποιητικό (4), Αντίγραφο (1), Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης (1)