Γεωμετρική περίοδος

Μέση Γεωμετρική περίοδος  Semantics.gr term URI

850 - 760 π.Χ.