Ο Σύλλογος Φίλων Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου, είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την ενεργητική συνδρομή σε οποιοδήποτε φορέα και ανάληψη πρωτοβουλίας, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της διαθήκης του αείμνηστου μεγάλου δωρητή Στέφανου Κότσιανου, αναφορικά με τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και Ιδρύματος Υποτροφιών. Επιπλέον, σκοπός του Συλλόγου είναι η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε θέματα ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται μεταξύ των μελών του από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.

συλλογές