Φορείς

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr του ΕΚΤ βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο φορέων. Μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων, αρχεία, βιβλιοθήκες αλλά και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συμμετέχουν στη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό και αυξάνουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του υλικού τους, προάγοντας παράλληλα το σύνολο του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.