Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

συλλογές