Αρχαίο τείχος στο Μαλανδρίνο

Αρχαίο τείχος στο Μαλανδρίνο

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΑρχαίο τείχος στο Μαλανδρίνο (EL)
Ancient wall at Malandrino (EN)
Mur ancien à Malandrino (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Στη θέση του σημερινού Μαλανδρίνου στην αρχαιότητα βρισκόταν η πόλη Φύσκος των Εσπερίων Λοκρών. Στα νότια του χωριού έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου, ιδιαίτερα τμήματα των οχυρώσεων και κάποια λιγοστά κατάλοιπα του ναού της Αθηνάς. Η περιοχή έχει δώσει πλούσιο επιγραφικό υλικό, μέρος του οποίου έχει εντοιχιστεί στα σπίτια του σύγχρονου χωριού. (EL)
At the site of present-day Malandrino was located the ancient city Physkos, capital of the Hesperian Locrians. To the south of the village have been locatd antiquities of the classical and Hellenistic period, particularly parts of the fortifications and some few traces of the temple of Athena. The area has yielded rich epigraphic material, part of which has been incorporatd in houses of the modern village. (EN)
Sur le site de l'actuel Malandrino était situé la ville ancienne de Physkos, capitale des Locriens de l'Ouest. Au sud du village se trouvent des vestiges antiques de l'époque classique et hellénistique, en particulier les parties des fortifications et quelques peu de traces du temple d'Athéna. La region a donné du matériel épigraphique, dont une partie a été incorporé dans des maisons du village moderne. (FR)


Νότια του χωριού Μαλανδρίνο

4ος αι π.Χ. (EL)
4th c. B.C. (EN)
4e c. av. J.-C. (FR)

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-08-15T19:40:19Z
Lerat, L., Les Locriens de l'Ouest, I. Topographie et Ruines, Paris 1962 (EL)
Lerat, L., Les Locriens de l'Ouest, I. Topographie et Ruines, Paris 1962 (EN)
Lerat, L., Les Locriens de l'Ouest, I. Topographie et Ruines, Paris 1962 (FR)

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/129*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.