Αγαλμάτιο γυναικείας μορφής

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΑγαλμάτιο γυναικείας μορφής (EL)
Statuette of a female figure (EN)
Statuette d'une figure féminine (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Αγαλμάτιο γυναικείας μορφής, ελλιπές ως προς τις κνήμες και την κεφαλή και αποκεκρουσμένο σε διάφορα σημεία. Φέρει ποδήρη χιτώνα ο οποίος αφήνει το δεξί χέρι γυμνό όπως επίσης και το αριστερό έως τον αγκώνα, ενώ περνά από τον δεξί ώμο και κατέρχεται κάτω από τη μασχάλη του ίδιου χεριού. Στο ύψος της μέσης κρατεί αντικείμενο, πιθανώς θεατρικό προσωπείο, στοιχείο που την ταυτίζει με τη μούσα Μελπομένη. (EL)
Statuette of a female figure, of which the knees and the head are missing, whereas it is chipped in many other spots. She wears a tunic which reaches down to the toes and leaves the right hand naked as well as the left one down to the elbow; it passes from the right shoulder and under the armpit of the same hand. On waist level she holds an object, possibly a theatrical mask, which indicates towards an identification with the muse Melpomene. (EN)
Statuette d'une figure féminine, dont les genoux et la tête sont manquantes, alors qu'elle est ébréchée dans d' autres endroits. Elle porte une tunique qui atteint jusqu'aux orteils et laisse la main droite nue ainsi que celle de gauche vers le coude; la tunique passe de l'épaule droite et sous l'aisselle de la même main. Au niveau de la taille, elle tient un objet, peut-être un masque de théâtre, qui indique qu'elle peut etre identifiée avec la muse Melpomène. (FR)
2ος-1ος αι. πΧ. (EL)
2nd-1st c. B.C. (EN)
2e-1er s av. J.-C. (FR)

Ύψος 0,32 μ (EL)
height 0.32 m (EN)
hauteur 0.32 m (FR)

Δελφοί
Delphi

Ελληνιστική Περίοδος
Hellenistic Period

2015-08-17T09:51:00Z


Εικόνα

λευκό μάρμαρο (EL)
white marble (EN)
marbre blanc (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.