Λευκή αττική κύλικα με παράσταση Απόλλωνα κιθαρωδού

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΛευκή αττική κύλικα με παράσταση Απόλλωνα κιθαρωδού (EL)
White Attic kylix with depiction of Apollo playing the lyre (EN)
Kylix attique blanc representant Apollon jouant le lyre (EN)

Ζωγράφος του Βερολίνου
Ζωγράφος του Βερολίνου (EL)

Αττική κύλικα του πρώτου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. Απεικονίζει το θεό Απόλλωνα σε μια πολύ αντιπροσωπευτική στάση: ο θεός, σε λευκό φόνο, εικονίζεται καθισμένος σε οκλαδία δίφρο. Φοράει λευκό χιτώνα και πορφυρό ιμάτιο που τυλίγει το κατώτερο μέρος του σώματός του. Στο κεφάλι φορά στεφάνι από φύλλα μυρτιάς που στολίζει τα δεμένα πίσω μαλλιά του. Με το δεξί χέρι κάνει σπονδή χύνοντας κρασί από φιάλη, ενώ με το αριστερό κρατάει επτάχορδη λύρα με ηχείο από κέλυφος χελώνας, που θεωρείται ο πρόδρομος της κιθάρας. Ενώπιόν του στέκεται και παρακολουθεί ένα μαύρο πουλί, που άλλοι μελετητές συνδέουν με τη μαντική, ενώ άλλοι ερμηνεύουν σαν κουρούνα, συνδέοντάς την με το μύθο της Κορωνίδας, κόρης του βασιλιά Φλεγύα, την οποία αγαπούσε ο Απόλλωνας. (EL)
Attic kylix of the first quarter of the 5th century B.C. It depicts the god Apollo in a very typical posture: the god, against a white background, is seated on a stool (diphros). He wears a white tunic (chiton) and a purple himation which wraps the lower part of his body. He wears a wreath of myrtle leaves on the head, decorating his hair which is tied at the back of his head. With his right hand he pours some wine from a shallow bowl (phiale) thus performing a libation, whereas in his left hand he holds a seven-stringed lyre with a sound-box made of a turtle's shell, a precursor of the guitar. Opposite the god stands a black bird. Some scholars relate it to the art of divination, whereas others identify it with a rook, associating it thus with the myth of Koronis, daughter of the king Phlegyas, with whom Apollo had fallen in love. (EN)
Kylix attique du premier quart du 5ème siècle avant J,-C Il dépeint le dieu Apollon dans une posture très typique: le dieu, sur un fond blanc, est assis sur un tabouret (diphros). Il porte une tunique blanche (chiton) et un himation pourpre qui enveloppe la partie inférieure de son corps. Il porte une couronne de feuilles de myrte sur la tête, décorant ses cheveux noués à l'arrière de sa tête. Avec sa main droite il verse un peu de vin d'un bol peu profond (phiale) réalisant ainsi une libation, alors que dans sa main gauche, il tient une lyre à sept cordes avec une caisse de résonance faite de la carapace d'une tortue, un précurseur de la guitare. En face du dieu se trouve un oiseau noir. Certains chercheurs interpretent cet oiseau avec une liason à l'art de la divination, tandis que d'autres l'identifient à une corneille, l' associant ainsi avec le mythe de Koronis, fille du roi Phlégyas, avec laquelle Apollo était tombé amoureux. (FR)


Δελφοί, σε τάφο, πιθανόν ιερέα, στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Μουσείο των Δελφών

ύψος 79 εκ., διάμετρος 17,8 εκ. (EL)
height 79 cm., diameter 17.8 cm. (EN)
hauteur 79 cm., diametre 17.8 cm. (FR)

480 π.Χ. (EL)
480 B.C. (EN)
480 av. J.-C. (FR)

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-21T17:06:53Z
Amandry, P. – Chamoux, F., Guide de Delphes, Le Musee, EFA,1991, 231-233 (EL)
Amandry, P. – Chamoux, F., Guide de Delphes, Le Musee, EFA,1991, 231-233 (EN)
Amandry, P. – Chamoux, F., Guide de Delphes, Le Musee, EFA,1991, 231-233 (FR)

Εικόνα

πηλός, επίχρισμα λευκού χρώματος (EL)
clay, white pigment (EN)
argile, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δελφών (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquites de Delphes (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/17*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.