Φωτογραφία αρχείου από τις προϊστορικές οχυρώσεις της Κρίσσας (σημ.Χρισσό)

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΦωτογραφία αρχείου από τις προϊστορικές οχυρώσεις της Κρίσσας (σημ.Χρισσό) (EL)
Archive photograph from the prehistoric fortifications at Krissa (mod. Hrisso) (EN)
Photographie d'archive des fortifications prehistoriques de Krissa (auj. Hrisso) (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Το νότιο άκρο του δυτικού σκέλους του προϊστορικού τείχους της Κρίσσας (σημερινό Χρισσό), επάνω στο ύψωμα Άγιος Γεώργιος. Στη φωτογραφία φαίνεται η δυτική πλευρά του τείχους. Ο οικισμός ιδρύθηκε στη μεσοελλαδική περίοδο και οχυρώθηκε στους μυκηναϊκούς χρόνους, όταν η πόλη ενισχύθηκε πληθυσμιακά με την εγκατάσταση εκεί των κατοίκων της παραλιακής Κίρρας. Η θέση, επάνω στο ύψωμα του Αγίου Γεωργίου, εγκαταλείφθηκε στο τέλος της μυκηναϊκής εποχής και παρέμεινε έρημη μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους. (EL)
The southern end of the western part of the prehistoric wall at Krissa (present-day Hrisso) on the hill of Agios Georgios. In the picture one looks at the western side of the wall. The settlement was founded in the Middle Helladic period and was fortified in the Mycenaean period, when the city was demographically increased by incomers, namely the inhabitants of Kirra on the coastline. This site, on the hill of Agios Georgios, was abandoned at the end of the Mycenaean period, and remained uninhabited until the Byzantine period. (EN)
L'extrémité sud de la part ouest du mur préhistorique de Krissa (aujourd'hui Hrisso) sur la colline de Agios Georgios. Dans la photo on regarde le côte ouest du mur. Le village a été fondé dans la période Helladique Moyenne et a été fortifiée dans la période mycénienne, lorsque la ville a été aggrandie de point de vue démographique, par les colons provenent des habitants de Kirra littorale. Ce site, sur la colline de Agios Georgios, a été abandonnée à la fin de la période mycénienne, et est restée inhabitée jusqu'à la période byzantine. (FR)
Οδυσσεύς: Επίσημη ιστοσελίδα Υπουργείου Πολιτισμού (http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2428) (EL)
Odysseas: Formal internet site of the Ministry of Culture (http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2428) (EN)
Odysseus: Site officielle du Ministere de Culture (http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2428) (FR)

1550-1200 π.Χ. (Υστεροελλαδική περίοδος) (EL)
1550-1200 B.C. (Late Helladic period) (EN)
1550-1200 av J.-C. (Helladique tardive) (FR)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας (πρώην Ι' ΕΠΚΑ)
Photographic archive of the Ephorate of Antiquities of Phokis (former I EPCA)

Ύστεροελλαδική Περίοδος
Late Helladic Period

2015-04-22T10:46:34Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.