Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΟινοχώρι (EL)
Oinohori (EN)
Oinohori (FR)

Ύψωμα Αγ. Παρασκευής (EL)
Hill of Agia Paraskevi (EN)
Colline de Agia Paraskevi (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Το σημερινό Οινοχώρι έχει ταυτιστεί με την αρχαία Δρύοπα, μια από τις δωρικές πόλεις της Φωκίδας. Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Στράβων και ο Ησύχιος, τη χαρακτηρίζουν “πολίχνη” και αναφέρουν ότι οι κάτοικοι πλήττονταν συχνά από λιμούς, εξαιτίας του ορεινού εδάφους, που δεν ήταν κατάλληλο για καλλιέργεια (τουλάχιστον δημητριακών). Η περιοχή δεν έχει ανασκαφεί συστηματικά, έχουν εντοπιστεί όμως επιφανειακά τμήματα οχυρώσεων και τυχαία ευρήματα κατά τις γεωργικές ασχολίες των κατοίκων. Εδώ βλέπουμε τμήμα οχυρώσεων από το ύψωμα της Αγίας Παρασκευής Οινοχωρίου. Άποψη από τα Βορειοανατολικά. (EL)
Present-day Oinohori has been identified with ancient Dryops, one of the Doric towns of Phocis. The ancient authors, such as Strabo and Hesychios, call it a hamlet" and note that the inhabitants suffered often of famines, due to the mountainous region which was not suitable for cultivation, at least of cereals. The area has not been systematically excavated, however there have been traced some fortifications as well as random finds during the agricultural activities of the inhabitants. Here we see part of the fortifications from the hilltop of Agia Paraskevi at Oinohori. View from the Northeast. (EN)
Oinohori est identifié avec l'ancien Dryops, l'une des villes de Phocide Dorique. Les auteurs anciens, tels que Strabon et Hesychios, le characterisent comme hameau et notent que les habitants souffraient souvent des famines, à cause de la région montagneuse qui ne était pas adapté à la culture de céréales. La zone n'a pas été systématiquement fouillée, mais il y de fortifications visibles ainsi que les découvertes fortuites pendant les activités agricoles des habitants. Ici, nous voyons une partie des fortifications de la colline d'Agia Paraskevi à Oinohori. Vue du Nord-Est. (FR)
Rousset, D., Les Doriens de la Métropole : Étude de topographie et de géographie historique, BCH 113, 1989, p. 217 (EL)
Rousset, D., Les Doriens de la Métropole : Étude de topographie et de géographie historique, BCH 113, 1989, p. 217 (EN)
Rousset, D., Les Doriens de la Métropole : Étude de topographie et de géographie historique, BCH 113, 1989, p. 217 (FR)

1983 (φωτογραφία), 4ος αι. π.Χ. (μνημείο) (EL)
1983 (photograph), 4th c. B.C. (monument) (EN)
1983 (photographie), 4e c. av. J.-C.(monument) (FR)

Κατά χώραν, ύψωμα Αγ. Παρασκευής Οινοχώρι
In situ, Agia Paraskevi hill, Oinohori

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-22T11:53:34Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.