Φωτογραφία αρχείου από αρχαία οχύρωση στη θέση “Σκαλούλα”

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήPhotographie d'archive des fortifications anciens au site "Skaloula" (EL)
Φωτογραφία αρχείου από αρχαία οχύρωση στη θέση “Σκαλούλα” (EL)
Archive photograph from the ancient fortifications at the site "Skaloula" (EN)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Λείψανα ανατολικού σκέλους αρχαίας οχύρωσης στη θέση “Σκαλούλα”. Η Σκαλούλα ανήκει σήμερα στο δήμο Λιδωρικίου, στην Δ.Ε. Πεντάπολης. Η περιοχή αποτελούσε το όριο μεταξύ Αιτωλών και Εσπερίων Λοκρών. Οι οχυρώσεις ενδέχεται να χρονολογούνται από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν ο αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης επιτέθηκε στο γειτονικό Αιγίτιο, που ήταν σύμμαχος των Σπαρτιατών. (EL)
Remains of the eastern branch of the ancient fortifications at the site "Skaloula". Skaloula belongs today to the municipality of Lidoriki, in the Municipal Unit of Pentapolis. The region constituted the borderline between the Aetolians and the Hesperian Locrians. The fortifications dated possibly to the period of the Peloponnesian war, when the Athenian general Demosthenes attacked nearby Aegition, an ally of the Spartans. (EN)
Vestiges de la branche orientale des fortifications anciennes sur le site "Skaloula". Skaloula appartient aujourd'hui à la commune de Lidoriki, dans l'unité municipale de Pentapole. La région constituait la frontière entre les Étoliens et les Locriens de l'ouest. Les fortifications datent éventuellement de la période de la guerre du Péloponnèse, quand le générale athénien Démosthène a attaqué Aegition, un allié des Spartiates. (FR)
Δεκαετία 1980 (φωτογραφία), 5ος αι. π.Χ. (οχυρώσεις) (EL)
1980s (photograph), 5th c. B.C. (fortifications) (EN)
Decennie de 1980 (photographie), 5e s. av. J.-C (fortifications) (FR)

Σκαλούλα, κατά χώραν
Skaloula, in situ

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-23T03:24:43Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.