Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΤείχος αρχαίας Μυωνίας (EL)
Wall of ancient Myonia (EN)
La paroi d'ancien Myonia (FR)

Τοποθεσία Αγία Ευθυμία (EL)
Site of Agia Euthymia (EN)
Site de Agia Euthymia (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Φωτογραφία που εικονίζει την τοποθεσία Εκατράχη στην Αγία Ευθυμία και τμήμα του τείχους της αρχαίας Μυωνίας, χρονολογούμενο στον 4ο αιώνα. Η Μυωνία ήταν πόλη των Οζολών Λοκρών. Ο Παυσανίας αναφέρει την ύπαρξη ιερού αφιερωμένου στον Ποσειδώνα και άλλου, αφιερωμένου στους “Μειλίχιους θεούς". Η περιοχή έδωσε σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα εκ των οποίων κτερίσματα τάφων, επιτύμβιες στήλες, επιγραφές καθώς και «θησαυρό» που περιείχε αργυρούς στατήρες Αμφικτυόνων δηλαδή νομίσματα που κυκλοφόρησε η Δελφική Αμφικτυονία στα 336-334 π.Χ. (EL)
Photograph depicting the site Ekatrahi in the region of Agia Euthymia and part of the wall of ancient Myonia, dating to the 4th century. Myonia was a city of Ozolian Locrians. Pausanias refers to the existence of a sanctuary dedicated to Poseidon as well as of another, dedicated to the "Meilichian gods". The area has yielded important archaeological finds, among which grave goods, funerary stelae, inscriptions as well as a hoard which contained silver staters of the Amphictyons, i.e.coins minted by the Delphic Amphictyony in 336-334 B.C. (EN)
Photo montrant le site d'Agia Euthymia et une partie de la paroi du Myonia ancienne, datée au 4ème siècle. Myonia était une ville de Ozoles Locriens. Pausanias se réfère à l'existence d'un sanctuaire dédié à Poséidon ainsi que d'un autre, dédié aux «dieux Meilichiens". La zone a donné d'importantes vestiges archéologiques, parmi lesquels des mobiliers funéraires, des stèles funéraires, des inscriptions ainsi qu'un trésor numismatique qui contenait de statères des Amphictyons en argent, c'est a dire des pieces de monnaie de l'Amphictyonie Delphique datant de 336-334 av.J.-C. (FR)
http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/place.php?id=127 και http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=20366
http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/place.php?id=127 and http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=20366
http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/place.php?id=127 et http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=20366

1983 (φωτογραφία), 4ος αι. π.Χ. (μνημείο) (EL)
1983 (photograph), 4th c. B.C. (monument) (EN)
1983 (photo), 4e c. av. J.-C.(monument) (FR)

Αγία Ευθυμία
Agia Euthymia

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-24T09:41:25Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.