Στάδιο

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΣτάδιο (EL)
Stadium (EN)
Stade (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Tο Στάδιο των Δελφών είναι κτισμένο στο ψηλότερο σημείο του χώρου, επάνω από το Θέατρο, ανάμεσα στις Φαιδριάδες και το λόφο του Αγίου Ηλία, στα βορειοδυτικά του ιερού του Απόλλωνα. Από επιγραφές είναι γνωστό ότι ονομάζονταν το πυθικόν στάδιον. Δεν είναι γνωστό αν στην ίδια θέση τελούνταν, μετά το 582 π.Χ. οι αθλητικοί αγώνες των Πυθίων. Στην θέση έχουν βρεθεί λείψανα οικοδομημάτων του 6ου αι. π.Χ., καθώς και κρήνες, ενώ μία επιγραφή στο νότιο ανάλημμα, που απαγορεύει το να φέρνει κανείς οίνο στο στάδιο, χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. Το στάδιο των Δελφών, που είναι το καλύτερα σωζόμενο οικοδόμημα του είδους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι έλαβε την τελική του μορφή κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Ηρώδης ο Αττικός επένδυσε με μάρμαρο τα εδώλια που ήταν αρχικά από ντόπιο ασβεστόλιθο, αλλά η ανασκαφή δεν επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία. Η πρώτη φάση ανοικοδόμησης του σταδίου τοποθετείται περί το 275 π.Χ., όταν το ιερό ήλεγχαν οι Αιτωλοί. Μεταγενέστερες επεμβάσεις χρονολογούνται στον ύστερο 3ο και τον 1ο αιώνα π.Χ. Η βόρεια πλευρά του εδράζεται πάνω στην πλαγιά, εκμεταλλευόμενη τη φυσική κλίση του εδάφους. Οι κερκίδες της νότιας πλευράς στηρίζονται σε αναλημματικό τοίχο που χρονολογείται τον 5ο αιώνα π.Χ. Αρχικά το στάδιο είχε μήκος 178,35 μ., που αντιστοιχεί σε ένα πυθικό στάδιο, ενώ το πλάτος του στην ανατολική απόληξη είναι 25,25 μέτρα, στη δυτικά 25,65 μέτρα και στο κέντρο 28,5 μέτρα. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ο στίβος ανυψώθηκε και το μήκος του μειώθηκε στα 177, 414 μ. Τα έδρανα των θεατών δεν φτάνουν ως το επίπεδο των αθλητών, την κονίστρα, παρά στηρίζονται επάνω σε κρηπίδα ύψους 1,30 μ. Στη βόρεια πλευρά σώζονται 12 σειρές καθισμάτων που χωρίζονται από κλίμακες σε 12 κερκίδες. Ο υψηλότερος διάδρομος προστατεύεται από ξερολιθιά κυρίως κατά της πτώσης λίθων. Στη νότια πλευρά, ο αναλημματικός τοίχος και οι κερκίδες που στήριζε έχουν υποχωρήσει. Η συνολική χωρητικότητα ήταν περίπου 6500 θεατές. Στην ανατολική πλευρά σώζεται σχεδόν ακέραιη η άφεσις, με δύο σειρές πλακών με εγκοπές για τα πόδια των δρομέων και με ορθογώνιες κοιλότητες για τη στήριξη της ύσπληγγος. Στα ανατολικά της αφέσεως έχουν βρεθεί τέσσερις πεσσοί που στήριζαν μνημειακή τοξωτή είσοδο. (EL)
The stadium of Delphi is built on the highest point of the site, above the theatre, between the Phaedriads and the hill of Agios Elias to the NW of the sanctuary of Apollo. It is epigraphically attested that it was called the "pythikon stadion". It is not known if it was on this spot that the Pythian games were taking place after 582 B.C.At the site there have been discovered remains of 6th century B.C. buildings as well as fountains, whereas an inscription on the southern terrace, forbidding to bring wine in the stadium, dates to the 5th century B.C. The stadium, which is the best preserved stadium in Greece, probably took its final form in the 2nd c. A.D. Pausanias mentions that Herod Atticus had the seats (initially made of local limestone) revetted with marble; however excavations did not verify this information. The first construction phase of the stadium dates to ca 275 B.C., when the sanctuary was under Aetolian control. Later interventions date to the 3d and the 1st century B.C. The north side of the stadium leans on the slope, taking advantage of the natural inclination. The tiers of the south side are supported by a wall dated to the 5th century B.C. Initially the stadium was 178.35 long, i.e. one pythic stadion, whereas its width at the eastern end is 25.25 m., at the western end 25.65 m. and at the centre 28.5 meters. During the Roman period the beaten track was elevated and its length was reduced to 177.414 m. The seats of the spectators don't reach the level of the athletes but are supported by a crepis 1.30 meters high. On the northern side 12 rows of seats are preserved, divided by flights of stairs in 12 tiers. The highest corridor is protected by a stone wall, mainly against the fall of rocks. On the southern side the supportive wall and the tiers it held have crumbled. The capacity of the stadium was about 6500 spectators. On the eastern side the starting point is preserved almost intact with two rows of slabs with incisions for the feet of the runners and with rectangular cavities for supporting the hysplinx. To the east of the starting point there have been found four pillars supporting the monumental archway. (EN)
Le stade de Delphes est construit sur le point le plus haut du site, au-dessus du théâtre, entre les Phaedriads et la colline de Agios Elias au Nord-ouest du sanctuaire d'Apollon. Des inscriptions attestent qu'on l'appelait le "stadion pythikon". On ne sait pas si les jeux Pythiques ont eu lieu en ce point précis après 582 av. J.-C. On a découvert des vestiges de bâtiments datant au 6ème siècle avant J.-C ainsi que des fontaines, tandis qu'une inscription sur la terrasse sud, interdisant d'apporter du vin dans le stade, remonte au 5ème siècle av. J.-C. Le stade le mieux préservé en Grèce a probablement pris sa forme définitive dans le 2e c. ap. J.-C. Pausanias mentionne que Hérode Atticus a fait les sièges (d'abord faite de calcaire local) revêtir de marbre; pourtant les fouilles n'ont pas vérifié cette information. La première phase de construction du stade date de ca 275 BC, quand le sanctuaire était sous contrôle étolienne. Interventions ultérieures datent du 3e et du 1er siècle avant J.-C. Le côté nord du stade se appuie sur la pente, profitant de l'inclination naturelle. Les gradins du côté sud sont supportées par un mur daté du 5ème siècle avant J.-C. Initialement, le stade était long de 178,35, soit un stadion Pythique, alors que sa largeur à l'extrémité orientale est 25,25 m., à l'extrémité ouest 25,65 m. et au centre 28,5 mètres. Pendant la période romaine la piste a été élevée et sa longueur a été réduite à 177,414 m. Les sièges des spectateurs n' atteignaient pas le niveau des athlètes, mais étainet supportées par un crépis de 1,30 mètres de hauteur. Sur le côté nord 12 rangées de sièges sont conservées, divisées par des escaliers en 12 niveaux. Le corridor le plus élevé est protégé par un mur de pierre, principalement contre la chute de rochers. Sur le côté sud le mur de soutien et les gradins qu'il détenait se sont éffondrés. La capacité du stade était d'environ 6500 spectateurs. Sur la côte orientale le point de départ est conservé presque intact avec deux rangées de dalles avec incisions pour les pieds des coureurs et des cavités rectangulaires pour soutenir le hysplinx. À l'est du point de départ, ont été découverts quatre piliers soutenant la voûte monumentale. (FR)


Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

4ος αι. π.Χ. (EL)
4th c. B.C. (EN)
4e s. av.J.-C. (FR)

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-25T19:02:02Z
Bommelaer, J.-F., Laroche, D., Guide de Delphes. Le site, Sites et Monuments 7, Paris 1991, 213-216. (EL)
Bommelaer, J.-F., Laroche, D., Guide de Delphes. Le site, Sites et Monuments 7, Paris 1991, 213-216. (EN)
Bommelaer, J.-F., Laroche, D., Guide de Delphes. Le site, Sites et Monuments 7, Paris 1991, 213-216. (FR)

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/31*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.