Η Σαρκοφάγος του Μελέαγρου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Σαρκοφάγος του Μελέαγρου (EL)
The sarcophagus of Meleagros (EN)
Le sarcophage de Méléagros (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Μαρμάρινη ανάγλυφη σαρκοφάγος, γνωστή ως "η σαρκοφάγος του Μελέαγρου", κατά χώραν στην ανατολική νεκρόπολη των Δελφών το 1901. H σαρκοφάγος του Μελέαγρου ανήκει σε ελληνιστικό ταφικό μνημείο, το οποίο ήταν ορατό από τους περιηγητές. Εντοπίστηκε από βαυαρό αρχαιολόγο κατά τη διενέργεια ανασκαφών το 1831-32. Μεταφέρθηκε στο αρχαιολογικό μουσείο Δελφών το 1901. Αττικό εργαστήριο του 2ου αι. μ.Χ. με ανάγλυφες μυθολογικές παραστάσεις. Η ονομασία της οφείλεται στην απεικόνιση σκηνών από το κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου στην μπροστινή όψη, ενώ στην πίσω αναπαριστώνται δύο αντιμέτωποι γρύπες. (EL)
Marble sarcophagus with decoration in relief, known as "the sarcophagus of Meleagros". It is situated in the east necropolis of Delphi in 1901 prior to its transferral to the Archaeological Museum of Delphi. It belongs to a Hellenistic burial monument, which was visible to the travellers who visited Delphi. It was discovered by a Bavarian archaeologist during excavations carried out in 1831-32, ordered by Ioannis Capodistria. It was made by an Attic workshop in the 2nd c. A.D. with mythological representations in relief. It owes its name to the scenes from the hunting of the Calydonian boar in the front side, whereas the rear side bears the depiction of two griffins facing each other. (EN)
Sarcophage en marbre avec décor en relief, connu comme "le sarcophage de Meleagros". Il est situé dans la nécropole de l'est de Delphes en 1901 avant son transport jusqu'au Musée archéologique de Delphes. Il appartient à un monument funéraire hellénistique, qui était visible par les voyageurs qui ont visité Delphi. Il a été découvert par un archéologue bavarois lors de fouilles menées en 1831-1832, commandés par Ioannis Capodistria. Elle a été faite par un atelier attique au 2ème c. A.D. avec des représentations mythologiques en relief. Il doit son nom à des scènes de la chasse du sanglier de Calydon dans la face avant, tandis que la face arrière porte la représentation de deux griffons face l'un a l'autre. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)
Photos (FR)


Hellman, M.-C., Skorda, D. (et al.), La redecouverte de Delphes, Paris 1992, 177, FIG. 86 και http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=635&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-N%C3%A9cropole+est-A178 (EL)
Hellman, M.-C., Skorda, D. (et al.), La redecouverte de Delphes, Paris 1992, 177, FIG. 86 and http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=635&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-N%C3%A9cropole+est-A178 (EN)
Hellman, M.-C., Skorda, D. (et al.), La redecouverte de Delphes, Paris 1992, 177, FIG. 86 et http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=635&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-N%C3%A9cropole+est-A178 (FR)

1901 (EL)

2884x4131 px (EN)
2884x4131 px (FR)

Ανατολική νεκρόπολη, αρχαιολογικός χώρος Δελφών (EL)
East necropolis, archaeological site of Delphi (EN)
Necropole est, Site archéologique de Delphes (FR)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-01T16:36:11Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.