Περισχοινισμός χωρίου προς αποτροπήν κακού

Περισχοινισμός χωρίου προς αποτροπήν κακού

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΠερισχοινισμός χωρίου προς αποτροπήν κακού

Αικατερινίδης , Γεώργιος

Περισχοινισμός χωριού για την αποτροπή του κακού.


Παράνυμφοι


20 Ιουλίου 1964


Αποτροπές
Μαγικές ενέργειες


Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

Video

19*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)