Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΒιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Διδασκαλείο Κρήτης

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο (1901-1933) η διοικητική λειτουργία και η αρχειοθέτηση υπηρεσιακών εγγράφων είχε ανατεθεί στο διδακτικό προσωπικό, καθώς εξαιτίας έλλειψης προσωπικού δε λειτουργούσε Γραμματεία. Ένα μέρος των υπηρεσιακών εγγράφων το συγκροτούσαν τα «Βιβλία Διδασκαλείου». Σε αυτά το Διδασκαλείο προσπαθούσε να αποτυπώσει όσα στοιχεία ήταν απαραίτητα για την ομαλή εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του. Στα «Βιβλία Διδασκαλείου» ανήκουν Βιβλία των ακόλουθων κατηγοριών: α. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας. β. Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών. γ. Οικονομικά Βιβλία. δ. Μαθητολόγιο. ε. Ειδικοί Έλεγχοι. στ. Πρακτικά Απολυτηρίων Εξετάσεων. ζ. Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων. η. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. θ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας. Στο «Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής» (Β.Π.Σ.) του Διδασκαλείου Κρήτης καταχωρούνται τα στοιχεία των τίτλων σπουδών των μαθητών και μαθητριών και των χορηγούμενων για οποιοδήποτε σκοπό πιστοποιητικών. Ειδικότερα, το Β.Π.Σ. περιελάμβανε τον αύξοντα αριθμό καταγραφής των μαθητών/ τριών και τον αριθμό των επιμέρους πιστοποιητικών που χορηγούνταν (Εισιτήριο, Αποδεικτικό, Ενδεικτικό και Απολυτήριο), το ονοματεπώνυμο του/ της αποδέκτη/ τριας του εκάστοτε πιστοποιητικού, τον τόπο καταγωγής, την ηλικία του/ της μαθητή/ τριας, το επάγγελμα γονέα, το είδος του χορηγούμενου πιστοποιητικού, την τάξη φοίτησης, την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, την περίληψη ‘ποιότητας’ του/ της μαθητή/ τριας (βαθμός προόδου, διαγωγή και αριθμός απουσιών) και την υπογραφή του/ της αποδέκτη/ τριας του εκάστοτε πιστοποιητικού. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου έχει διασωθεί ένα «Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής», που καλύπτει την περίοδο 1914-1936, δηλαδή από την έναρξη της λειτουργίας του ελληνικού Διδασκαλείου Θηλέων στο Ηράκλειο μέχρι και το τέλος της λειτουργίας του. Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες ανά σχολικό έτος και ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα (το Γυμνασιακό Παρθεναγωγείο, εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε αναλάβει την ανώτερη μόρφωση των κοριτσιών, λειτουργούσε παράλληλα με το Διδασκαλείο μέχρι το 1917) ως εξής: Το σχολικό έτος 1914-1915 καταγράφονται 135 πιστοποιητικά για το Γυμνασιακό Παρθεναγωγείο και 122 για το Διδασκαλείο, το σχολικό έτος 1915-1916 καταγράφονται 168 πιστοποιητικά για το Γυμνασιακό Παρθεναγωγείο και 85 για το Διδασκαλείο. Τα υπόλοιπα έτη έως και το 1936 οι καταγραφές αφορούν μόνο το Διδασκαλείο και κατανέμονται ως εξής: 1916-1917: 81 πιστοποιητικά, 1917-1918: 119, 1918-1919: 110, 1919-1920: 54, 1920-1921: 135, 1921-1922: 114, 1922-1923: 216, 1923-1924: 75, 1924-1925: 140, 1925-1926: 178, 1926-1927: 146, 1927-1928: 218, 1928-1929: 175, 1929-1930: 123, 1930-1931: 350, 1931-1932: 125, 1932-1933: 302, 1933-1934: 133, 1934-1935: 102, 1935-1936: 25.

Υπηρεσιακό έγγραφο
bibo:Document
Official document
Document officiel de travail
TEXT

Ηράκλειο Κρήτης

1ος τόμος: 30 εκ. × 46 εκ.
400 page(s)

1914 - 1936Στοιχεία προαγωγής και απόλυσης μαθητών/ τριών


Text

1ος τόμος (1914-1936)

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/2086/document/16
https://e-her.org/omeka/files/original/c65d15195bd5ab4654be2985ab0af964e3e5d316.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)