Ειδική διδακτική πάντων των εις τα κατώτερα σχολεία διδασκομένων μαθημάτων (διασκευασθείσα επί τη βάσει των νεότατων μεθοδικών έργων). Μέρος Γ’. Διδακτική της αριθμητικής. Διασκευασθείσα κατά την μεθοδικήν του Adolf Rude

Ειδική διδακτική πάντων των εις τα κατώτερα σχολεία διδασκομένων μαθημάτων (διασκευασθείσα επί τη βάσει των νεότατων μεθοδικών έργων). Μέρος Γ’. Διδακτική της αριθμητικής. Διασκευασθείσα κατά την μεθοδικήν του Adolf Rude
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΕιδική διδακτική πάντων των εις τα κατώτερα σχολεία διδασκομένων μαθημάτων (διασκευασθείσα επί τη βάσει των νεότατων μεθοδικών έργων). Μέρος Γ’. Διδακτική της αριθμητικής. Διασκευασθείσα κατά την μεθοδικήν του Adolf Rude

Rude Adolf, Μετάφρ. Λάμψας Δημήτριος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Ειδική διδακτική πάντων των εις τα κατώτερα σχολεία διδασκομένων μαθημάτων (διασκευασθείσα επί τη βάσει των νεότατων μεθοδικών έργων). Μέρος Γ’. Διδακτική της αριθμητικής. Διασκευασθείσα κατά την μεθοδικήν του Adolf Rude'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για διασκευή εγχειριδίου του Adolf Rude με σκοπό να παρουσιαστούν οι νεότερες διδακτικές μέθοδοι της Αριθμητικής. Στη νέα αυτή διδακτική η αριθμητική συνδέεται με την αντιμετώπιση ή επίλυση πρακτικών ζητημάτων του ανθρώπου και συγχρόνως αποτελεί μια θεωρητική σκευή για την ευρύτερη μόρφωση του ατόμου. O Adolf Rude (γεννήθηκε το 1865) ήταν καθηγητής Λυκείου στη Γερμανία. To βιβλίο μεταφράστηκε από τον Δημήτριο Λάμψα (1879-1942), διευθυντή του Μαράσλειου Διδασκαλείου Αθηνών, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Παιδείας και Γενικός Διευθυντής Παιδείας.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

574 page(s)
14 εκ. × 21 εκ.

1927Ειδική διδακτική


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/770fdb05fbb9e75cfffb0cb32c0e5d6db320f546.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/264*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)