Νυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών

Νυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΝυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών

Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε μια πλούσια συλλογή εποπτικών εικόνων, οι οποίες εξυπηρετούσαν την παραστατική διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών και η παρατηρητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας εκείνης της εποχής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου διασώζεται πλήθος εποπτικών εικόνων διαφορετικής θεματικής (Εικόνες Ιστορίας, Θρησκευτικών, Ζωολογίας και Φυτολογίας) από σειρές γνωστών εκδοτικών οίκων της εποχής. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο παρακάτω αριθμός «Εικόνων Ζωολογίας» ανά εκδοτικό οίκο: «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.» (14), «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δ. Δημητράκου Α.Ε. (10), Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε. (1), «Δημητράκου Α.Ε.» (35), «Έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων» (9), «Librairie Hachette & C.» (28). Με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία (1914 και 1929 αντίστοιχα) οι εικόνες αυτές αξιοποιούνταν στα μαθήματα της Φυσικής Ιστορίας και της Γεωπονίας και Ζωοτεχνίας. Η συγκεκριμένη εικόνα «Νυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών» ανήκε στη θεματική «Εικόνες Ζωολογίας» του εκδοτικού οίκου «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.». Απεικονίζει είδη νυχτερίδας που ζουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, στην εικόνα απεικονίζονται: α) η νυχτερίδα πετρόπους ο μέλας που κατοικεί στα νησιά της Σούνδης και των Μολούκων, β) η νυχτερίδα φολλόστομον το φάσμα που κατοικεί στη Ν. Αμερική, γ) η νυχτερίδα γαλεοπίθηκος που κατοικεί στα νησιά των Μολούκων και στη Ν. Ελλάδα, δ) η κοινή νυχτερίδα, ε) η νυχτερίδα ώτος και στ) η νυχτερίδα ρινόλοφος. Οι νυχτερίδες αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη τάξη θηλαστικών και ανήκουν στα χειρόπτερα. Δε διαθέτουν φτερά, αλλά πετούν χρησιμοποιώντας τα μπροστινά τους άκρα. Διαμένουν κυρίως σε σπήλαια και το χειμώνα πέφτουν σε χειμερινή νάρκη.

Images d'encadrement
IMAGE
dctype:Image
Εποπτικές εικόνες
Aiding pictures

Αθήναι

35 εκ. × 41 εκ.

-

Ζώα


Image

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1015/image/633
https://e-her.org/omeka/files/original/4ec0faad53e6925704fdbe6af4ae659a920b2262.jpg*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)