Ελληνικό χαρτονόμισμα 50 δραχμών

Ελληνικό χαρτονόμισμα 50 δραχμών
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΕλληνικό χαρτονόμισμα 50 δραχμών

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθημαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Ποικίλα αντικείμενα» περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων, τα οποία δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειμένων του Διδασκαλείου Κρήτης, καθώς η χρήση τους δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μία συγκεκριμένη λειτουργία. Τα μισθολογικά ζητήματα την περίοδο του μεσοπολέμου ήταν ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για τον διδασκαλικό κλάδο, ο οποίος διεκδικούσε μέσα από τα συνδικαλιστικά του όργανα αυξημένους μισθούς και καλύτερη βαθμολογική εξέλιξη. Ο συγκεκριμένος τύπος χρήματος ήταν ελληνικό χαρτονόμισμα 50 δραχμών. Τυπώθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης το 1935. Στην μπροστινή όψη υπάρχει σε δυσανάγνωστη μορφή η υπογραφή του Εμμανουήλ Τσουδερού (1882-1956), ο οποίος είχε διατελέσει υποδιοικητής και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος από το 1927 έως το 1939. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται οι υπογραφές του Γενικού Γραμματέα και του Διευθυντή της Τράπεζας, οι οποίες δεν είναι αναγνώσιμες. Στην ίδια όψη διακρίνεται γυναικεία μορφή που κρατά στάχυα. Στην πίσω όψη του χαρτονομίσματος εικονίζεται επίσης γυναικεία μορφή που κρατά ένα κλαδί, καθώς και ένα ανάγλυφο με τη Δήμητρα, τον Τριπτόλεμο και την Περσεφόνη. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του χαρτονομίσματος, όπως αναφέρεται και στις δύο του όψεις. Το υδατόσημο του χαρτονομίσματος, που ήταν το πρόσωπο της θεάς Αθηνάς, δε διακρίνεται, λόγω της φθοράς του. Αυτός ο τύπος χαρτονομισμάτων είχε αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην καταβολή μισθοδοσίας των δασκάλων/ισσών αποφοίτων του Διδασκαλείου Κρήτης.

Money
IMAGE
Argent
Χρήματα
dctype:PhysicalObject

-

18 εκ. × 8 εκ.

1935Συλλογή χαρτονομισμάτων


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1019/image/857
https://e-her.org/omeka/files/original/10d2a8fe58296c48d14265aa8a28e711572b9af7.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)