Φορέας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) ασχολείται με την έρευνα του μεσαιωνικού και νέου Ελληνισμού κατά την περίοδο κυρίως της Τουρκοκρατίας και Βενετοκρατίας.

Ανακαλύψτε τα 88.315  τεκμήρια  της συλλογής